simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܕܗܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܡܦܣܝܢ ܒܙܐܦܢܘܬܗ . ܘܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܛܠ ܠܩܘܒܠܗ ܩܝ̇ܡܝܢ ܘܡܥܙܝܢ ܒܫܪܪܐ ܆ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܕܬܐ ܐܢܘܢ .
Shub:BookGifts ܕܣܓܝܘ ܒܢܝܗ̇̈ ܕܨܕܝܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܒܢܝܗ̇ ܕܒܥܝܠܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܥܩܪܬܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܝܠܕܬ ܇ ܒܒܢܝܐ̈ ܕܝܠܕܬ ܠܟܝ ܐܪܥܐ .
Shub:BookGifts ܕܝܬܝܪܬܐ ܗ̣ܝ ܆ ܘܠܝܬ ܕܡܬܥܕܪ ܒܟܢܬܗ ܘܒܕܠܒܪ ܡܢܗ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܬܝܢ ܡܠܝܠܐ̈ ܨܝܕ ܗܠܝܢ . ܠܐ ܫܡܝܢܐ̈ ܘܠܐ ܐܪܥܢܝܐ̈ .
Shub:BookGifts ܕܢܘܚܐ ܘܫܠܝܐ ܕܓܘܐ ܚܦܝܛ ܕܢܩܝܡ ܒܬܫܡܫܬܗ ܒܨܝܪ ܙܕܩ ܡܛܠ ܠܗ ܒܫܓܝܫܘܬܐ . ܘܡܬܓܕܦ ܘܡܬܩܠܩܠ ܘܡܣܬܠܐ ܒܐܓܘܢܗ .
Shub:BookGifts ܕܠܟܠܗ ܙܐܦܗ : ܒܐܣܟܝܡ ܫܪܪܐ ܘܒܫܡ ܐܠܗܐ ܐܘܠܕܗ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܡܛܠ ܠܡܬܩܪܝܘ ܐܠܗܐ ܆ ܘܠܡܫܬܠܛܘ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܒܓܠܝܐ .
Shub:BookGifts ܕܒܗܢܐ ܙܢܐ ܨܒ̣ܐ ܒܪܘܝܢ ܛܒܐ ܇ ܕܠܟܝܢܢ ܢܝܒܠ ܘܢܣܩܡ ܡܛܠ ܇ ܐܢ ܕܟܝܐܝܬ ܘܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܟܝܢܝܐ ܘܟܬܝܒܐ ܐܢܫ ܢܬܚܫܚ ܒܗ .
Shub:BookGifts ܕܐܦ ܒܐܝܕܐ ܕܣܡܠܬܝܐ̈ ܒܠܥ X0 ܒܪ ܝܡܝܢܐ ܠܥܘܕܪܢܗ . ܡܛܠ ܒܫܓܡܐ . ܠܐ ܬܬܪܗܒ ܘܬܓܥܨ ܒܐܢܫ ܕܡܫܬܓܢܐ ܕܠܐ ܒܘܩܝܐ .
Shub:BookGifts ܕܐܦ ܒܙܝܢܐ ܕܝܡܝܢܐ ܡܢܨܚܐ ܒܝܫܐ ܠܗܕܝܘܛܐ̈ ܕܥܡܠܝܢ ܡܛܠ ܢܣܝܘܢ ܠܐ ܬܦܪܘܫ . ܠܐ ܬܬܕܒܪ ܒܬܪ ܐܢܫ ܕܡܬܩܠܣ ܒܚܐܦܐ .
Shub:BookGifts ܕܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܡܪܚܘܬܐ ܘܩܛܥܐ . . 7ܘܡܚܕܐ ܩܥ̇ܐ ܒܪ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܡܬܓܡܪܢ̈ . ܡܢ ܛ̇ܒܐ̈ ܘܡܢ ܒܝ̣ܫܐ̈ .
Shub:BookGifts ܕܒܨܠܝܒܗ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܚܕܬ ܒܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܚܘܒܗ ܕܠܘܬܢ ܇ ܡܐ ܡܛܠ ܒܟܠܗܘܢ ܥܕܢܝ̈ ܡܘܬܒܟ . ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܩܕܡ ܡܪܢ ܗ̣ܘ ܒܟܠܙܒܢ .
Shub:BookGifts ܕܟܠܡܕܡ ܕܥܒܕ ܘܐܬܩܢ ܫܦܝܪ ܗܘ̣ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܟܝܢܢ ܒܟܠ ܡܛܠ ܚܣ . . 2ܠܝܛ ܗܘ̣ ܟܠ ܕܠܥܒܘܕܢ ܛܠܡ ܒܦܘܪܢܣ ܒܪܝܬܗ̈ .
Shub:BookGifts ܕܢܓܘܕܟ ܩܕܡܝܟ ܘܕܚܘܝܟ ܒܬܪܟ . ܒܥܠܕܪܟ ܥܡܟ ܘܨܝ̇ܕܟ ܡܛܠ . ܠܐ ܬܪܒܐ ܟܘܒܐ̈ ܒܙܪܥܟ . ܠܐ ܬܬܟܠ ܥܠ ܝܬܟ ܓܡܝܪܐܝܬ .
Shub:BookGifts ܕܠܝܬ ܡܢ ܬܡܢ ܦܘܢܝܐ ܠܝܪܬܘܗܝ̈ . ܪܫܐ ܕܚܡܫܐ ܗܒ ܐܢܬ ܠܟ ܡܛܠ ܘܐܫܬܘܙܒܘ ܡܢ ܗܘ̇ ܐܬܪܐ ܥܣܩܐ ܕܐܟܣܘܪܝܐ ܓܡܝܪܬܐ .
Shub:BookGifts ܕܟܠܗܘܢ ܐܠܘܨܐ̈ ܕܒܝܬ ܐܒܝܕܐ ܆ ܡܙܕܪܒܝܢ ܐܢܘܢ ܕܢܨܘܒܘܢ ܡܛܠ ܓܙܪܝܢ̈ ܆ ܡܛܠ ܕܡܩܒܠܝܢ ܐܢܘܢ ܢܦܐܫܐ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܐܠܝܐ .
Shub:BookGifts ܕܝܗܒܬ ܪܥܝܢܝ ܠܗܪܓܐ̈ ܕܒܕܝܢܝ : ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܐܪܓܫܬ ܡܛܠ ܕܢܬܘܒ ܆ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܚܒܝܒܝ̈ ܕܥܡܝ ܘܝܕܥܝ̈ ܕܒܡܪܢ .
Shub:BookGifts ܕܒܗ ܪܕܦܝܢ ܡܫܝܢܘܬܐ ܕܦܘܪܫܢܐ ܡܢ ܠܒܐ ܢܝܚܐ . ܡܛܠ . ܒܦܥܠܘܬܗ ܕܗܢܐ . . 3ܣܓܝ ܚ̇ܕܝܢ ܫܐܕܐ̈ ܕܕܠܘܚܝܐ .
Shub:BookGifts ܕܐܫܛܪ ܚܘܒܐ̈ ܕܟܠܢܫ ܩܕܡ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܬܠܐ ܆ ܘܝܕܝܥ ܘܓܠܐ ܡܛܠ ܠܚܫܐ ܗܢܐ ܕܥܩܬܐ ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܢܣܝܘ ܒܗ ܒܐܝܠܝܢ ܕܗܢܝܢ .
Shub:BookGifts ܕܐܦ ܓܗܢܐ ܕܬܡܢ ܆ ܡܝܬܪܐ ܗ̣ܝ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܗܪܟܐ . ܐܝܢܐ ܡܛܠ ܕܒܡܪܒܥܐ ܆ ܗܟܢܐ ܠܐ ܪܐ̇ܓ ܡܫܢܩܐ ܕܬܡܢ ܇ ܒܘܣܡܐ ܕܗܪܟܐ .
Shub:BookGifts ܡܘܟܟܐ ܐܫܬܘܝܘ ܟܐܢܐ̈ ܙܟܪܝܐ ܘܐܠܝܫܒܥ ܐܢܬܬܗ ܇ ܡܛܠ ܕܥܡܗܘܢ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܒܢܨܚܢܐ̈ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܪܫܝܡ ܕܘܟܪܢܗܘܢ .
Shub:BookGifts ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܝܝܢ ܆ ܒܚܫܐ ܕܚܘܠܦܐ ܗܘܝܢ ܇ ܒܥܕܢܐ ܕܩܝܡܬܐ ܡܛܠ ܚܝܬܐ ܐܬܢܦܚܬ ܒܗ . ܩܝ̇ܡܬܐ ܓܝܪ ܕܚܒܪܗ ܠܝܬ ܕܚ̇ܙܐ .