simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܥܠܠܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܠܐ ܫܘܝܢ̈ ܠܫܘܒܩܢܐ ܡܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܐܠܗ̈ ܡܛܠ ܃ ܕܠܡܝܠܝܛܝܘܣ ܠܡ ܣܟ ܠܗܢܐ ܡܟܝܠ ܒܟܗܢܐ̈ ܠܐ ܡܬܚܡܝܢ ܚܢܢ
ComGenExod ܕܣܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܟܗܢܐ̈ ܘܥܠ ܠܘܝܐ̈ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܢܐܠܦܘ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܒܝܣܪܝܠ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܝ ܒܟܠܗ ܝܣܪܝܠ ܡܙܕܪܥ ܗܘܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܢ ܐܒܐ ܗܘ . ܘܟܠܗ ܒܪܢܫܐ ܆ ܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ ܕܗ̣ܘܐ ܐܦ ܡܢ ܐܡܐ . ܡܛܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ̣ ܟܠܗ ܡܫܝܚܐ ܡܬܝܕܥ . ܘܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܆
SynWestSyr ܕܠܐ ܐܬܓܠܙܬ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܐܝܕܐ ܡܛܠ ܡܪܕܝܬܗ̇ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܥܕܬܐ ܬܥܘܠ ܥܡ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܘܬܨܠܐ .
SynWestSyr ܐܝܩܪܐ̈ ܕܡܬܬܚܝܒ ܠܩܫܝܫܐ̈ ܡܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ . ܘܠܡܫܡܫܢܐ̈ ܡܛܠ ܘܢܣܒܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܆ ܠܗܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܩܠܝܪܘܣ . ܟ .
P:4Macc [AB] ܫܪܪܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܚܪܝܢ ܕܢܚܙܘܢ ܠܐܚܝܗܘܢ̈ ܕܒܫܢܕܐ̈ ܡܛܠ ܡܝܬܪܐ̈ ܚܘܒܐ ܕܐܚܘܬܗܘܢ ܡܫܘܚ ܗܘܐ . ܩܒܠܘ ܥܠܝܗܘܢ
P:Ezek [AB] ܫܡܝ : ܘܠܐ ܐܝܟ ܐܘܪܚܬܟܘܢ̈ ܒܝܫܬܐ̈ : ܘܠܐ ܐܝܟ ܨܢܥܬܟܘܢ̈ ܡܛܠ ܕܥܒܕܬܘܢ . ܘܬܕܥܘܢ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ : ܕܚܣܬ ܥܠܝܟܘܢ
P:Acts [AB] ܕܠܒܟ ܠܐ ܗܘܐ ܬܪܝܨ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܒܪܡ ܬܘܒ ܡܢ ܒܝܫܘܬܟ ܗܕܐ . ܡܛܠ ܥܠܡܐ ܡܬܩܢܝܐ . ܠܝܬ ܠܟ ܡܢܬܐ ܐܦܠܐ ܦܣܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܕܐ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟܬܒܝܢ ܗܘܘ ܠܓܒܪܐ ܦܕܢܐ̈ ܙܦܠܢ ܂ ܘܙܪܝܥ ܠܗܝܢ ܙܦܠܢ ܡܛܠ ܐܢ ܐ ܇ ܬ Xܝ ܗܘ̣ܐ ܆ ܠܐ ܡܩܝܡ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܬܒ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܗܢܐ ܠܐ Xܡ̣ܪ ܕܒܝX ܝܫܘܥ ܡܫܝܝXܐ ܐܬܝܗܒ ܃ ܐܠܐ ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܡܛܠ Xܝܣܒܘܗܝ ܂ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܝXܝܒܘXܐ ܫXܝܪܬܐ ܐܬܝܗܒܬ̣ ܂
JacSer:memTransfig ܐܒܘܟ ܠܐܒܘܟ ܕܡܝܬ ܒܫܒܝܚܘܬܟ 30 ܘܡܛܠܬܢ ܠܢ ܐܬܕܡܝܬ݁ ܡܛܠ ܝܠܘܕܟ ܡܛܠܬܗ ܐܟܘܬܗ ܐܢܬ ܘܥܡܢ ܕܝܠܢ ܡܛܠܬܢ ܬܘܒ ܐܟܘܬܢ
Eph:ComGen&Exd ܡܚܬܬܐ ܘܡܣܩܬܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܆ ܚܙܗ̇ ܗܘܐ . ܒܡܠܐܟܐ̈ ܬܘܒ ܡܛܠ ܒܗ̇ . ܘܡܪܝܐ ܩ̇ܐܡ ܠܥܠ ܡܢܗ̇ ܀ ܣܒܠܬܐ ܕܝܢ ܕܚ̣ܙܐ .
SynWestSyr ܡܢܐ ܩܪܒܘ ܐܘ̇ ܒܐܝܢܐ ܨܒܝܢܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܡܛܠ ܟܠܗ̇ ܚܬܝܬܘܬܐ ܢܬܥܩܒܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܕܥܘܢ ܡܠܦܢܝܗܘܢ̈
BarṢal:ComGosp ܕܠܐ ܒܓܢܬ̇ ܂ ܘܒܬܘܠܬܐ̈ ܗܘܝ̈ ܥܠܝܡܬܐ̈ ܕܚܛܦ̣ܘ ܒܢܝ̈ ܡܛܠ ܢܡܘܣܐ ܟܬܝܒ ܡܛܠ ܒܬܘܠܬܐ ܕܡܬܚܒܠܐ ܂ ܥܠܝܡܬܐ ܡ̇ܢ ܂
SevAnt:LuqGramm ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܝ ܃ ܐܡ̇ܪ ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܡܘܙܓܐ ܒܝܕ ܫܡܗܐ̈ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܗܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܫܟܝܪܢ̈ ܐܪܫܥ ܡܝܬܪܐ ܬܐܕܘܪܝXܠܐ ܇
P:Kings [AB] ܕܛܥܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܬܪܗ : ܘܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܣܡܐ̈ ܥܕܡܐ ܡܛܠ ܩܝܡܬܐ̈ : ܘܦܣܩ ܕܚܠܬܐ̈ . ܘܦܣܩ ܚܘܝܐ ܕܢܚܫܐ ܕܥܒܕ ܡܘܫܐ .
BarṢal:ComGosp ܝ ܚܙܘܗ ܘܕܡܘ̣ܬܗ ܕܡܫܓܢܝܐ ܗܘܬ̇ ܡܢ ܥܡܠܐ̈ ܂ ܕܡܢ ܙܗܝܘܬܗ ܡܛܠ ܠܡܪܝܐ ܥܡܐ ܓܡܝܪܐ ܂ ܗܘ̣ܬ̇ ܥܠܘܗܝ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܀ ܘܬܘܒ
CaveTreas ܕܚܪܒܐ ⁴ܗ ⁵ܐܪܥܐ ܘܡܓܙܝܐ ⁶ܡ̣ܢ ܥܡܘܪܝܐ . ⁷ ܘܚܝܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܝܢXܘܢXX --X ܗܐ ܒܢ̈ ܝܝXܟܘܢ X-- ܩܒܝ̈ Xܝ . Xܝܟܘܢ XXX
BarḤadbš:Acts ܛܢܢܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ . ܗܘ ܕܝܝܢ ܐܦܠܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܗܢܐ ܟܠܗ ܡܛܠ ܙܒܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܣܕܩܘ ܡܢ ܥܕܬܐ ܇ ܒܚܠܝܠܐ̈ ܡܬܛܫܝܝܢ ܗܘܘ .
BarṢal:ComGosp ܕܣܓܝܐܐ̈ ܝܝ ܡܬܦܫܟܝܢ ܘܡ̇ܣܒܪܝܢ ܃ ܕܐ ܟܢܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܛܠ ܕܥܠܡܐ ܀ ܬܘܒ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܒܪ ܐܕܡ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܗ̇ ܂