simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsSlaveChrist ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܒܪܐ ܝܘܕܝܐ ܕܢܐܟܘܠ ܥܡܗ ܘܡܬܪܓܪܓ ܗܘܐ ܕܥܡ ܡܛܠ ܘܒܢܝ̈ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܐܝܟܢܐ ܕܐܫܝܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܦܘܫ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝܠܝ ]ܒܗ̇ ܡܬܬܠܐ ܐܢܐX ܆ ܐܠܐ ܠܫܘܒܚܐ ܡܛܠ ܕܩܪܒܐ ܐܣܩܝܗ̇ ܘܐܦܠܐ ܪܐܬܠܝܗ̇ ⁷ܐܝܬ ܒܝ ܚܝܠܐ . ⁸ ܠܐ ܗܘܐ
JnMaron:Expos ܐܘܛܝܟܝ ⁰ܘܚܢܢ ܡ̣̇ܘܕܝܢܢ X X 4ܒܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܫܪܪܘ ܡܛܠ ܘܬ ܠܬܝܢ̈ ܘܐܫܬܐX X X ܕܒܟܠܩܕܘܢܝܐ ܕܐܬܟܢܫ̣ܬ̣̇X X
JacSer:mem6DaysDay4 ܕܚܙܘ ܫܘܦܪܐ̈ ܕܣܕܝܪܝܢ ܒܗ̇ : ܘܡܛܠ ܕܚܙܘ ܪܘܥܐ̈ ܡܛܟܣܐ̈ ܡܛܠ ܕܣܒܪܘ ܕܐܕܪܟܘ ܠܐ ܕܝܢ ܐܕܪܟܘ ܐܝܟܢ ܕܣܒܪܘ ܀ ܛܥܘ ܒܗ̇
SevAnt:LuqGramm ܝX ܕܟܝܢܐܝܬ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܇ ܘܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܢܗܘܐ ܡܛܠ ܩܢ̣ܐ ܠܗ ܇ 3]ܠܘ ܒܙܢܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܐ ܒܝܠܕܐ ܟܝܢܝܐ ܇
BarAphton:ActsSev ܕܥܡܝܠ ܐܢܐ ܘܡܚܝܠ ܐܢܐ ܒܬܪܥܝܬܝ ܆ ܐܝܟ X ܪܓܠܘܗܝ̈ ܕܣܒܐ X ܡܛܠ . ܐܠܐ ܐܬܟܫܦ ܠܝܫܘܥ ܕܝܠܟ : ܕܠܘܬ ܗܕܐ ܢܚܝܠܢܝ : ܝX ܝ X
sugAngel&Mary ܒܛܢܗ̇ ܡܬܗܪ ܠܟܠ 24 ܥܝܪܐ ܐܡܪ ܥܝܪܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܫܠܡܐ ܥܡܟܝ ܡܛܠ ܡܛܐ ܠܡܓܙܝܬܐ ܘܥܘܬܪܐ ܡܠܗ̇ . ܫܠܡܐ ܝܗܒ ܠܗ̇ ܐܦ ܣܒܪܗ̇
JacSer:memMarEph ⁴ܫܘܦܪܗ . X ] |ܐܢ ܩ̇ܪܒ ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܚܝܠܐ ܐ̇ܪܫܘܡ ¹ܨܘܪܬܟ ܆ ܡܛܠ ¹ܘܠܛܠܠܐ ²ܟܡܝܪܐ ³ܕܡܝܢ ܆ ܘܙܠܓܝ̈ ܢܘܪܐ ܒ̇ܥܐ ]ܝܘܩܢܟ
Cyr:ComLuke ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ Xܣܪܐܝܠ ܂ ܥܝܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ̣ ܘܠܐ ܚ̇ܙܝܢ ܂ ܡܛܠ ܂ ܥܡܐ ܣܟܠܐ̣ ܘܕܠܐ ܠܒܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܟܝܬ ܐܢܫ ܘܣ̇ܓܝ ܟܐܢܐܝܬ
P:Matt [AB] ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܀ . ܀ . ܨܚ ܒ ܟܕ ܡܝܬ ܕܝܢ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܆ ܡܛܠ ܣܓܝܐܐ . ܪܚܝܠ ܒܟܝܐ ܥܠ ܒܢܝܗ̇̈ ܆ ܘܠܐ ܨܒܝܐ ܠܡܬܒܝܐܘ
BarKoni:Schol ܕܠܢܛܘܪܬܐ ܕܐܪܥܐ ܐܫܬܕܪܘ ܂ ܒܗܘܢ · 1ܒܗܠܝܢ ܐܫܬܠܛܘ ܡܛܠ ܝ ܕܫܒܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܥܣܪܐ ܫܒܛܝ̣ܢ̈ ܂ ܡܬܦܫܩܝܢ ܕܝܢ ܢܛܘܪܐ̈ ܂
Eph:memHom ܕܐܣܟܠܬܘܢ ܘܚ̣ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܘܕܝܬܘܢ 369ܐܦ ¹¹ܐܢܬܘܢ ܡܛܠ 365ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܪܘܓܙܐ ܐܫܬܩܠ ܗ̇ܘ ܫܒܛܐ ܠܡܚܒܠܘ ܪܕܝܢܢ
SevAnt:CathHom ܕܠܘܬ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܪܒܝ̈ ܙܟܘܬܐ ܐܦܩܟܘܢ ܥܠ ܡܛܠ ܆ ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܀ X ܠܐ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܢܬܕܡܪ
JulRom [ . . ] ܥܡܠܐ ܕܐܘܪܚܐ ܥܠܬܘ[ܢ] ܘܥܡܠܐ ܥܠ ܥܡܠܐ [ . . ] ܐܘܣܦ ܡܛܠ ܕܒܕܡܘܬ ܒܪܐ ܡܝܬܘܢܝ[ . . ] ܘܚܟܡܬܘܢ ܫܒܪܘܬ[ܝ] ܘܗܫܐ
BarBahl:SyrLex ܕܚܡܫܐ ܡܡܠܠܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܘܢܝܐ̈ . ܘܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ والازمنة ܀ ܐܐܘܠܝܣ ܗ ܚܕ ܡܢ ܡܡܠܠܐ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ :
JacSer:memElijAscendsHeav ܫܘܦܪܘܗܝ̈ 105 ܗܝ ܡܪܟܒܬܐ ܫܓܝܪܬܐ ܕܢܘܪܐ ܕܐܣܬܠܩ ܒܗ̇ ܡܛܠ ܐܝܬ ܠܐܠܝܐ ܬܡܝܗ ܕܘܒܪܐ̈ ܣܦܩܐ ܕܬܣܗܕ ܗܝ ܕܐܦܠܐ ܡܝܬ
P:Deut [AB] ܕܕܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘ . ܕܦܬܓܡܐ ܕܗܘܐ ܩܫܐ ܡܢܟܘܢ : ܩܪܒܘܗܝ ܡܛܠ ܐܝܟ ܪܒܐ ܗܘܝܬܘܢ ܫܡܥܝܢ . ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܓܒܪܐ :
EliaNis:Chron ܗܕܐ ܐܠܨܐ ܕܒܛܝܠܐܝܬ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ̣ ܂ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܢܥܒܕ ܡܛܠ ܃ ܕܒܝܪܚܐ ܕܬܪܥܣܪ ܬܥܒܕܝܘܗܝ ܠܗܢܐ ܥܐܕܐ ܂ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܃
P:ProvQohSong [AB] ܕܪܓܠܝܗܘܢ̈ : ܠܒܝܫܬܐ ܗܘ ܪܗܛܢ̈ . ܘܡܣܬܪܗܒܝܢ ܠܡܐܫܕ ܡܛܠ ܠܐ ܬܐܙܠ ܥܡܗܘܢ ܒܐܘܪܚܐ . ܐܠܐ ܟܠܝ ܪܓܠܟ ܡܢ ܫܒܝܠܝܗܘܢ̈ .
ActsMarBenh&Sar ܕܠܣܓܝܐܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܡܬܗܪܢ̈ ܡܛܠ ܘܣܗܕܐ‏ ‏ܓܒܝܐ ܡܪܝ ܒܗܢܡ ܛܪܕ ܫܐܕܐ̈‏ ‏ 1 ܚܒܝܒܝ̈ ܆