simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܐܝܩܪܐ ܕܟܗܢܐ ܕܬܬܦܪܫ ܐܢܬܬܗ ܡܢ ܒܟܘܢܝܐ ܡܢ ܕܫܪܟܐ ܀ ܡܛܠ ܐܒܘܢ ܦܦܝܐ . ܦܦܝܐ ܐܢܬܬ̇ ܟܗܢܐ ܐܘܟܝܬ ܟܗܢܝܬܐ ܘܗ̇ܕܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܬܗܘܐ ܡܘܕܥܢܝܬܐ ܥܠ ܫܘܠܛܢܗ ܕܦܪܩܠܛܐ ܐܡܝܪܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܛܠ . ܟܕ ܛܒ ܐܦ ܩܠܗ̇ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܐܝܟܐ ܕܨ ܒܝܐ ܢܫܒܐ .
SevAnt:LuqJul ³ܡܚܝܠܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܘܚܪܬܐ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܠܥܒܕܗ⁴ܐܬܡܨܝ ܡܛܠ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡܐܪܢܝܬܐ ¹ܡܫܬܘܚܪܢܐܝܬ ² ܕܬܠܦ ܐܢܬ . ܕܠܘ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܦ ¹⁰ܡܢ XX XX ܩܪܝܢܐ ܕܗ̇ܠܝܢ : ܡܫܬܟ̇ܚܐ ܡܛܠ ܩܢܘܢܐ ܕܡܛܘܢܝܐ̣̇X¹ ܗ̇ܘX ¹ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܫ̇ܡܠܐ ܐܢܬ .
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܦ ܐܬܬܪܝܡ ܙܒܢܐ ܘܐܬܪܐ ܡܪܟܒܐ ܂ ܡܛܠ ܕܫܡܝܐ ܕܐܪܥܐ ܝ ܡܛܠ ܚܕܐ ܥܕܬܐ ܂ ܘܠܐ ܫܡܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܡܝܐ ܂ ܘܠܐ ܐܪܥܐ ܐܪܥܐ ܂
PhiloxMab:Disc ܕܪܘܚܐ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܗܘܒܗ ܕܢܡܘܣܐ ܆ ܠܢܡܘܣܐ ܠܐ ܡܫܥܒܕ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܪܘܚܐ ܚܝܬܐ ܡܬܬܙܝܥܐ ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܐܝܬܝܗ̇ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪ ܕܡ̇ܣܒܗܘܬܐX ܘܕܘܡܝܐ ܡܕܡ ܫܩܝܠܝܢ ܛܥܢܐ ܡܛܠ ³ܘܡܬܐܫܕܝܢ ܇ ܗܕܐ ܕܣܬܘܪܬܐ ܗܝ ܘܡܨܚܝܢܝܬܐ ܕܐܘܡܢܘܬܐ .
Elia:epLeonḤar ܣܥܝܐ ܗ̇ ܕܬܪܝܢ̈ ܐ̇ܡܪ X ܓܪܓܘܪܝܘܣ . ܥܡ ܗܕܐ ܚܠܘܛ ܡܛܠ ܡܬܟܣܣ ܥܫܘܩܝܟܘܢ ܐܠܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܢܚܬ ܒܗ ܒܡܐܡܪܐ
BarKoni:Schol ܝ X ܫܥܝܥܘܬ ܦܓܪܗ ܕܬܪܬܝܢܝ̈ ܡܛܠ ܕܐܚܝܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܟܒܪ ܡܛܠ ܠܥܒܘܬܗ ܂ ܝܥܩܘܒ ܕܝܢ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܫܬܡܗ ܂ ܚܕܐ
Eph:madNativ ܕܛ̇ܒܐ ܗܘܐ ܒܪܝܟ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܐܗܡܝ ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܐܢܐ ܗܘ ܒܪܝܟ ܡܛܠ ܛܝܒܘ ²⁷ܠܗ̇ܘ ܛ̇ܒܐ ܥܠܬܐ ܕܟܠ ܛܒܢ̈ 13ܒܪܝܟ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܐܟܣ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܡܪܝܐ ܪܘܚܐ ܗܘ . XX XXXXX ܗܟܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܩܦܠܝܢ ܡܢ ܡܛܠ ܗܝ 20 XܝX1ܢX : ܝ | X88ܕܠܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܫܪܪܐ ܡܫܬܘܫܛܝܢ .
IšoMerv:ComOT ܕܩܛܝܢ ܗܘܐ ܐܣܛܘܐ ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܦܠܓ ܒܡܢܘܬܐ̈ . ܘܐܚܪܬܐ ܡܛܠ . ܐܣܛܘܐ̈ ܐܝܟ ܒܣܠܝܩܐ̈ ܡܕܡ ܚܕ ܥܠ ܚܕ ܬܠܬܐ ܡܕܝܪܐ̈ . ܚܕܐ
SevAnt:CathHom ܕܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܦܪܘܩܐ ܕܝܠܝ ܇ ܘܠܘܬ ܕܢܝܐܝܠ ܇ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܇ ܘܐܪܡܪܡܟ ܐܠܗܐ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܠܝ ܇ ܘܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܬܘܒ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܢ ܢܓܕܫ ܘܬܐܒܕ ܐܝܕܝܥܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܡܢ ܢܦܫܐ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܇ ܐܘ ܐܫܠܛ ܐܢܘܢ ܇ ܐܘ ܐܦܣ ܠܗܘܢ ܕܢܒܥܘܢ ܐܢܝܢ̈ .
AbbaIs:Ascet ܕܬܫܬܘܐ ܠܪܙܐ̈ ܘܢܐܣܝܟ ¹ ܡܪܝܐ . XX ܚܙܝ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܦܓܪܟ ܡܛܠ ܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܇ ܟܕ ܪܓܫܝܟ̈ ܩܝܡܝܢ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܇
SevAnt:Epist ܗܢܐ ܘܡܐ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܬܒܣܪ ܆ ܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܦܘܠܘܣ ܐܘ ܕܦܛܪܘܣ ܇ ܐܘ ܪܐܢܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܠܝܝܕ .
SevAnt:CathHom ܕܗ̣ܘܝ̈ : ܘܗܕܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܠܘܬ ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܣܓ̇ܝ ܣ̇ܦܩܐ : ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܓܝܪ . ܐܝܬܝܗܝܢ ܬܡ̣ܝXܬܐ̈ . ܕܡܬܗܝܡܢXܢ̈ ܡ̇ܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܠܡܫܡܥ ܗܠܝܢ ܘܠܡܬܪܦܝܘ ܕܟܝܢܐ ܗܝ . ܕܐܢܫ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܗܟܢܐ ܫܒܩܬ ܠܡܫ̇ܫܐ ܠܗܘ̇ . ܘܠܢ ܪܫܐ ܐܢܬ . ܪܫ̇ܐ ܐܢܐ ܕܝܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܡܫܐܠܝܢ ܗܪܣܝܘܛܐ̈ : ܐܘ⁵ ܚܢܦܐ̈ ܒܥܘ ܡܛܠ ܐܝܟ ܛܝܢܐ ܠܘܬ ܦܚܪܐ ܆ ܘܐܝܟ ܓܒܝܠܬܐ ܨܝܕ ܓܒܘܠܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܠܐ ܡܢܣܝ ܐܢܐ . ܘܡܪܝܡܝܢ XX ܘܢ ܡܢܗ . ܒܙܢܢܩܐ̈ . ܗܢܘ . ܡܛܠ . ܘܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ ܠܫܐܘܠ . ܠܐ ܡܫܟܚ ܐXܢܐ ܠܡܐܙܠ ܒܗܠܝܢ