simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܪܘܚܗ ܕܥܡܪܐ ܒܟܘܢ ܂ ܘܗܐ ܦܓܪܐ ܐܡ̣ܪ ܕܡܚ̣ܐ ܃ ܘܠܘ ܡܛܠ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܃ ܐܦ ܠܦܓܪܝܟܘܢ̈ ܡܝ̇ܬܐ ܢܚܐ ܃
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܫܚܠܦܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܒܕ ܡܛܠ ܗܕܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܙܘܥܐ ܡܥܒܕܢܐ ܕܗܕܐ ܘܗ̇ܝ ܐܥܒܕ . ܘܠܘ
PhiloxMab:Disc ܕܗܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܝܪܬܘܬܐ ܐܢܘܢ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܝܪܬܘܗܝ̈ ܕܐܒܐ ܡܛܠ ܆ ܡܩܒܠܝܢ ܠܐܟܣܢܝܐ̈ ܟܐܢܐ̈ ܕܥܐܠܝܢ ܠܥܠܡܐ ܕܝܠܗܘܢ .
PhiloxMab:Disc ܕܠܐ ܬܚܛܐ . ܠܐ ܬܫܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܬܛܥܐ . ܐܬܐܡܢ ܒܨܘܡܐ ܆ ܕܡܢܗ ܡܛܠ ܆ ܕܢܬܩܦܚܢ̈ ܖܓܝܓܬܐ̈ ܕܡܙܝܓܢ̈ ܒܗܕܡܝܟ̈ . ܠܐ ܬܐܟܘܠ
SevAnt:CathHom ܡܥܠܝܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܥܠ . ܗ̇ܘ ܕܚܕ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܠܐ ܡܛܠ X · ܗ̇ܘ X ܒܪܗ ܕXܗܐ ܗ̇ܘ ܚܝܐ . ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܝ ܡܟܝܟܐ ܘܪܡܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܣܬܟܠܘ ܆ ܗܠܝܢ ܠܡ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܟܕ ܡܦܣ ܡܛܠ ܡ̣ܢ ܦܝܣܐ ܢܫܪܪܝܗ̇ ܒܝܕ ܐܬܐ ܕܣ̣ܥܪ ܃ ܐܠܐ ܝX ܝܗܘܕܝܐ̈
SevAnt:CathHom ܚܡܝܡܘܬܐ ܕܪܚܡ̣ܬܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܝܫܘܥ ܆ ܟܕ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ ܠܩܩܐ . ܘܟܕ ܚ̣ܠܛ̇ܬ ܗ̣ܝ ܠܗ̇ ܆ ܥܡܗܝܢ ܐܟܚܕܐ ܐܙ̇ܠܐ ܗܒܬ ܇
JnDara:OnOfferings ܕܗ̣ܝ ܐܠܗܘܬܐ ܡܠܝܬ Xܠܗ ]ܕܘܟܬ ³⁶[ܗܘܢܐ X ³⁷X[ . . . ܡܛܠ ܕܐܡܪܝܢ ܕܗܘܢܐ ܠܐ ܢܣ̣ܒ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܒܣܪܐ ܕܫܩ̣ܠ ܡܢܢ̣
AbbaIs:Ascet ܣܟܠܘܬܟ̣̈ ܘܦܨܝܚܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܇ ܕܬܥܡܪ ܒܟ ܕܚܠܬܗ ܡܛܠ ܠܒܟ ܫ̇ܠܐ ܡܢ X ܫܓܘܫܝܐ . X X ܢܗܘܝܢ̈ ܐܦܝܟ̈ ܟܡܝܪܢ̈
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܥܠ̣ܬܐ ܕܢܛܥܐ ܐܠܨܐ̇ ܂ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܗܝ ܕܡܬܬܚܝܒܐ ܡܛܠ ܂ ܫܪܝܪܐ ܓܝܪ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܚܦܝܐ ܠܡܠܬܐ ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܝ
SynWestSyr ܐܝܠܝܢ ܕܘܠܝܢ̈ ܕܢܣܬܠܝܢ̈ ܐܝܟ ܡܙܡܢܢܝܬܐ̈ ܕܪܘܓܙܐ . ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܓܘܫܡܢܐ . ܒܐܝܕܝ̈ ܡܘܫܐ ܗ̇ܘ ܪܝܫܐ ܕܢܒܝܐ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܦܘܪܩܢܢ ܇ ܘܢܦܫܗ ܕܒ̣ܚ ܒܙܩܝܦܐ ܚܠܦܝܢ ܇ ܘܦܓܪܘ ܘܕܡܗ ܡܛܠ ܡܘܫܚܢ̈ ܆ ܕܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܡܝܢ ܫܡܝܐ ܠܐܪܥܐ ܒܚܘܒܗ ܐܬܬܚܬܝ
P:Ps [AB] ܕܗܘ ܝܕܥ ܓܒܝܠܬܢ : ܘܐܬܕܟܪ ܕܥܦܪܐ ܚܢܢ . ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܡܛܠ . ܘܐܝܟ ܕܡܪܚܡ ܐܒܐ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ : ܡܪܚܡ ܡܪܝܐ ܥܠ ܕܚܠܘܗܝ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܠܐܟܐ̈ ܕܦܩܝܕܝܢ ܥܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܐܘܟܦܢܐ ܇ ܕܒܪܝܢ ܠܗܝܢ ܡܛܠ ܐܢܝܢ ܡܢ ܡܪܢ ܘܠܟܐ ܆ ܘܕܚܛܝܐ̈ ܒܐܪܥܐ ܕܢܘܪ . . ܬܘܒ
Elia:epLeonḤar ܦܘܫܟܐ ܗ̇ܘ ܪܒܝܥܝܐ ܐܘ ܟܝܬ ܐܚܪܝܐ : ܕܐܝܟ̈ ܝܘܠܦܢܟܘܢ ܡܛܠ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܇ ܢܬܬܘܕܐܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ . ܟܕ
SevAnt:CathHom ܗܕܐ̇ ܐܦ ܥܠ ܕܒܚܬܐ ܗ̇ܝ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܡܠܝܠܬܐ : ܟܕ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܦ ܟܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܠܐ ܟܡܐ ܕܠܢ ܡܬܕܪܟܐ·
SevAnt:CathHom ܬܠܡܝܕܐ̈ : ܘ̇ܝ ܕܢܐܙܠܘܢ XܠܓܠXܝܠܐ ܘܐܦ ܬܡܢ ܢܚܙܘܢܢܝ . ܡܛܠ ܡܬܚܙܝܐ ܕܣܓ̇ܝ ܩܪܝܚܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢ ܡܬܝ
PhiloxMab:TenMem ܕܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܘܚܐ . ܪܘܚܢܐ ܗܘ . | ܝ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܆ ܪܘܚܢܐ ܓܝܪ ܐܡܪܬ ܘܗܝ ܬܪܬܝܗܝܢ .
P:John [AB] ܕܓܢܒܐ ܗܘܐ . ܘܓܠܘܣܩܡܐ ܂ ܠܘܬܗ ܗܘܐ . ܘܡܕܡ ܕܢܦܠ ܗܘܐ ܒܗ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܣܟܢܐ̈ ܒܛܝܠ ܗܘܐ ܠܗ . ܐܠܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܢܟ̣̇ܢܫ ܘܙ̇ܕܩ ܂ ܘܚܕ ܐܒܐ ܩܕ ܫܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܂ ܡܬܢܩܫ ܓܝܪ · · ܢ̇ܩܘܫܐ ܒܫܘܪܝ ܨܠܘܬܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܃