simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܕܒܝܘܡܝ̈ ܩܩܪܘܦܣ ܗܘ̣ܐ ܂ ܡܢ ܡܦܩܬܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܘܫ̣ܢܬ ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܢܘܢ ܂ ܡܫܬܟܚ ܕܝܢ ܡܘܫܐ ܕܩ̇ܕܝܡ ܂ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܂
ChronMin ܗܢܐ ܫܦ̣ܪ ܠܐܠܗܐ ܂ ܘܫܡܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܐܘܪܒ ܂ ܘܐܘܪܫܠܡ ܡܛܠ ܕܐܒܗܘܗܝ̣̈ ܡ̇ܠܟܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܂ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܂
ChronMin ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܒܢܬ ܐܦ ܠܒܒܠ ܀ ܐܒܪܗܡ ܟܕ ܗܘ̣ܐ ܒܪ ܫܒܥܝܢ̈ ܡܛܠ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܂ ܐܚ̣ܕܬ ܕܝܢ ܠܐܣܝܐ ܘܬܩ̣ܢܬ ܬܠܠܐ̈
ChronMin ܕܓܕܫ ܘܗܘ̣ܐ ܣܘܥܪܢܐ ܂ ܕܡ̇ܕܡܐ ܠܩ̇ܕܡܝܐ ܇ ܟܕ ܢܚ̣ܬܐ ܡܛܠ ܘܒܬܚܘܡܝܗ̇̈ ܆ ܥܠ ܗ̇ܘ ܗܘ 1ܟܬ̣ܒ ܟܬܒܐ ܥܠ ܪܚܠ ܂ ܕܒܟܝܐ
ChronMin ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܐܬܪܗܘܢ ܐܦܠܐ ܒܕܘܟܝܬܗܘܢ̈ ܂ ܘܐܫܬ̣ܒܝܘ ܡܛܠ ܝ ܩܠܐ ܕܪܚܝܠ̣ ܕܒܟܝܐ ܥܠ ܒܢܝܗ̇̈ ܂ ܘܠܐ ܨ̇ܒܝܐ ܠܡܬܒܝܐܘ̣
ChronMin ܝ · ܕܡ̇ܬܚܡ ܗ̣ܘ ܬܚܘܡܐ̇ ܕܒܝܬ ܒܢܝܡܝܢ ܥܡ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܂ ܡܛܠ ܗܪܘܕܣ ܒܝܬ ܠܚܡ ܂ ܕܒܬܚܘܡܝܗ̇̈ ܐܬ̇ܩܛܠܘ ܐܦ ܒܢܝ̈ ܪܚܝܠ ܂
ChronMin ܗܕܐ ܗܘ 2ܐܡ̣ܪ ܟܬ̇ܒܐ ܂ ܕܒܡܕܒܪܐ 3ܥܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܥܕܡܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܙܟܪܝܐ ܝ ܠܝܘܚܢܢ ܒܪܗ ܕܠܐ ܢܬܩܛܠ ܂ ܘܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ
ChronMin ܕܒܥ̣ܪܘܩܝܐ ܗܘܐ ܂ ܘܟܕ ܬܒ̇ܥܝܢ ܒܐܝܕܗ ܠܝܘܚܢܢ̣ ܂ ܡܛܠ 3ܥܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܬܚܘܝܬܗ ܕܠܘܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܂
ChronMin ܕܥܕܡܐ ܠܗ ܠܙܟܪܝܐ ܒܠܚܘܕ ܂ ܡ̇ܬܬܒܥܝܢ̣ ܐܠܐ ܗܕܐ ܨ̣ܒܐ ܡܛܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܩ̣ܛܠܬܘܢ ܒܝܬ ܩܣܛܪܘܡܐ ܠܡܕܒܚܐ ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ
ChronMin ܕܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܒܢܝܐ̈ ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܐܚܘܗܝ ܂ ܠܐ ܫ̇ܠܝܛ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܝܘܚܢܢ ܂ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܣ̇ܒ ܐܢܬܬ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ
ChronMin ܕܡ̇ܬܢܝܢ ܗܘܘ ܠܢܡܘܣܐ ܂ 1ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡ̇ܟܣ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܡܛܠ ܗܘܐ ܠܗ ܒܢܝܐ̈ ܐ ܂ ܟ ܝ ܕܒܢܡܘܣܐ ܂ ܐܠܐ̣ ܘܐܦ ܥܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܂
ChronMin ܡܬ̇ܦܢܝܢܘܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܠܐܝܩܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܙܟܘܬ ܐ ܒܝܕ ܨܠܘܬܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܥܕܬ̈ ܐ ܂ · ̈
ChronMin ܦܠܘܝܢܘܝX ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܂ ܘܡܛܠ ܐܘܣܒܝܘܣ ܡܛܠ ܐ̇ܠܨ ܬ ܐܕܘܣܝܣ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܣܘܢܗܕܣ ܕܬܪܬ̈ ܢ ܒܐܦܣܘܣ
ChronMin ܫܝܢܐ ܂ ܘܫ̣ܪܬ ܒܝܢܬܗܘܢ ܕܢܗܘܐ ܦ̣ܪܬ ܂ X ܃ ܬܚܘܡܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܡܛܠ ܒܓܪܒܝܐ ܕܫܡܗ ܐܪܒܣܘܣ ܛܪ ܦܛܡܘܣ ܂ ܘܡ̇ܠܠܘ ܬܡܢ ܥX ܚܕܕܐ̈
ChronMin ܨܒܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܃ Xܝܕܡܝܬ ܥܠ ܙܘܥܐ ܕܗ̣ܘܐ ܗ̣ܘܐ ܡܛܠ ܥܕܬ ܐ ܂ ܘܩܪܘ ܫܡܗ̇ ܐܪ ܢܐ ܀ ܂ ܣܘܟܠܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܕܡܘܕܥܢ̈ ܃
ChronMin ܣܘܓܐܐ ܕܫܠܕܐ̈ ܂ ܠܒܪ ܓܝܪ ܒܫܘܩܐ̣̈ ܣ̣ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܛܠ ܠܗ ܛܒ ܆ ܒܟܠܗ̇ ܓܝܪ ܡܕܝܢܬܐ ܪܝܚܐ ܕܣܪܝܘܬܐ ܥ̇ܛܪ ܗܘ̣ܐ ܂
ChronMin ܨܘܡܐ ܒܟܠܗ̇ ܣܘܪܝܐ ܂ ܘܐܬ̇ܦܠܓ ܥܡܐ ܂ ܘܡܢ ܂ ܗ ܩ̇ܒܠ ܨܘܡܐ ܂ ܡܛܠ ܗܘ̣ܐ ܡܘܬܢܐ ܕܫܪܥܘܛܐ̈ ܀ ܫܢܬ ܂ ܬܬܦܐ ܂ Xܘ̣ܐ ܕܘܘܕܐ
ChronMin ܛܡܐܘܬ ܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܝܥܢܘܬ ܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܠܥܠܡ ܒܣܪܐ ܠܐ ܡܛܠ ܂ ܘܚ̇ܛܦܝܢ ܗܘܘ ܒܣܪܐ ܡܢ ܥܡܐ ܂ ܐܬ̣ ܐ ܦܘܠܘܣ ܘܦܣܩܗ ܆ ܠܘ
ChronMin ܝܥܢܘܬ ܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܠܥܠܡ ܒܣܪܐ ܠܐ ܐܟ̣ܘܠ ܂ ܕܠܐ ܐܟ̣ܫܠ ܡܛܠ ܒܣܪܐ ܡܢ ܥܡܐ ܂ ܐܬ̣ ܐ ܦܘܠܘܣ ܘܦܣܩܗ ܆ ܠܘ ܡܛܠ ܛܡܐܘܬ ܐ ܂ ܐܠܐ
ChronMin ܦܠܘ ܢܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ ܂ ܘܡܛܠ ܐܘܣܒܝܣ ܕܕܘܪܠܝܘܢ ܆ ܡܛܠ ܕܡܫܝܚܐ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܬ ܢ ܂ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡܝܗ̇ ܕ ܢ̣ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܛ ܂