simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugZechariah&Angel ܕܫܒܪ ܗܘܐ ܥܠܡܐ . ܗܫܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܓܡܪ ܥܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܠܡܢ ܡܛܠ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ ܐܠܝܫܒܥ ܙܟܪܝܐ ܘܐܢ ܒܩܕܡܝܬܐ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈