simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܠܗ ܒܢܕܘܝ ܠܟܘܣܪܘ ܡܛܠ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬ ܐ̣
ChronEdes ܂ ܘܐܚܪܬ ܐ ܡܛܠ ܡܐܟܠܩܪܨܗ ܕܛܝܡܬܐܘܣ ܢܨܝܒܝܐ
ChronEdes ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܆ ܡܛܠ ܝ ܐܣܟܘܠܐ̈ ܡܫܡܗܬ
ChronEdes ܕܡܗ̣ ܘܡܝܬ ܂ ܡܛܠ ܕܕܚܠ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ
ChronEdes ܚܘܒܐ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܂ ܡܛܠ ܡܘܪܝܩܐ̣ ܂ ܐܠܐ
ChronEdes ܐܡܪܢܢ ܒܦܣܝܩܬܐ̣̈ ܂ ܡܛܠ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܫܡܫܐ
ChronEdes ܝ ܂ ܝ ܡܛܠ ܩܝܣܐ ܕܙܩܝܦܐ ܂
ChronEdes ܐܫܟܚܢܢ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܫܪܬܚ ܗܘ̣ܐ ܒܩܢܝܢܐ
ChronMin ܂ ܘܢܚܣܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܛܠ ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈
ChronMin ܪܝܫ ܚܝܠܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܂ ܘܗܘ̣ܐ
ChronMin ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܡܛܠ ܩܛܠܐ ܥܠܝܒܐ ܕܛܠܝܐ̈
ChronMin Xܝ ܢܦ̣ܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܗ ܕܠܘܬ 1
ChronMin ]ܩܕܡܐܝܬ ܠܪܫܝ[ܥܐ ]ܐܪܝܘܣ ܡܛܠ ܓܘܕܦܗ ܂ ܘܐܬܚܙܝ
ChronMin ܝ X ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘ[ܦܘܠܝܣ ܡܛܠ ܐܬܢ]ܣܝܘ[ܣ ܀ ]
ChronMin ܂ ܂ ܐ]ܐܛܝܣ ܡܛܠ ܂ ܂ ܂
ChronMin ܂ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܒܪ ܂ [ܨ
ChronMin ܡܪܘܢ ܂ ܂ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܘܟܕ
ChronMin ܘܠܐ ܐܬܩܒܠ ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ
ChronMin ܡ̣ܢ ܫܘܪܐ ܂ ܡܛܠ ܕܟܕ ܥܪܩܝܢ̈ ܗ̇ܢܘܢ̣
ChronMin ܂ ܀ ܝ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܫܢܬ ܬܪܬ̈