simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist 41ܦܘܪܫܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ : ܦܘܪܫܢܐ̈ ܕܝܢ ܒܟܠ . XܩXX ܡܛܠ ܓܝܪ 40ܕܐܣܝܐ ܒܠܚܘܕ . |ܩ 3 , 32 |L 281ܐܢ ܓܝܪ ܦܘܫܟܐ ܡ̇ܢ
P:Jer [AB] ܕܗܘܬ ܐܪܥܗܘܢ ܠܚܘܪܒܐ ܡܢ ܩܕܡ ܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܡܢ ܩܕܡ ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܫܒܩܘ ܕܝܪܗ : ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܕܫܒܩ ܡܪܒܘܥܝܬܗ :
Tim1:DisputCalMahdi ܢܒܝܐ̈ . 9 , 51ܡܛܠ ܕܝܢ ܝܫܘܥ 4ܡܫܝܚܐ ܐܡܪܝܢܢ . ܕܡܨ ܠܒ ܡܛܠ 2ܠܘ ܟܠ ܕܐܬܩܛܠ ܡ̣ܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܣܠܝ ܘܫܝܛ . 3ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ
P:Ezek [AB] ܕܠܐ ܨܒܝܢ ܠܡܫܡܥܢܝ . ܕܟܠܗ ܓܝܪ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܥܫܝܢ ܒܝܬ ܡܛܠ ܫܕܪܬܟ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܠܟ . ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܝܢ ܠܐ ܫܡܥܝܢ ܠܟ :
Chrys:ComJohn1 ܕܡܠܘܬܐ ܠܗ̇ ܗܕܐ ܕܒܩܛܢܐ ܕ ܓܠܝܠܐ . ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܓܝܪ XX ܡܛܠ ܗܕܐ ܬܚܘܝܬܐ ܠܡܘܕܥܘ . ܕܗܕܐ ܗܝ ܐܬܐ ܩXܡܝܬܐ ܕܟܠܗܝܢ .
PhiloxMab:epPatricius ܦܘܠܚܢܐ ܕܒܪܐܢܫܐ ܚ̣ܕܬܐ ܘܕܢܗܘܐ ܐܢܫ ܒܟܠܥܕܢ X⁴ ܚ̇ܙܝܐ ܡܛܠ X³ܠܚܘܪܒܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܕܡܟ ܚܫܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ
BarṢal:ComLiturg ܡܚܝܠܘܬܢ ܂ ܐܠܐ ܚܝܠܬܢ ܒܐܠܗܘܬܗ ܀ ܕܡܠܝܢ ܫܡܝܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܂ ܐܠܐ ܙܟ̣ܐ ܠܡܘܬܐ ܘܣܛܢܐ ܘܦܪ̣ܩ ܠܢ ܂ ܬܘܒ ܕܐܦܢ ܐܬܒܣ̣ܪ
PhiloxMab:TenMem ܐܝܢܐ ⁴⁸ ܘܢ ܪܓܡ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ . ܐ̇ܡܪܝܢ ܠܗ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܠܐ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐ . . ܥܒ . . . ܕܐ ܫܦܝܪܐ̈ ܡܢ ܠܘܬ ܐܒܝ ܚܘܝܬܟܘܢ .
JnSol:OntheSoul ܗܢܐ ܐܦ ܡܬܬܪܝܡ ܠܗ ܠܒܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܒܫܦܝܪܬܐ̈ ܡܛܠ ܘܒܥܘܬܪܐ ܕܩܢܝܢ ܠܘ ܟܠ ܐܢܫ ܣ̇ܦܩ ܕܢܥܒܕ ܐܢܝܢ̈
P:Phil-Phlm [AB] ܚܘܒܐ ܕܝܢ ܡܒܥܐ ܗܘ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܁ ܐܢܐ ܦܘܠܘܣ ܆ ܕܐܝܬܝ ܣܒܐ ܡܛܠ ܣܓܝܐܬܐ ܐܝܬ ܠܝ ܒܡܫܝܚܐ ܆ ܕܐܦܩܘܕ ܠܟ ܐܝܠܝܢ ܕܙܕܩܢ̈ .
Ath:Inc ܡܙܕܟܝܢܘܬܗ ܕܡܘܬܐ . ܢܣܒ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܒܡܠܦܢܘܬܗ ܡܛܠ ܠܪܫܢܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܙܟ̣ܐ ܥܒ̣ܪ . ܗܟܢܐ ܘܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ
Hom6thCent ܕܟܝܢܐ ܘܐܩ ܗܕܐ ܣܥܪ ܒܗܝܢ . ܗܒ ܗܟܝܠ ܠܣܢܝܩܐ̈ . X ܐܘܟܠ ܡܛܠ X ܘܠܐ ܢܘܟܠܢ ܕܚܝܘܬܐ ܗܝ . ܘܟܒܪ ܐܩ ܝX 126 ܠܐ ܕܝܠܗܝܢ .
P:Dan [AB] ܕܙܕܝܩ ܐܢܬ ܒܟܠ ܡܐ ܕܥܒܕܬ ܠܢ . ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܕܝܟ̈ ܒܩܘܫܬܐ ܡܛܠ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܒܗܬܢ̈ . ܘܡܪܡܪܡ ܘܡܫܒܚ ܫܡܟ ܠܥܠܡ .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܚܕܬܐ ܠܘ 0 ܣܩܘܒܠܐ ܗܝ ܠܥܬܝܩܬܐ . X⁵ܘܟܕ ܢܡܘܣܐ ܨܒ̇ܝܢ ܡܛܠ Xܠܐ X²ܕܢܫܬܪܘܢXX . ܐܦ ܛܘܦܣܗ ܠܡ ܕܦܨܚܐ XX ܢܬܢܛܪ .
SevAnt:LuqGramm ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܂ ܝ̣ܘܝ̇X ܂ ܒܬܪܝܗܘܢ̈ ܕܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܛܠ XX ܒܡܫܝܚܐ ܕܢܬܠܘܢ ܡܬܐܠܨܝܢ ܀ ܗܟܢܐ ܘܬܐܘܕܘܪܝܛܐ
P:Kings [AB] ܕܓܕܢܦܐ̈ ܥܒܕ ܠܒܝܬܐ ܟܕ ܚܕܪ ܡܢ ܠܒܪ : ܕܢܗܘܐ ܐܚܝܕ ܐܣܐ̈ ܡܛܠ ܫܬ ܐܡܝܢ̈ ܦܬܝܗ̇ : ܘܬܠܝܬܝܬܐ ܫܒܥ ܐܡܝܢ̈ ܦܬܝܗ̇ :
JnSol:OntheSoul ܗܢܐ ܠܐ ܣ̇ܦܩ ܒܪܢܫܐ ܕܢܩܒܠ ܓܠܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܒܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܘܒܪܐ ܡܕܥܐ ܕܡܫܘܬܦ ܥܡ ܐܠܗܐ ܒܝܕܥܬܗ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ⁸ܕܐܡܪܝܢ ܡܢ ܡܝܬܪܘܬܐ X XX X ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܗܘܘ ܕܐܡܪܘ . ⁷ܕܚܣܝܪܐ ܘܠܐ ܕܢܬܪܢܐ ܘܢܬܐܡܪ ܡܫܝܚܐ .
Chrys:ComJohn1 ܨ ܒܬܗ ܘܡܛܟܣܘܬܗ ⁵ܕܒܝܬܐ ܕܥܡ ܡܪܗ |ܕܝܠܗ ܕܒܝܬܐ ܢܩܪܒ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܨ ܝܐ ܗܘܬ ܕܗܘ̇ ܕܠܩܝܢܕܘܢܣ ܢܦܫܗ ܫ̣ܕܐ ܗܘܐ .