simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܕܥܕܡܐ ܠܙܒܢܘܗܝ̈ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܩܘܪܝܐ̈ ܒܝܬ ܟܢܘܫܬܐ̈ ܡܛܠ ܟܗܢܐ̈ 3ܘܚܦܛ ܐܢܘܢ ܕܗܘܘ ܡܨ̇ܠܝܢ ܒܨܦܪܐ ܘܒܪܡܫܐ ܂
ChronMin [ܕܟܪ]ܐ ܘܡܛܠ ܨܦܪܝܐ ܂ ܝ ܒܙܒ[ܢܘ]ܗܝ̈ ܕܗ[ܢ]ܐ ܗܘܐ ܡܛܠ [ܪ ]ܐܚܘܗܝ ܓ ܂ ܂ ܗܝܕܝܢ ܚܙ̣ܐ ܕܢܐܝ[ܠ] ܒ[ܒ[ܒܠ ܚ[ܠ]ܡܐ
ChronMin ܪܚܡܬ ܐ ܕܠܘܬܗ ܂ ܚ̇ܝܐ [ܕܝܢ ]ܗ̣ܘ ܕܢܝܐܝܠ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ ܡܛܠ ܝ ܒܬܪ ܫܬ̈ ܫܝܢ̈ ܕܡܣܩܬ ܐ ܆ ܠܗ ܕܝܢ ܠܐ ܫܒܩ ܕܢܣ̣ܩ̣ ܂
ChronMin ܕܒܥ̣ܐ ܕܢܐܬܘܢ ܠܥܘܕܪܢܗ ܒܩܪܒܐ ܕܠܘܩܒܠ ܡܨܪܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܝ̣ܝ̇ܝX ܆ ܂ ܙ ܚܝܠܗ ܗ̇ܘ ܕܫܕܪܗ ܕܢܚܪܒ ܠܐܬܪܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈
ChronMin ܕܟܕ ܢܣ̣ܒ ܗܘܐ ܠܗܪܘ[ܕ]ܝܐ ܛܠܡ̣ ܗܘܐ ܠܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܡܛܠ ܝ ܒܥܠܕܒܒܘܬ ܐ ܪܒܬܐ ܗܘܬ ܠܗ ܥܡ ܐܐܪܛܐ ܡ̇ܠܟܐ ܚܡܘܗܝ ܂
ChronMin ܕܐܬܬܫܝ̣ܛܬ ܒܪܬܗ ܂ ܘܟܕ Xܢ ܐܩܪܒ ܥܡܗ ܐܒ̣ܕ ܚܝܠܗ ܕܗܪܘܕܣ ܡܛܠ ܡ̇ܠܟܐ ܕܦܛܪܝܐ ܂ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܩܪܒܐ XܝXܡXܗ
ChronMin ܢܟܠܐ ܕܥܠ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܂ ܕܒܪ ܕܝܢ ܗ̣ܘ3 ܗܪܘܕܣ ܫܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܂ ܘܟܕ Xܢ ܐܩܪܒ ܥܡܗ ܐܒ̣ܕ ܚܝܠܗ ܕܗܪܘܕܣ ܂ ܘܗܠܝܢ ܓܕܫܝܗܝ
ChronMin ܢܟܦܘܬܗ ܂ ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܟܢܦܐ ܕܗܝܟܠܐ ܫܕܐܘܗܝ ܂ ܗܘܕܝܐ̣̈ ܡܛܠ ܕܝܘܣܐ ܂ ܡܢ ܐܢܬܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܘܣܒܬܐ ܂ ܘܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܙܕܝܩܐ
ChronMin ܣ̇ܝܡܘܢ ܚܪܫܐ ܕܡܛܥܐ ܗܘܐ ܬܡܢ̣ ܂ ܒܪܘܡܝ 1ܘܟܠܗ̇ ܐܝܛܠܝܐ ܡܛܠ ܓ ܂ ܂ ܂ ܟܕ ܐܟܪܙ ܡܠܬ ܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܣܠܩ ܠܪܘܡܝ ܡܢ ܐܢܛܝܟ
ChronMin ܝ ܡܫܝܚܐ ܐܡܝܪܢ̈ ܀ ܒܗ̇ ܕܢ ܒܫܢܬ ܐ ܂ ܕܝܒ ܂ ܕܡܠܟܘܬܗ ܡܛܠ ܠܡܦܫܩܘ ܡܦܬܠܐܝܬ ܐܝܠܝܢ ܕܠܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܬܪܝܨܐܝܬ
ChronMin ܦܨܚܐ ܂ ܟܕ ܩܡ ܩܘܡܝܕܘܣܝ[ 1ܫ]ܢܝܢ̈ ܂ ܓ ܂ ܘܦܪܛܘܢܟܝܣ ܂ 2ܟ ܡܛܠ ܒܝܟܠܝܘܣ ܘܒܐܦܣܘܣ ܦܘܠܩܪܛܘܣ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܗܘ̣ܐ ܚܪܝܢܐ
ChronMin ܦܘܬ̇ܠܐ ܕܠܘܬ ܫܡܪܝܐ̈ ܀ ܘܒܬܪ ܗܢܐ ܒܥܩܒܬܗ̈ ܒܬܪ ܩܠܝܠ̣ ܬ ܡܛܠ ܘܡܬܓܙ̣ܪ ܬܪܝܢܐܝܬ ܂ ܘܡܦܫܩ ܝ ܂ ܟܬܒܐ̈ ܂ ܐܦ ܡܚ̇ܒܠ̣
ChronMin ܗܕܐ ܥܠ̣ܬ ܐ̣ ܂ ܝ ܘܡܛܠ ܦܨܚܐ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܡܛܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܫܝܚ ܂ ܒܫܢܬ ܂ ܬܪܠܘ ܂ ܝ ܒܢܩܝܐ ܃
ChronMin ܕܡܦܣܝܢ ܗܘܘ ܕܟܕ ܗ̣ܘ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̣ ܂ ܢܓ̣ܡܪܘܢ ܡܛܠ ܂ ܘܪܟܒ̇ܘ ܬܘܒ ܐܦ ܥܠ ܐܬܢܣܝܘܣ ܡܐܟܠܩܪܨܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܂
ChronMin ܪܘܫܥܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ̣ ܂ ܐܬܓܠܝ ܠܗ ܥܠ ܩܛ̣ܠܗ ܕܒܦܪܣ ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܝ̣ܬ ܀ ܐܡܪܐ ܝ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܡܠܬܐ ܕܣܒܐ ܝܘܠܝܢܐ ܟܕ ܨ̇ܠܝ
ChronMin ܝܩܝܪܘܬ ܐ ܕܣܝܒܘܬܗ ܂ ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܩܘܪܝܠܘܣ ܂ ܡܛܠ ܥܡ ܦܘܠܝܢܐ 5ܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܐܫܬ̣ܕܝ ܗܘܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ
ChronMin ܐܬܢܣܝܘܣ ܆ ܦܩ̣ܕ ܕܢܐܚܘܕ ܥܕܬ ܐ ܀ ܐܘܕܟܣܝܘܣ ܕܝܢ ܒܬܪ ܡܛܠ ܐ ܂ ܝ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܥܡܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܫܓܝܫ
ChronMin ܪܫܝܥܐ ܡܩܕܘܢܝܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܒܪܝܬ ܐ ܗܘ ܪܘܚܐ ܩܕ ܫܐ ܡܛܠ ܝ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܕܐܦܝܣ[ܩܦܐ̈ ]ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ̣ ܂
ChronMin ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܘܡܝ ܚܕܬ ܐ ܀ ܘܬܚܡܘ ܬܘܒ̣ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܡܛܠ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܩܫܝܫܘܬ ܐ ܕܐܝܩܪܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܪܘܡܝ ܆
ChronMin ܕܟܕ ܐܬܪܓܡ ܐܣܛܦܢܘܣ ܫ̣ܕܐ ܗܘܐ ܠܒܪ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܘܗ̣ܘ ܡܛܠ ܓܡܠܐ ܩܪܝܬ ܐ ܕܓܡܠܝܐܝܠ ܕܒܝܗܘܕ ܕܬܡܢ ܩܒܝܪܝܢ ܗܘܘ ܂