simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܓܠܝܢ ܐܢܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܐܡܝܪܝܢ ܃ ܥܠ ܗܕܐ ܐܠܨܐ ܠܢ ܡܛܠ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܃ ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܡ ܓܦܬ̇ܐ ܆ ܘܐܢܬܘܢ ܫܒܫܬܐ̈ ܂ 0ܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܚܪܝܢܗܘܢ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܃ ܕܐܢܬ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܕܐܢܝܠX X ܠܘܬ ܣܡܝܐ ܆ ܘܐܝܟ ܗܘ̇ ܕܕܝ̇ܢܐ ܐܘܬܒܘܗܝ 1ܠܗܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ·ܝܢ ܚܝܠܐ ܕܥ̇ܡܪ ܒܗ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗ ܡܢܝܢ ܒܗ ܠܢܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܡܛܠ ܗܢܐ ܣܒ̇ܠ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܇ ܘܚܫܐ̈ ܕܨܠܝܒX ܥ̇ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܆ ܂ X X
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܪܫ̇ܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܗܢ̇ܘܢ ܕܥܒܪ ܥܠ ܫܒܬܐ ܆ ܘܡܣܬܒܪܝܢ ܡܛܠ ܫܪܪ ܘܩܝܡ ܂ ܟܕ ܒܣܕܪܐ ܣܓܝܐܐ ܘܒܛܟܣܐ ܐܬܚܫܚ ܒܟܠܗܝܢ ܂ X
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܦܠܐ ܕܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܡܫܟܚܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܕܢܗXܝܢ ܃ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܩ̣̇ܕܡܝ ܗܘ̣ ܡܢܝ ܂ ܡܛܠ ܕܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘ̣ܝ̈ X
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܣܒܪܘ ܕܥܠ ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܐܡ̇ܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܒܘܗܘܢܝ ܆ ܘܡܛܠ ܡܛܠ ܃ ܘܥܠ ܐܒܘܟܘܢ ܓܠܝܐܝܬ ܡܟܪܙܝܢ ܂ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܗܟܝܠ X
ThdrMops:ComGospJohn ܗ̇ܝ ܕܡܣܬܠܩ ܐܢܐ ܇ ܘܡܛܠ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܕܠܘܬܝ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܃ ܡܛܠ ܠܟܘܢ ܕܡܛܠ ܦܘܪܫܢܝ ܬܬܟܡܪܘܢ ܇ ܐܠܐ ܕܡܥܠܝܐܝܬ ܬܚܕܘܢ X
ThdrMops:ComGospJohn ܣܗܕܘܬܗ̇ ܡܗܝܡܢܝܢ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܕܪܟܘ ܕܡܝܠܝ ܗ̣ܘ ܢܣܝܢܐ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘ ܒܗ ܂ ܘܠܐܢܬܬܐ ܗ̇ܝ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܇ ܕܠܐ ܡܟܝܠ XX
ThdrMops:ComGospJohn ܗܢܐ ܠܡ ܝXܥܪܐ ܕܝܠܝ ܐܦ ܒܐܒܐ ܚܐ̇ܪ ܂ ܘܐܝܢܘ ܝܘܬܪܢܗܘܢ ܡܛܠ ܡܘܣܦ ܆ ܗܘ̇ ܕܠܐ ܡܝܩܪ ܠܒܪܐ ܆ ܠܐ ܡܝܩܪ ܠܐܒܐ ܕܫܕܪܗ ܂ Xܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܥܘܕܪܢܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܣ̇ܥܪ Xܝܐ ܗܝܝܢ ܢܦܝܣܢܟܘܢ̈ ܥܠ ܡܛܠ ܐܦܢܝ ܗ̣ܝ Xܒܘܬܐ ܘX ܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܣܬܥܪܢ̈ ܆ XܟܠܗXܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܐ ܐܗܡܝ ܒX ܫܥܬX ܐ̣̇ܩܦ ܒܣܘܥܪܢܐ ܂ ܐ̇ܬܪܥ̇ܝ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܡܒܨ ܪܢ ܠXܢ̇ܘܢ ܐܚXܢܐ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܢXܬܒ ܐܝܢ ܂ ܗ̣ܘ Xܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܥܒܕܐ̈ ܗܝܡܢܘ ܂ Xܐܢ ܠܡ X ܕܡܝܘXܐ ܗܕܐ ܕXܡXܬ ܡܣXܒܪܐ ܡܛܠ ܟܕ ܗ̣ܝ Xܡܪ ܃ ܗ̇Xܡܢܘ ܠܡ Xܝܐ ܒܐܒܝ ܘXܒܝ ܒܝ ܂ ܘܐܠܐ Xܦܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܡܙܕܩܦ ܟܕ ܪܫܗ ܠܬܚܬ ܘܪܓܠܘܗܝ̈ ܠܥܠ ܡܬܬܠܝܘ ܡܛܠ ܕܫܚܠܦ ܙܩܝܦܗ ܘܕܫܪܟܐ ܂ ܘܐܚܪܝܢ ܠܡ ܢܐܣܘܪ ܠܟ ܝܝ ܙXXX ·
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܪ ܂ ܚܙ ܗܝ ܡܪܢ ܕܒܥܘܗܕܢܐ ܕܩܕܡܝܬܗ̈ ܡܬܢܛܠ ܗܘ̣ܐ ܃ ܡܛܠ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐ̣ܡܪ ܕܢܚܘܐ ܒXܢܐ ܡܘܬܐ ܥܬܝܕ ܕܢܫܒܢܢ ܠܐܠܗܐ ܀
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡ̣ܢ ܫܓܘܫܝܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܂ ܙ XXX ܂ ܥ̣ܪܩܘ ܗܘ̣ܘ ܃ ܠܐ ܡܛܠ ܠܘ̇ܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ ܃ ܐܦ ܗܢܘ̇ܢ Xܝ Xܐܚܪܢܐ̣̈ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝ̇ܕܥ ܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܐܘܢܓܠܣܛܐ ܃ ܕܠܘ ܪܥܝܢܐ ܕܐܝܟ ܡܛܠ ܇ XX ܡܣܬܒܪ ܕܬܘܒ ܡܬܒܪܐ ܡܢܕܪܫ ܃ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗ̇ܘ̇ ܆ X Xܝ̇ ܂
ThdrMops:ComGospJohn Xܓܝܪ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܣ̇ܒܪ ܗܘ̣ܐ ܝܗܘܕܐ ܕܡܛܫܝ ܗܘ̣ ܒܬܪܥܝܬܗ ܡܛܠ ܆ ܝ ܕܒܬܪ ܠܚܡܐ ܠܡ ܗܝܕܝܢ ܐܬܥܠܠ ܒܗ ܣܛܢܐ ܃ ܂ ܙ Xܝܝ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܟ̇ܕ ܠܐ ܐܢܫ ܝܕܥܟ ܆ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܕܢܕܥܟ ܐܢܫ ܨܒ̣ܐ ܃ ܐܢܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܘ̇ܝܬ ܂ ܂ XXX ܂ ܘܟܐܢܐܝܬ ܐܦ ܗܠܝܢ ܡܫܬܘܬܦܝܢ Xܠܝ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܐܦ ܗܢܘ̇ܢ ܠܚܘܫܒܐ̈ Xܝܢܝܐ ܒܗܕܐ ܫXܡܝܢ ܗܘ̣X ܆ ܡܛܠ ܪܕܘ ܐܦ ܒܪܝܐ̈ ܃ ܐܝܠܢܢ ܕܐ̣̇ܟܬܒܘ ܥܠ ܢܢܫܢܢܬܐ Xܫܡܗܐ̈ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܕܒܐܪܝܟܬܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܚܫܗ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܐ̣ܡܪ ܃ ܕܢܦܫܗ ܡܛܠ ܡܬܚܙܝܐ ܡ̣ܢ ܐܝܕܐ ܕܚܙܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܢܩܪܘܒ ܠܗܝܡܢܘܬ ܐ ܂