simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ X ܐܫܬܡܠܝ ܗܘܐ ܒܡܘܟܟܐ ܇ ܠܐ ܫܦܪܬ ܠܗ ܕܢܐܙܠ ܡܛܠ ܩܠܝܬܗ ܡܢ ܥܘܡܪܗ ܕܗ̇ܘ ܕܣ̇ܦܩ ܗܘܐ ܕܢܠܦܝܘܗܝ̣ ܟܒܪ ܕܝܢ
BarṢal:ComGosp ܡܘܠܕܘܬ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܦܘܪܥܢ ܐܓܪܐ ܝ ܘܦܐܪܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܠܘ ܟܕ ܡܢ ܪܓܬܐ ܡܙܕܟܝܢ ܗܘ̣ܘ ܃ ܐܬ̣ܘ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܂ ܐܠܐ
Eph:madLuqHeres ܕܐܝܬܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܓ̇ܠܘ ܘܠܐ ܐܡܪܘ ܕܗ̣ܢܘܢ ܠܗܘܢ ܐܟܣܘ X ܡܛܠ ܘܦܠܓܘ ܬܚܘܡܝܗܘܢ̈ ܕܟܠܗ ܟܝܢ ܐܝܬܝܐ̈ ܥܛ܏ܠ ܗܘ ܠܥܩܒܗ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܬܪܬܝܢ ܂ ܂ ܦܝܠܝܥܝX ܃ ܃ ܦܝܠܥܘܣ ܃ ܂ X · ܬܘܒ ܐ̣ܣܬܐ ܡܚܘܪܬܐ ܡܛܠ ܠܟ ܗܪܟܐ ܂ ܬܡ̇ܢ ܬܬܕܝܢ ܩܕܡ̇ܝ ܃ ܗ̇ ܂ ܗܕܐ ܐܡ̣̇ܪ
BarṢal:ComGosp ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܘܕܢܚܘܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܬܪ̈ ܢ ܙܢܝܐ̈ ܕܐܘܢܘܟܣܐ̈ ܠܝܬ ܡܛܠ ܗܝ ܂ ܘܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܒ̣ܕܘ ܢܦܫܗܘܢ ܐܘܢܘܟܣܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܠܪܘܟܒܐ ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܨܝܕ ܒܣܪܐ ܕܝܕܘܥܬܢܐܝܬ ܡܛܠ ܡܢܗ ܟܠ ܃ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܕܠܟܠܡܕܡ ܐܚ̇ܕ ܗ̣ܘ ܃ ܟܕ ܩ̇ܒ̣ܠ
LiberGrad ܕܬܚܝܬ ܐܠܗܐ ܐܢܐ . ܘܝܕܥܘ ܕܪܚܡܗ ܗܘ ܕܡܪܝܐ ܐܝܟ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܠܐܚܘܗܝ̈ : ܕܗܢܘܢ ܩܛܘܠܘܗܝ̈ : ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܡܢܝ :
Ath:ExposPs ܨܥܪܐ̈ ܕܐܝܬܝܘ ܡܫܝܚܐ . ܢܟܠܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܟܕ ܨܒܝܢ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܘܢܣܢܝܘܗܝ . ܡܠܐ̈ ܕܦܘ ܥܘ̣ܠܐ ܘܢܟܠܐ . ܥܘ̣ܠܐ ܡ̇ܢ
DionAr:MystWritings ܢܗܝܪܘܬܗ ܡ̇ܥܠܝܬܐ . ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܬܘܒ . ܕܠܐ ܡ̣ܨܐ ܐܢܫ ܡܛܠ ܡܬܐܡܪ ܐܠܗܐ ܕܥܡ̇ܪ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܢܘܗܪܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܇
Ps-Zach:EccHist ܡܦܩܬܗ ܕܡܩܕܘܢ ܀ ܐܓܪܬܐ ܕܫܡܥܘܢ ܩܫܝܫܐ ܂ ܘܐܚܐ̈ ܕܝܪܝܐ̈ ܡܛܠ X - ܝXܢܠ ܂ ܝX ܥܠ ܐܓܪܬܐ ܕܐܫܬܕܪܬ 2ܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ
DidascApost ܕܐܡ̣ܪ ܆ ⁵⁸ ܕܛܘܒܝܗܘܢ ܠܥܒܕܝ̈ ܫܠܡܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ X⁹ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܥܠܝܗܘܢ ܢܗܘܘܢ X ܪܚܡܐ̈ . ܘܬܘܒ ܢܗܘܐ ܥܒ̇ܕ ܫܠܡܐ .
Nars:memCreat ܗܢܐ ܐܣܪܗ̇ ܒܫܬܩܐ ܐܝܟ ܕܒܙܝܢܐ . ܒܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܕܠܐ ܡܛܠ . ܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܕܒܥܪܝܪܝܬܐ ܗ̣ܝ ܘܩܛܠܬ ܐܢܫܐ̈ ¹
BarṢal:ComGosp X0 XܒܥܠܝXܐ ܒܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܓܡ̣ܪ ܘܫܡܠܝ ܐܢܘܢ ܒܪܘܚܐ ܒܟܠ ܡܛܠ ܕܒܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܒܥܠܝܬܐ ܐܥܡܕ ܐܢܘܢ ܂ ܘܗܕܐ ܠܐ ܡܬܩ̇ܒܠܐ ܂
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܪܬܝܢ̈ ܡܙܗܪ ܗܢܐ ܙܘܗܪܐ : ܚܕܐ̣ ܕܕܠܡܐ² ܒܦܪܨܘܦ ܪܚܡܬ ܡܛܠ ܐܠܐ ܠܘܩܕܡ ܝܠܦ ܡܢܗ̣ ܘܠܐ ܬܥܒܕܝܘܗܝ ܒܛܘܫܝܐ X .
P:Mark [AB] ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܐܫܠܡܬܘܢ . ܘܕܕܡܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܛܠ ܡܕܡ ܠܐܒܘܗܝ ܐܘ ܠܐܡܗ . ܘܡܣܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆
Chron1234 ܩܪܒܐ̈ ܕܥܠ ܐܠܝܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܘܚܘܪܒܗ̇ ܀ ܒܗܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ ܟܕ ܡܛܠ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܐܠܘܣ ܐܣܬܒܪ ܕܨܠܡܐ̈ ܗܠܟܐ̈ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܀
SebBrock:IntroIsaacNin ܩܪܝܢܐ ܕܥܠ ܐܘܪܚܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ . ܘܒܡܨܪܝܢ ܣܝܡܘܗܝ̈ ܢܦܚܘ ܡܛܠ ܕܝܘܢ ܣܝܡܘܗܝ̈ ܐܚܝܕܝܢ ܕܪܓܐ ܩܕܡܝܐ ܒܝܢܬ ܕܝܪܝܐ̈
BarṢal:ComGosp ܕܘܒܪܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܕܦ̇ܠܚ ܓܢܣܢ ܘܡܚ̇ܘܐ ܠܡܪܢ ܂ ܬܘܒ ܂ ܡܛܠ ܡܛܠ ܂ · ܙ Xܝܝ· ܘܐܬܚܫܒ ܕܗܢ̣ܝ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ܟܟܪܝܬܐ ܕܕܒܫܐ ܂ ܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܕܐ ܕܗ̣ܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܆ ܠܗܝܢ ܡܬܚܙܐ ܕܣܡ ܥܠ ܓܒܗ̇ ܡܛܠ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܕܢܬ̣ܠ ܬܚܘܝܬܐ¹⁰
BarKepha:ComMyron ܕܣܪܦܐ̈ ܡܿܢ ܒܓܦܝܗܘܢ̈ ܡܩܕܫܝܢ ܠܗ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܩܪܝܒܝܢ ܘܒܝܬܐܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈