simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܝܩܘܢܐ X ¹²ܡܫܬܡܥܐ X²ܐܝܠܝܢ ܕܡܒܪܟܝܢ ܠܐܠܗܐ ܒܠܒܐ ܡܛܠ ܕ ܝ̇ X ³ܕܠܐ ܟܘܚܕ ܘܕܠܐ ܕܚܠܐ ² ܠܗ̇ XX ¹⁵ܙ ܕ X ¹³XX ¹⁴ܝ
AbbaIs:Ascet ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̣ܪ : ²⁸ܕܐܥܡܪ ܒܗܘܢ ܘܐܗܠܟ ܒܗܘܢ ܇ ܗܕܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ddX²ܐܝܠܝܢ X . X² ²ܩ X X ddܝ ܫܠܡܐ ²⁴ X ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ
AbbaIs:Ascet ܟܐܢܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ : ܕܐܢܬܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗܘܝܐ ܡܛܠ X ܗܟܝܠ ܥܡ̇ܪ ܒܟ ܡܫܝܚܐ ܆ ܡܝܬܬ ܠܗ̇ ܚܛܝܬܐ̇ ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܚܝܐ
AbbaIs:Ascet ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܇ ܠܐ ³ X ܣ̇ܢܐ ܠܐܢܫ ⁴ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܇ ⁰ܐܢ ܡܛܠ ܠܐ ܡܦܣ ܇ ܐܢ ²ܥ̇ܐܠ ܒܕܝܢ̣ܐ ܥܡ ܐܢܫ ܇ ܠܐ ܡܬܚܪܐ
AbbaIs:Ascet ܐܣܟܡܐ ¹² X ܒܩܪܝܒܗ ܇ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܠܝܬ ܠܗ ܥܡ ܐܢܫ ܇ ܠܐ ܡܛܠ ܘܠܐ ⁹ܚ̇ܣܡ ܇ ܠܐ ¹0 ܡܣܬܪܗܒ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܇ ¹¹ܠܐ ܡܨܛܕܐ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܇ ܐܢ ܡܫܠܚܝܢ ܠܗ̣ ܠܐ ܡܬܥܝܩ ܇ ܠܐ ܐ̇ܚܕ ¹⁵ X ܨܒܝܢܐ ܡܛܠ ܠܐ ܗ̇ܘܐ ܡܪܚܐ̣ ܠܐ |ܡܬܚܪܐ ܇ ܠܐ ܡܠܦ ܚܫܢܐܝܬ ܇ ܠܐ X ܝ ܪܢ̇ܐ
AbbaIs:Ascet ܕܠܝܬ ܐܚܪܢܐ ܕܪܒ ܡܢܗ̣ ³⁴ܝܡ̣ܐ ܗ̣ܘ ܒܗ : ³⁵ܕܡܒܪܟܘ ³⁸ ܡܛܠ XX ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܐܡܝܢ ܇ |ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ³³ܫܠܝܚܐ : XX
AbbaIs:Ascet ܕܢܐܬܐ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܛܠܝܐ̈ ܆ X XX X 1ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܝܨܦܘ ܡܛܠ ܡܢ ܠܒܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܠܢ ܗ̣ܘ ܒܪܘܝܐ̣ ²ܘܢܫܒܘܩ ³ܐܢܝܢ̈ .
AbbaIs:Ascet ¹0ܡܦܘܚܝܬܗ ܕܪܘܚܐ ܕܥܒ̣ܕ ܐܢܘܢ ܛܠܝܐ̇̈ ܟܕ ܛܒ ܠܐ ܡܛܠ : ܛܠܝܐ̣̈ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܡܕܡ ܡܬܐܟܠܢܐ ܇ ܟܕ ܡܥܗܕ XXܢ ܠܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ܗܟܝܠ ¹²ܕܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ ܒܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܆ ¹³ܐܦ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ ܡܛܠ . ܬܘܒ ܟܬܝܒ : ܕܗܐ ¹¹ ܐܢܐ ܘܒܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܗ̣ܒ ܠܝ ܐܠܗܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܢܣܬܪܢܝ ܘܢܪܡܪܡܢܝ ܇ ²⁵ܘܗܫܐ ܗܐ X ²ܡܪܝܡ ²⁷ܪܝܫܝ 0ܥܠ ܡܛܠ ܕܚܝܝ̣̈ ²³ X ܕܐܚܙܐ ²⁴ܦܐܝܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܐܦܩܘܕ ܗܝܟܠܗ̣
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܠܠܝܐ . ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܥܝܪ ܡܛܠ : ܕܝܘܡܗ ܕܡܪܝܐ X ³ܐܝܟ ܓܢܒܐ ³⁷ ܐ̇ܬܐ ܇ ܘܠܐ ܢܡܕܘܢ ܡܢܗ̣
AbbaIs:Ascet ܕܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܢܘܢܐ̣̈ ܐܢ ܡܛܠ | 1ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܚܝܘܬܐ̣̈ ܐܢ ܡܬܛܒܥܢ̈ ܒܡܝܐ̈ ܡܝܬܢ̈ . XX
AbbaIs:Ascet ܕܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܡܝܐܐܝܬܝܗܘܢ̈ ܇ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܘܓܢܣܐ̈ ܡܛܠ ܇ ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܢܘܢܐ̣̈ ܐܢ ܢܣܩܘܢ ܡܢ ܡܝܐ̣̈ ܡܝܬܝܢ̇
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܢܡܘܬܘܢ . XX ܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܡܨܝܐ ܗ̣ܝ ¹ܢܦܫܐ ܕܠܥܠܡܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܨܐܕܝܗܘܢ̣ ܘܠܐ ܒܥܝܢ ܕܢܬܚܠܛܘܢ ܥܡܗ̣
AbbaIs:Ascet ܕܗܘܬ ܕܝܠܗ . ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܠܐ ܡܨܝܐ ܡܛܠ ܪܓܫܝܗ̇̈ ܐܠܦ ⁴⁸ܠܡܩܪܒܘ ܇ ⁴⁷ܘܡܟܝܠ ܡܬܢܝܚ ܒܢܦܫܐ ܗ̇ܝ
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܬ ܒܟ ܚܪܡܐ̣ ܐܝܣܪܝܠ̣ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܐܢܬ ܠܡܩܡ ܠܘܩܒܠ ܡܛܠ ܇ ܘܐܢܐ ܡܢܐ ܐܥܒܕ . ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܪܝܫ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܕܐܠܗܐ X :
AbbaIs:Ascet ܚܕܡܐ ܗ̇ܘ ܕܫܩ̣ܠ ܡܢ ܥܡܠܝܩ . ܘܬܘܒ ³⁸ܝܘܢܬܢ̣ ܡܛܠ ܕܨܒܥ ܡܛܠ ³⁸ܚܙܝܢ ³⁷ܚܢܢ ܠܗ ܠܫܐܘܠ ܇ ܕܐܠܗܐ ܐܥܒܪ ܡܢܗ ܡܠܟܘܬܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܕܨܒܥ ܢܝܙܟܗ ܘܐܗܦܟ ܠܦܘܡܗ ܆ ܠܐ X ܕܢܩܘܡ X XX ³²ܝXܝܐ ܗܘܬ ܡܛܠ ܇ ܡܛܠ ܚܕܡܐ ܗ̇ܘ ܕܫܩ̣ܠ ܡܢ ܥܡܠܝܩ . ܘܬܘܒ ³⁸ܝܘܢܬܢ̣
AbbaIs:Ascet ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ . ܬܘܒ ⁴⁸ܝܥܩܘܒ ⁴⁹ܐܡ̣ܪ : ܗ̇ܘ ܡܛܠ X ܘܕܓܠܘ ܆ ܢܦܠܘ ܡܚܕܐ ܩܕܡ ܪܓܠܝܗܘܢ̈ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܘܡܝܬܘ̣