simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom . ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܡܛܠ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܪܒ ܚܝܠܗ
Chron1234 ܂ ܕܡ̣ܛܐ ܐܒܕܢܗܘܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܚܕܘܬܐ ܐܒܠܢܝܬܐ
Ath:ExposPs ܟܕ ܪܓܙ ܠܡ ܡܛܠ ܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܕܒܐܕܡ ܚܝ̇ܒ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܡܐܡܪXܢ ܒܢܝܫܐ ܬܪܝܨܐ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ
SevAnt:LuqGramm X X XXX ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆
P:Mark [AB] ܐܫܟܚܘ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܘܬܗ ܡܛܠ ܟܢܫܐ ܆ ܣܠܩܘ
Babai:BookUnion ܕܦܘܪܩܢܢ ܘܕܚܝܝܢ̈ ܃ ܡܛܠ ܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܘܡܘܟܟܐ ܗ̇ܘ
JulRom ܕܝܢ ܗܟܢܐ . ܡܛܠ ܠܡ   ܕܐܘܪܗܝܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪܬ ܕܟܝܢܐܝܬ ܡܝܬ
JnDara:OnOfferings ܒܩܒܪܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܇ ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܡܝܬܐ̈ ܐܪܓܫܘ
MiaphysiteDocs ܙܟܘܬܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܠܗܕܐ ܓܒ̣ܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܝܝ ܡܬܦܫܟܝܢ
JosephḤazz:epStgsMonasLife X⁴ܬܠܝܬܝܐXX . XX112ܙX ܡܛܠ ܕܒܗܢܐX⁰ܩܪܒܐ : XXܗ̇ܢܐ
AbbaIs:Ascet ܫܕܪ̣ܟ ܐܚܘܟ ¹ܠܐܟܣܢܝܐ ܡܛܠ ܣܘܥܪܢܐ̣ ܐܡܪ X
Elia:epLeonḤar ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܪܫܡ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܬܕܡܝܬ ܡܠܟܘܬܐ
Chrys:ComJohn1 . ܩܠܝܠ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܓܝܪ ܐܦ
Chrys:ComJohn1 ܘܗܕܐ ܐܚܪܬܐ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܦܝܠܝܦܘܣ
PhiloxMab:TenMem ܟܝܢܝܢ ܒܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈
Pall:LausHist ܠܗܝܢ ܟܡܐ ܛܒܢ̈ ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܗܘ ܡܝܬܪܢ̈
MiaphysiteDocs ܐܦܣܩܦܐ ܚܒܪܝ ܂ ܡܛܠ ܟܝܪܘܛܘܢܝܐ ܕܬ ܐܘܕܘܪܐ