simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܥܠܠܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬ ܐ̣ ܂ ܐܬܚܫܒ ܠܡܩܛܠܗ ܂ ܘܥܪܩ ܕܢ̣ܐܙܠ ܡܛܠ ܕܝܢ ܫܒܩܗ̣ ܒܬܪܥܗ ܂ ܘܒܝܕ ܕܡܟܣ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܒܢܕܘܝ ܠܟܘܣܪܘ
ChronEdes ܡܐܟܠܩܪܨܗ ܕܛܝܡܬܐܘܣ ܢܨܝܒܝܐ ܐܪܟܝܛܪܐ ܂ 2ܣ̇ܓܝ ܢܛ ܂ ܪ ܡܛܠ ܥܠܘܗܝ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐ̣ܙܠ ܥܡܗ ܠܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܚܪܬ ܐ
ChronEdes ܝ ܐܣܟܘܠܐ̈ ܡܫܡܗܬ ܐ ܕܒܗ̇ ܀ ܡܝܦܫܩܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܂ ܝ ܝ̇ ܂ ܝ ܘܫܓܘܫܐ̈ ܘܚܪܝܝ̣ܐ̈ ܡ̣ܢ Xܟܠ ܐܬܪ ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܆
ChronEdes ܕܕܚܠ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܝܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܡܘܬܢ̈ ܡܡܝܬ ܐܢܐ ܠܗ ܂ ܡܛܠ ܒܦܪܙܠܐ̣ ܂ ܘܫܕܐ ܢܦܫܗ ܥܠ ܥܪܣܗ ܂ ܘܐܬܛܠܩ ܕܡܗ̣ ܘܡܝܬ ܂
ChronEdes ܡܘܪܝܩܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܣܢܐܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܠܥܡܢ ܀ ܡܪܝ ܣܒܪܝܫܘܥ ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܒܐܣܟܡܐ ܡܚܘܐ ܗܘ̣ܐ ܝX ܟܘܣܪܘ ܚܘܒܐ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܂
ChronEdes ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܫܡܫܐ ܓܠܝܢ ܘܕܢܝܚܝܢ ܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܣܗܕܝܢ ܡܛܠ ܂ ܟܕ ܟܢܝܘ ܠܗ ܫܡܐ ܒܒܝ ܙܥܘܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܐܡܪܢܢ ܒܦܣܝܩܬܐ̣̈ ܂
ChronEdes ܩܝܣܐ ܕܙܩܝܦܐ ܂ ܘܡܐܢܐ̈ ܕܒܝܬ ܓܙܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܡܛܠ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܘܠܪܫܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ̣ ܂ ܘܐܫܬܢܕ ܒܗܘܢ ܂ X ܝ ܂ ܝ
ChronEdes ܕܡܫܪܬܚ ܗܘ̣ܐ ܒܩܢܝܢܐ ܛܘܒܢܐ ܐܒܪܗܡ ܂ ܘܐܦ ܕܨܒܐ ܕܢܬܪܚܩ ܡܛܠ ܥܠ ܩܘܒܬܗ ܕܝܢ ܕܐܒܪܗܡ ܕ̣ܡ̇ܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܐܫܟܚܢܢ ܂ ܐܠܐ
ChronMin ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܥܒ̣ܕܘ̈ ܡܛܠ ܩܘܪܒܢܐ ܚܠܦ ܗ̇ܢܘܢ ܝ ܕܡܝ̣ܬܘ̇̈ ܂ ܘܢܚܣܘܢ ܥܠܝܗܘܢ
ChronMin ܗܕܐ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܪܚܡܐ ܐܦ ܠܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܡܦܪܢܣܢܐ ܡܛܠ ܂ ܘܐܙ̣ܠ ܝX ܚܠܦܘܗܝ ܠܘܬ ܦܘܡܦܝܘܣ ܪܝܫ ܚܝܠܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈
ChronMin ܩܛܠܐ ܥܠܝܒܐ ܕܛܠܝܐ̈ ܂ ܐ·ܬ ܗܘ̣ܝ̈ ܠܗ ܓܝܪ ܢܫܐ̈ ܂ ܛ ܂ ܡܛܠ ܆ 3ܐ ܟ ܕܐܡܪ̈ ܢ ܗܘ̣ܘ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܗ̣ܘܘ̈ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ̣ ܂
ChronMin ܐܡܝܢܘܬܗ ܕܠܘܬ 1 ]ܐܢܬܬܐ XX X X ܚܕܐ ܕܐܩܝܡܘ ܦܪܣܝܐ̈ ܥܠ ܡܛܠ ܙܘܙܝܢ̈ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ] [ܘܥܠܬܐ ܕܡܛܠܬܗ̇ ̤ X ܂ Xܝ ܢܦ̣ܠ ܐܝܬܝܗ̇
ChronMin ܓܘܕܦܗ ܂ ܘܐܬܚܙܝ ܠܗ ܒ[ܝܕ] ܓܠܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܠ[ܚ[ܐ ܡܛܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܐܚܪܡ[ܗ ]ܩܕܡܐܝܬ ܠܪܫܝ[ܥܐ ]ܐܪܝܘܣ
ChronMin ܐܬܢ]ܣܝܘ[ܣ ܀ ] ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ 2ܝ ܐ[ܙ]ܠܘ ܗܟܝܠ ܂ ܂ ܂ ܂ ܡܛܠ [ܡ̇ܠܟܐ ]ܕܠܘܬܗ [ܢܐܬܘܢ] ܂ ܂ ܝ X ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘ[ܦܘܠܝܣ
ChronMin ܂ ܂ ܂ ܐ X ܝX X X ܟܠܢܫ ܗ ܡ̇ܠܟܐ ܕ[ܝܢ ܦܩ̣ܕ ܕܢܫXܬܕ[ܪ] ܝ ܡܛܠ ܂ ܂ ܗ̣ ܂ ܥܠ[ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܒܝܬ ܐܝܩܪܐ 1 ܂ ܂ ܠ[ ܂ ܂ ܐ]ܐܛܝܣ
ChronMin ܕܒܪ ܂ [ܨ ]ܒ[ܝ1ܢܗ ܗܘܐ ܂ ܡܬܗܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܂ ܂ X ܂ ܝ ܂ ܡܛܠ ܫ̣ܡܥ ܦ̣ܩܕ ܠܗ ܠܐܘܕܘܟܣܝܣ ܕܢܥܒܕ ܡܢܗ ܬܒܥܬܐ ܂ ܗ̇ܘ ܓܝܪ
ChronMin ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܘܟܕ ܐ ܬܚܝ̣ܒܘ̣̈ ܝܥܩܘܒܝܛܐ̈ ܆ ܦܩ̣ܕ ܡܥܘ ܐ ܝ ܡܛܠ ܒܥܬܐ ܩܕܡ ܡܥܘܝܐ̇ ܂ ܥܡ ܗܠܝ̈ ܢ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܡܪܘܢ ܂ ܂
ChronMin ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܝܝ ܨܠܝܒܐ ܂ ܘܬܘܒ ܗ̣ܘ ܡܥܘܝܐ̣ ܂ ܠܐ ܠܒܝܫ ܗܘܐ ܡܛܠ 3ܘܦܘܢܣ̈ ܂ ܛܒ̣ܥ ܕܝܢ ܐܦ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ̣ ܘܠܐ ܐܬܩܒܠ ܂
ChronMin ܕܟܕ ܥܪܩܝܢ̈ ܗ̇ܢܘܢ̣ ܂ ܠܐ ܥܓܠ ܢܬܦܠܛܘܢ ܂ ܘܢܦ̣ܩܘ ܡܛܠ · · 0ܕܝܢ ܢܓܕܘ ܗܘܘ ܠܒܣܬܪܗܘܢ̈ ܂ ܘܐܪܚܩܘ̈ ܛܒ ܡ̣ܢ ܫܘܪܐ ܂
ChronMin ܕܝܢ ܕܒܫܢܬ ܬܪܬ̈ ܢ ܕܕܪܝܘܫ ܫܠܡܢ̈ ܫܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ · ܡܛܠ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܕܪܝܘܫ ܃ ܫܠܡܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܡܚ ܂ ܀ ܝ