simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܠܐܘܬܐ ܘܡܣܟܢܘܬܐ̣ X¹ ܘܐܟܣܢܝܘܬܐ̣ ܘܫܬܩܐ̣ ²ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܡܢܟ ܒܪܢܫܐ ³ܥܬܝܩܐ ܗ̇ܘ ܕܚ̇ܛܐ . ⁴ XX ܫܪܪ ܢܦܫܟ ܒܗܠܝܢ ܆
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܝܢ ܕܫܡ̣ܥ ܘܚܙ̣ ܐ ܨܝܕ ܣܒܐ̈ : ܝ·1XX⁰ܝXX X ܡܛܠ ·ddX ܘܒܐܟܣܢܝܘܬܐ XXXX XX ¹ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܝܢ ܕܫܡ̣ܥ ܘܚ̣ܙܐ ܨܝܕ ܣܒܐ̈ . ܩX ܐܚܝ̣̈ ܗܠܝܢ ܕܚ̇ܙܝܬ ܡܛܠ ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ : XXX--18ܝX 181ܝ XX X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ :
AbbaIs:Ascet ܨܒܘܬܐ̣ ܕܚܠܝܢܢ ܕܢܡܠܠ ܥܡ ܚܕܕܐ̇̈ ܕܠܐ X ܢܐܬܐ ܡܡܠܠܐ ܡܛܠ : ܕܐܢ ܐ̇ܙܠ ܐܢܐ ܠܩܠܝܬܗ ܕܐܚܐ̣ ܐܘ ܗ̣ܘ ܐܚܐ ܐ̇ܬܐ ܨܐܕܝ
AbbaIs:Ascet ܨܒܘ̣ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܠܗ ܒܝ . ܘܥܢ̣ܐ ܗ̣ܘ ܣܒܐ ܘܐܡ̣ܪ : ²¹ ܡܛܠ ܡܛܠ ܐܢܐ X ܚܫܐ ܇ ܐܢ ܕܝܢ ܐ̇ܬܐ ܐܢܫ ܨܐܕܝ ܐܘ ܟܕ ܐܢܐ ²0ܐܦܘܩ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܫܬܥܒܕ ܠܟ ܇ ܐܠܐ ܡܫܐܠ ܫܐܠܬܝܗܝ . X . X 4ܟܬܝܒ ܡܛܠ ܡܛܠ ܨܒܘ̣ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܠܗ ܒܝ . ܘܥܢ̣ܐ ܗ̣ܘ ܣܒܐ ܘܐܡ̣ܪ : ²¹
AbbaIs:Ascet ܐܠܗܐ̣ ܘܠܐ ܬܡܠܠܘܢ ܥܡܝ̣ ܕܠܐ ܣܦܝܩ ܐܢܐ ܠܟܘܢ . ܘܟܢ ܫܠ̣ܡ ܡܛܠ ܕܢܫܐܠܘܢܝܗܝ ܡܠܬܐ ܐܚܪܬܐ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ : ܥܒܕܘ ܚܘܒܐ
AbbaIs:Ascet ⁵⁵ܕܠܐ ܒ̇ܥܐ ܗܘ̇ܝܬ ܐܛܪܐ ܠܬܐܪܬܗ . X . XX ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܠܗ : ܥܠ ⁵³ܡܢܐ ܠܐ ܐܪܡ̣ܝܬ ⁵⁴ ܠܗ ܬܝܒܘܬܐ ܇ ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ :
AbbaIs:Ascet ܕܗ̣ܢܘܢ ܐܫܟܚܘ Xܝ ܫܒܝܠܐ̈ ܫܦܝܪܐ . ܩ . XX ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܆ ¹ܢܡܪܐ ܒܗܠܝܢ ܕܫܦܪܘ ܠܐܠܗܐ ܘܢܪܕܐ ܒܥܩܒܬܗܘܢ̣̈
AbbaIs:Ascet ܚܛܗܝ̣ܐܢ̈ ܡܪܝܐ ܢܦܨܝܢܝ ܡܢ ܝܨܝܦܘܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܥܠܡܐ ܡܛܠ ܕܟܬ̣ܒܬ ܠܝ : ܕܬܝܒܘܬܐ |ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܕܐܩܪܒ ¹ ܠܐܠܗܐ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܐܨܦ ܗܘܢܐ X ܕܬܪܬܝܗܝܢ̣̈ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܠܝ ܆ ܫܦܝܪ ܐܡ̣ܪܬ ܕܐܢ ܐܬܦܨܐ ܡܢ ܥܒ . . . ܕܐ ³ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܬܬܢܗܪ ²³ܡܢܗ . XX ܝ ܒܠܒܢ X ¹²ܒܗܘܢܝܢ̈ XX ¹¹ܢܩܘܐ ܡܛܠ ²0ܕܚܘܒܐ̣ ²¹ܘܒܗܢܝܐܘܬܐ ܕܠܒܐ̣ ²²ܘܒܨܒܝܢܐ ܩܕܝܫܐ̣
AbbaIs:Ascet ܗܢܐ ܗ̣ܘ ²⁴ܗܘܢܐ ܡܬܚܫܟ ܒܟܠܙܒܢ̣ ܘܠܐ ܡ̇ܨܐ ²⁵ ܕܢܪܕܐ ܡܛܠ ܟܝܬ . X¹XX ¹⁷ܩ X X . X¹ ¹⁰ܩ X X XXdd ܟܕ ܡܢܡܪܝܝܢ ܚܢܢ ܠܗ X
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܝ̇ܨܦ X ²ܕܒܝܕܥܬܐ ܢܦܣܘܩ ²⁷ܐܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܡܛܠ ܒܟܠܙܒܢ̣ ܘܠܐ ܡ̇ܨܐ ²⁵ ܕܢܪܕܐ ܠܩܕܡܘܗܝ ܒܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ̣
AbbaIs:Ascet ܢܝܚܐ ³³ܕܦܓܪܐ ܇ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ³⁴ܘܐܚܪܬܐ ܡܢ ܠܓܘ̣ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ : ܚܕܐ ܡ̇ܢ ³²ܡܢ ܠܒܕ̇ ܕܝܨܦܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ
AbbaIs:Ascet ܗܟܝܠ ܕܝ̣ܕܥ ⁴²ܡܪܢ ܝܫܘܥ |ܕܨܒܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ Xܝ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܗܝ ܇ ܗ̇ܝ ³⁹ܕܝܢ ⁴0ܕܡܢ ܠܓܘ̣ ܡܢ ⁴¹ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܡܢ ܠܒܪ .
AbbaIs:Ascet ܕܡ̇ܐܬ X ܗܘܢܐ̣ ܟܡܐ ܕܪܢܝܐ ܢܦܫܐ ܒܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ⁴⁴ܕܡܢ ܡܛܠ Xܝ ܗ̇ܘ ⁴³ܕܫܠܝܛ ܥܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܆ ܦܩ̣ܕ ܕܢܦܣܩܝܘܗܝ .
AbbaIs:Ascet ܐܢܬܬܐ̣ ܐܠܐ ܐܢܬܬܐ ܡܛܘܠ ܓܒܪܐ ܇ ܡܛܠ ܗܕܐ ܘ̇ܠܐ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܡܢ ܐܢܬܬܐ̣ ܐܠܐ ܐܢܬܬܐ ܡܢ ܓܒܪܐ ܇ ܠܐ ܓܝܪ ܐܬܒܪܝ ܓܒܪܐ
AbbaIs:Ascet ܗܕܐ ܘ̇ܠܐ ܠܗ̇ ܠܐܢܬܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܢܗܘܐ ¹⁵ܥܠ ܪܝܫܗ̇ ܡܛܠ ܡܛܠ ܠܐ ܓܝܪ ܐܬܒܪܝ ܓܒܪܐ ܡܛܠ ܐܢܬܬܐ̣ ܐܠܐ ܐܢܬܬܐ ܡܛܘܠ ܓܒܪܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܡܠܐܟܐ̈ ܇ ܒܪܡ ܘܠܐ ܓܒܪܐ ܣܛܪ ܡܢ ܐܢܬܬܐ̣ ܘܠܐ ܐܢܬܬܐ X¹ ܡܛܠ ܇ ܡܛܠ ܗܕܐ ܘ̇ܠܐ ܠܗ̇ ܠܐܢܬܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܢܗܘܐ ¹⁵ܥܠ ܪܝܫܗ̇