simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܝ ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܐܘ ܘܬܐ ܐܡܝܪܐ
BarAphton:ActsSev ܠܡܠܟܐ ܘܡܚܦܛܝܢ ܠܡܠܟܬܐ ܡܛܠ ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘ
BarBahl:SyrLex ܘܦܪܨܘܦܐ ܘܒܛܪܦܐ̈ ܘܦܪܙܠܐ ܡܛܠ ܡܝܬܐ . تسمّيها
BarEbr:CandSanc ܢܡܘܣܝܘܬܐ ܬܡܕ : ܡܛܠ ܡܐ ܕܬܐܟܘܠ ܡܢܗ
BarKepha:ComMyron ܕܒܝܬ ܪܐܡܢ ܘܡܘܙܠ ܡܛܠ ܕܪܐܙܐ ܡܥܠܝܐ ܘܐܠܗܝܐ
BarKoni:Schol ܘܥܡܗ̇ ܕܡܟܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܗܕܡܐ
BarḤadbš:Acts ܡܬܛܫܝܝܢ ܗܘܘ . ܡܛܠ ܛܢܢܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ .
BarḤadbš:Acts ܡܠܦܢܐ ܕܫܪܪܐ . ܡܛܠ ܕܝܕܒܪܐ ܝ̇ܪܝܬܬܐ ܕܟܠܗܝܢ
BarḤadbš:FoundSch ܘܝܬܝܪܐ . ܬ ܡܛܠ ܕܗܫܐ ܫܪܝܬ ܗܪܛܝܩܘܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩܪܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܓܒܝܘ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ
BarṢal:ComGosp ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܀ ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܝ ܚܙܘܗ ܘܕܡܘ̣ܬܗ
BarṢal:ComGosp ܡ̇ܢ ܂ ܕܐܘ̇ ܡܛܠ ܐܚܝ̇ܢܘܬܗܘܢ ܡܣܗܕ ܥܠܘܗܝ
BarṢal:ComGosp ܥܠܝܡܬܐ ܡ̇ܢ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܒܓܢܬ̇ ܂
BarṢal:ComGosp ܂ X ܂ ܡܛܠ ܕܓܠ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܐܒܐ
BarṢal:ComGosp ܗܘ ܂ ܝ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܒܚ̇ܪ
BarṢal:ComGosp ܚܘ̇ܝܒܐ ܂ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܕܚܙܝ̣ܗܝ ܕܙ̇ܟ̣ X
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܐܬ̣ܩ̇ܪܝܬ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܒܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܗܘܬ̇
BarṢal:ComGosp ܝܡܝܢܐ ܐܬܚܙܝ ܂ ܡܛܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܡܠܐܟܐ ܠܡܫܡܥܬܗ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܝܡܢ ܂
BarṢal:ComGosp ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܝܝ ܡܬܦܫܟܝܢ