simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܚܠܝܛܘܬܗ̇ ܕܥܡܗ . ܘܐܡܬܝ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܚܠܐ ܢܦܫܐ ܇ ܠܒܪ ܡܢ ܡܛܠ ܢܦܫܐ ܡܢ ܚܙܬܐ ܕܢܟܝܢܘܗܝ̈ ܕܦܓܪܐ ܆ ܐܦܢ ܡܣܬܒܪܐ ܕܕܚܠܐ
PhiloxMab:Disc ܕܣܓܝܐܢ̈ ܥܠܠܬܐ̈ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܡܥܒܕܢ̈ ܛܒܬܐ̈ ܒܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܆ ܠܐ ܡܚܘܝܢ ܠܣܥܘܪܗܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܩܘܫܬܐ ܕܚܠܐ ܕܐܠܗܐ .
PhiloxMab:Disc ܗܝ ܕܢܥܒܕܘܢ ܛܒܬܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܠܐ ܐܢܫ ܡܒܛܠ ܒܝܫܬܐ̈ ܆ ܠܐ ܡܛܠ ܆ ܡܛܠ ܕܕܚܠܝܢ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ . ܘܐܝܬ ܕܡܬܟܠܝܢ ܡܢܗܝܢ ܆
PhiloxMab:Disc ܕܥܠܡܐ ܗܘ ܟܘܠܗ ܕܚܕܘܬܐ̈ ܗܘ . ܕܒܟܠܙܒܢ ܒܚܕܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܠܢ ܇ ܘܠܐ ܕܚܠܬܐ ܘܩܢܛܐ ܕܡܢ ܚܘܣܪܢܐ̈ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܐܬܘܢ .
PhiloxMab:Disc ܕܬܫܠܐ ܠܟܪܣܐ ܕܟܝܢܐ ܡܢ ܝܠܕܐ . ܘܐܠܘ ܣܦܩ ܗܘܐ ܟܝܢܐ ܟܘܠܗ ܡܛܠ ܠܡܘܠܕܐ ܦܓܪܢܐ . ܘܐܬܩܒܥܬ ܟܪܣܐ ܐܚܪܬܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܕܡܬܢܣܝܘ ܡܬܢܣܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܘܬܘܒ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܩܠܗ ܠܘܬ ܥܡܐ ܡܛܠ ܪܓܬܐ ܩܛܘܠܬܐ ܆ ܠܐ ܬܣܒܪܘܢ ܕܡܕܡ ܢܘܟܪܝ ܓܕܫ ܠܟܘܢ .
P:Rom [AB] ܗܢܐ ܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܠܟܐܒܐ̈ ܕܨܥܪܐ . ܢܩܒܬܗܘܢ̈ ܓܝܪ ܡܛܠ : ܕܠܗ ܬܫܒܚܢ̈ ܘܒܘܪܟܢ̈ ܇ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܀
P:Tob [AB] ܙܢܝܘܬܐ ܫܩܠ ܐܢܐ ܠܗܕܐ ܚܬܝ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܒܙܕܩܗ ܕܢܡܘܣܐ ܀ ܡܛܠ . ܐܥܒܕ ܠܗ ܡܥܕܪܢܐ : ܐܝܢܐ ܕܕܡܐ ܠܗ . ܘܗܫܐ ܡܪܝ ܠܐ ܗܘܐ
P:TweProph [AB] ܗܢܐ ܢܫܬܒܘܢ ܒܪܝܫ ܫܒܝܬܐ : ܘܢܫܬܩܠ ܪܘܙܐ ܡܢ ܡܛܠ ܪܝܫܝܐ̈ ܡܫܚܝܢ : ܘܠܐ ܒܛܝܠ ܠܗܘܢ ܥܠ ܬܒܪܗ ܕܝܘܣܦ .
P:TweProph [AB] ܕܠܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܢܝܚܬܐ : ܡܛܠ ܕܛܢܦܘܬܐ ܬܚܒܠ ܚܒܠܐ : ܘܚܒܠܗ̇ ܡܛܠ : ܘܡܢ ܝܠܘܕܝܗܝܢ̈ ܬܣܒܘܢ ܫܘܒܚܐ ܠܥܠܡ . ܩܘܡܘ ܙܠܘ