simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܒܨܦܪܐ ܘܒܪܡܫܐ ܂ ܡܛܠ ܕܥܕܡܐ ܠܙܒܢܘܗܝ̈ ܠܝܬ
ChronMin ܕܢܐܝ[ܠ] ܒ[ܒ[ܒܠ ܚ[ܠ]ܡܐ ܡܛܠ [ܕܟܪ]ܐ ܘܡܛܠ ܨܦܪܝܐ
ChronMin ܫܒܩ ܕܢܣ̣ܩ̣ ܂ ܡܛܠ ܪܚܡܬ ܐ ܕܠܘܬܗ
ChronMin ܕܢܚܪܒ ܠܐܬܪܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܒܥ̣ܐ ܕܢܐܬܘܢ ܠܥܘܕܪܢܗ
ChronMin ܡ̇ܠܟܐ ܚܡܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܟܕ ܢܣ̣ܒ ܗܘܐ
ChronMin ܠܗ ܩܪܒܐ XܝXܡXܗ ܡܛܠ ܕܐܬܬܫܝ̣ܛܬ ܒܪܬܗ ܂
ChronMin ܂ ܘܗܠܝܢ ܓܕܫܝܗܝ ܡܛܠ ܢܟܠܐ ܕܥܠ ܝܘܚܢܢ
ChronMin ܘܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܙܕܝܩܐ ܡܛܠ ܢܟܦܘܬܗ ܂ ܠܗܢܐ
ChronMin ܠܪܘܡܝ ܡܢ ܐܢܛܝܟ ܡܛܠ ܣ̇ܝܡܘܢ ܚܪܫܐ ܕܡܛܥܐ
ChronMin ܕܠܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܛܠ ܝ ܡܫܝܚܐ ܐܡܝܪܢ̈
ChronMin ܙܒܢܐ ܗܘ̣ܐ ܚܪܝܢܐ ܡܛܠ ܦܨܚܐ ܂ ܟܕ
ChronMin ܂ ܐܦ ܡܚ̇ܒܠ̣ ܡܛܠ ܦܘܬ̇ܠܐ ܕܠܘܬ ܫܡܪܝܐ̈
ChronMin ܝ ܒܢܩܝܐ ܃ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠ̣ܬ ܐ̣
ChronMin ܡܐܟܠܩܪܨܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܡܦܣܝܢ ܗܘܘ ܕܟܕ
ChronMin ܝܘܠܝܢܐ ܟܕ ܨ̇ܠܝ ܡܛܠ ܪܘܫܥܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ̣ ܂
ChronMin ܐܫܬ̣ܕܝ ܗܘܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܡܛܠ ܝܩܝܪܘܬ ܐ ܕܣܝܒܘܬܗ
ChronMin ܕܥܡܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܫܓܝܫ ܡܛܠ ܐܬܢܣܝܘܣ ܆ ܦܩ̣ܕ
ChronMin ]ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ̣ ܂ ܡܛܠ ܪܫܝܥܐ ܡܩܕܘܢܝܘܣ ܗ̇ܘ
ChronMin ܗ̇ܘ ܕܪܘܡܝ ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇
ChronMin ܩܒܝܪܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܛܠ ܕܟܕ ܐܬܪܓܡ ܐܣܛܦܢܘܣ