simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܡܝ̇ܬܐ ܢܚܐ ܃ ܡܛܠ ܪܘܚܗ ܕܥܡܪܐ ܒܟܘܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܥܒܕ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܡܫܚܠܦܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܒܕ
PhiloxMab:Disc ܠܥܠܡܐ ܕܝܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܗܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܝܪܬܘܬܐ
PhiloxMab:Disc . ܠܐ ܬܐܟܘܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܬܚܛܐ .
SevAnt:CathHom ܕܡܛܠܬܝ ܡܟܝܟܐ ܘܪܡܐ ܡܛܠ ܡܥܠܝܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܗ̇ܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܠܐ ܝX ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ
SevAnt:CathHom ܐܙ̇ܠܐ ܗܒܬ ܇ ܡܛܠ ܚܡܝܡܘܬܐ ܕܪܚܡ̣ܬܗ̇ ܗ̇ܝ
JnDara:OnOfferings ܒܣܪܐ ܕܫܩ̣ܠ ܡܢܢ̣ ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܐܠܗܘܬܐ ܡܠܝܬ
AbbaIs:Ascet ܢܗܘܝܢ̈ ܐܦܝܟ̈ ܟܡܝܪܢ̈ ܡܛܠ ܣܟܠܘܬܟ̣̈ ܘܦܨܝܚܢ̈ ܠܘܩܒܠ
Cyr:ComLuke ܐܠܐ ܠܘ ܝ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠ̣ܬܐ ܕܢܛܥܐ
SynWestSyr ܪܝܫܐ ܕܢܒܝܐ̈ . ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܘܠܝܢ̈ ܕܢܣܬܠܝܢ̈
JnEph:ActsEastSaints ܠܐܪܥܐ ܒܚܘܒܗ ܐܬܬܚܬܝ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ ܇ ܘܢܦܫܗ
P:Ps [AB] ܕܚܠܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܗܘ ܝܕܥ ܓܒܝܠܬܢ
IšoMerv:ComOT . . ܬܘܒ ܡܛܠ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܕܦܩܝܕܝܢ ܥܠ
Elia:epLeonḤar ܡܫܝܚܐ . ܟܕ ܡܛܠ ܦܘܫܟܐ ܗ̇ܘ ܪܒܝܥܝܐ
SevAnt:CathHom ܟܡܐ ܕܠܢ ܡܬܕܪܟܐ· ܡܛܠ ܗܕܐ̇ ܐܦ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢ ܡܬܝ ܡܛܠ ܬܠܡܝܕܐ̈ : ܘ̇ܝ
PhiloxMab:TenMem ܘܗܝ ܬܪܬܝܗܝܢ . ܡܛܠ ܕܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܘܚܐ
P:John [AB] ܠܗ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܓܢܒܐ ܗܘܐ .
BarṢal:ComLiturg ܨܠܘܬܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܃ ܡܛܠ ܕܢܟ̣̇ܢܫ ܘܙ̇ܕܩ ܂