simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܗܢܐ ܬܨܒܝܢ ܢܨܒܬܐ ܝܐܝܬܐ . ܒܫܒܘܩܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܡܛܠ ܠܐܠܗܐ ܦܪܘܩܟܝ . ܘܠܬܩܝܦܐ ܡܥܫܢܢܟܝ ܠܐ ܐܬܕܟܪܬܝ .
SevAnt:Epist ܗܢܐ ܘܡܫܝܚܐ ܡܠܬܐ ܐ ܡ̇ܫܬܡܗ ܆ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܩܝܦܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܪܫ̣ܐ ܕܗܕܐ ܪܘܬܐ ܆ ܡܚܘܐ ܚܟܝܡܐ ܩܘܪܝܠܣ ܕܐܡ̇ܪ . ܗܟܢܐẌ
BarKoni:ScholUrm ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܡܛܠ ܬܚܘܝܬܐ ܕܫܘܝܘܬ ܐܓܪܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ : ܡܛܠ ܟܗܢܘܬܐ ܡ̣ܢ ܢܫܐXẌ . ܢܒܝܘܬܐ ܕܝܢ ܐܬܝܗܒܬ ܠܢܫܐ̈
ThdrMops:ComPs ܕܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܡܝܬܪܐ̈ ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܡܡܠܠ : ܕܓܘܐ ܥܒ̇ܕ ܠܗ X ܡܛܠ ܡܣܩ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܕܚܕ ܗܘܐ ܗܘ ܣܘܥܪܢܐ : ܐܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܦ ܟܕ ܘܥܡ̇ܕ ܗ̣ܘ ܆ ܚܢܢ ܐܝܬܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗ ܥ̇ܡܕܝܢܢ ܀ ܡܛܠ ܕܐܬܡ̣ܫܚ ܆ ܚܢܢ ܐܝܬܝܢ ܗ̣̇ܢܘܢ ܕܒܗ ܡܬܡܫܚܝܢ ܚܢܢ ܂
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܡܬܬܥܝܪ 1ܐܠܗܐ ܥܠ ܗܢܐ ܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܘܐܡ̇ܪ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܟܠ ܚܕ ܕܡܓܚܟܢܐܝܬ ܡܫ̇ܐܠ ܆ ܡ̇ܢܘ ܫ̣ܩ̣ܠܗ ܕܡܪܐ ܂
P:Rom [AB] ܕܝܕܝܥܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܓܠܝܐ ܗܝ ܒܗܘܢ . ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܓܠܗ̇ ܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܘܪܘܫܥܗܘܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܗܢܘܢ ܕܩܘܫܬܐ ܒܥܘܠܐ ܐܚܝܕܝܢ .
SilwQard:ScholUrmApp ܕܟܠ ܐܘܡܢܘܬܐ . Xܝܬ : ܚܕ ܡܠܘܐܐ ܘܚܕ X ܫܘܡܠܝܐ ܩܢܝܐ : ܡܛܠ ܗܘܝܐ̈ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ̇ ܓܝܪ ܝܕܥܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ :
SevAnt:LuqGramm ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܡܫܪܪܝܢ ܗܘܘ ܀ ܕܕܡܝܢ̈ ܡܛܠ ܗܟܢܐ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢ ܗܘܘ ܆ ܕܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܡܬ̇ܪܥܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܇ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܩܢܘܡܐ̈ ܠܐ ܡܘܕܐ ܝ ܐܢܬ ܠܗ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦܠܐ ܐܬ̣ܝܬܬ ܩܕܡ ܕܢܬܚܝܕ ܠܡܠܬܐ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܒܐܝܬܘܬܗ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̣ܘܐ ܐܬܓܠܝ ܒܒܣܪ ܘܐܬܚܙܝ ܠܢ ܡܛܠ ܥܠܘܗܝ ܒܝܘܪܕܢܢ ܘܒܛܘܪܐ ܕܬܒܘܪ ܝ ܗ̇ܘ ܕܚ̣ܙܝܢܢ ܃ ܗ̇ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥܒ̣ܕܐ̈ ܡܪܘܕܐ̈ ܂ ܒܪ ܕܡܘܬܐ ܂ ܕܥܒ̣ܕܐ̈ ܂ ܒܪܚܐܪܐ̈ ܡܛܠ ܗܘ̣ܐ̣ ܂ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܪܢܫܐ ܂ ܕܡܘܬܐ ܝܝ ܐ ܂ ܠܗܐ
AbbaIs:Ascet ܚܛܗܝ̈ ܇ ܘܕܒܪܡ ⁸ X ܡܫܬܘܐ ⁷ܐܢܐ ܕܐܣܒܘܠ ܡܕܡ ⁸ܘܐܛܥܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܟܕ ܡܬܚܫܒ ܐܢܬ : ܕܫ̇ܘܐ ܐܢܐ ܝܬܝܪ ⁵ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܣܒܘܠ
ThdrMops:ComPs ܪܒܘܬܗܝܢ ܕܥܩܬܐ̈ ܕܐܕܪܟܢܢ̈ : ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡ̇ܕ̇ ܒܡܠܬܟ ܡܛܠ ܕܫܡܥܝܢ· ܠܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܐܬܢܚ̇ܬܬ . ܒܥ̇ܐ ܕܢܐܡܪ ܘܐܦ ܗܪܟܐ :
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܕܨܝܕ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܢܣ̣ܒܗ ܂ ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܟܠܗ̇ ܡܛܠ ܡܢ ܡܘܬܐ ܇ ܐܦܢ ܘܗ̣ܘ ܡܢ ܒܬܪ ܟܢ ܫ̣ܪܐ ܠܐܘܚܕܢܗ ܕܡ̇ܘܬ ܐ ܇
SynWestSyr ܐܝܠܝܢ ܕܘܠܝܢ̈ ܕܢܣܬܠܝܢ̈ ܐܝܟ ܡܙܡܢܢܝܬܐ̈ ܕܪܘܓܙܐ . ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܓܘܫܡܢܐ . ܒܐܝܕܝ̈ ܡܘܫܐ ܗ̇ܘ ܪܝܫܐ ܕܢܒܝܐ̈ .
SynWestSyr ܐܝܩܪܐ ܕܩܘܕܫܐ̈ . X X18ܬܠܡܝܕܐ . ܐܢ ܐܝܬ ܒܘܨܪܐ ܕܡܢ ܡܛܠ ܘܕܠܐ ܥܘܪܥܪܐ ܘܕܠܐ ܥܩܪܐ ܡܐܣܐ ܠܗ . ܐܢ ܢܦܪܘܫ ܘܠܐ ܢܥܪܥܪ
DidascApost ܕܝܬܝܪܐ ܐܢܘܢ ܠܗ . ܟܕ ܕܝܢ ܢܬܢܣܒܘܢ X ܡܢ ܐܘܡܢܐ . ܩܒܠ ܡܛܠ . ܨܥܪܐ ܐܢܘܢ . ܘܟܐܘܪܐ : X⁰⁸ܐܦ ܠܦܓܪܐ ܝX⁰ ܐܦ ܠܒܪܢܫܐ̣
PhiloxMab:Disc ܕܙܥܘ ܓܪܡܝ̈ . ܘܢܦܫܝ ܐܬܬܙܝܥܬ ܛܒ . ܘܠܐܝܬ ܒܬܐܢܚܬܝ̈ ܡܛܠ ܠܐܡܬܝ ܬܣܝܡ ܬܟܪܝܬܐ ܒܢܦܫܝ . ܘܬܘܒ ܐܡܪ . ܐܣܢܝ ܡܪܝܐ
P:Isa [AB] ܕܠܝ ܢܣܟܝܢ̈ ܓܙܪܬܐ̈ : ܘܐܠܦܐ̈ ܕܬܪܫܝܫ ܐܝܟ ܕܒܩܕܡܝܬܐ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܥܢܢܐ̈ ܦܪܚܝܢ : ܘܐܝܟ ܝܘܢܐ̈ ܠܟܘܝܗܝܢ̈ .