simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ( ²ܘ̇ܝ ܕܦܣܩܐ ܗ̇ܘ ܡܟܝܠ : ܟܕ ܥܬܝܕܐ ܕܬܬܠܒܫ ܇ ܘܡܬܥܝܦܐ ܡܛܠ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܕܡܢ ܥܡܪܐ ܘܟܬܢܐ ܗܘܝܢ̈ ܒܡܕܝܢܬܐ ܓܙܐ . )
SevAnt:Epist ܢܘܗܪܐ̈ ܟܬ̇ܒܬ . ܬܡܢ ܓܝܪ ܥ . ̇ܩܒܬ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܟܕ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܡܛܠ . ܕܐ̇ . . X ܐܢܐ . . . . ܒܚXܕX ܡܢ ܡܐܡܪ̇ܝ ܗܠܝܢ ܕܐ . . .
SevAnt:Epist ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܐܚܪܝܬ ܐܡܪܗX ܘܒܬܘܪܓܡܐ ܕܝܢ ܕܚܡܫܬܥܣܪ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܕܠܝܓܡܪ ܡܬܒܛܠ ܡܘܬܐ . ܣܓ̇ܝ ܝܬܝܪܝܬ ܡܫ̣ܬܪܐ ܡ̇ܘܬܐ . . .
SevAnt:Epist ܕܠܐ ܝܗܘܕܝܐ̈ : ܐܝܟܢܐ ܕܢܐܬܐ ܥܠܝܟܘܢ ܟܠܗ ܕܡܐ ܡܕܡ ܡܢ ܡܛܠ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢ ܦܪܘܩܢ ܥܘܬ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܦܫܩܝ̇ܘ ܐܣ̣ܪܟܠܬ . .
SevAnt:Epist ܕܐܦ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ̈ ܆ ܡܛܠ ܐܬܪܡܝܘ ܠܡܣܒ X ܒܐܦܐ̈ ܕܙܒܢܐ ܇ ܘܬܘܒ ܠܘܬ ܪܘܫܥܗܘܢ X .
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܕܐܢܬܝ ܬܐܘܪܝܐ ܡܕܡ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܡ̇ܥܠܝܬܐ ܘܪܡܬܐ : ܡܛܠ ܕܩ̇ܕܝܡ ܣܝܡ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܟܠܕܘܟ̣ ܝܕܝܥܐ ܗ̣ܘ ¹ܢܝܫܐ .
SevAnt:Epist ܗܕܐ X X X ܐܡ̇ܪ ܫܘܠܡܐ ܐܡܠܠ ܥܠ ܥܡܐ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܐ : ܠܡܒܢܐ ܡܛܠ ܢܫܬܘܕܐ ܡܕܡ ܕܛܒ : ܢܬܚܙܘܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܫܘܝܢ ¹ܢܬܓܠܙܘܢ .
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܕܠܘ ܟܠܗܘܢ ܠܘܬ ܟܠܗܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܛܝܒܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܐܥܒܕܬ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܐܚܪܢܐ̈ ¹ܬܘܬܪ .
SevAnt:Epist ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܓܝܪ ܕܐܦ ܦܓܪ̇ܐ ܕܟܠ ܡܛܠ ܕܒܒܣܪ ܠܬܚܬ ܐܬܝܠܕ . ܡܢ ܠܥܠ ܠܥܠ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ .
SevAnt:Epist ܕܟܕ ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܆ ܠܘ ܕܚܝܛ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܦܓܪܐ ܇ ܡܢ ܓܒܪܐ ܡܛܠ . ܘܠܘ ܕܡܩܠܓܐ ܗܘ . ܐܠܐ . ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ X ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܒܐ .
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܕܒܦܠܣܛܝܢܐ ܟܕ ¹ܬܪܝܢ̈ ܦܪܩܐ̈ ܡܕܒܩܝܢ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܠܗ . ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܕܠܗ̇ ܠܕܡܘܬܐ ܕܟܘܬܝܢܐ ܨܐܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ .
SevAnt:Epist ܘܟܢ ܓܝܪ ܕܦܓܪܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܕܫܟܝܒܝܢ ܘܘܘ ܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܡ̣ܪ ܠܐ ܝܕܝܥܐܝܬ : ܐܝܬܘXܘܝ ܗܘܐ ܐܝܘܒ .
SevAnt:Epist ܘ̇ܝ ܕܒܡܐܬܝܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܠܟܠܢܫ ܆ ܐܠܐ XXXXXX ܥܡܗܘܢ ܐܝܬܘܘܝ ܗܘܐ ܐܝܘܒ .
SevAnt:Epist ܗܟܝܠ ܕܗ̣ܝ ܥܪܘܒܬܐ ܥܡ ܠܠܝܐ ܗ̇ܘ ܕܩܕܝܡ ܡܬܚܝܕܐ : ܐܝܟ ܡܛܠ ܕܬܫܥ ܕܥܪܘܒܬܐ ܆ ܟܕ ܚܣܝܪܢ̈ ܬܠܬ ܫܥܝܝܢ̈ ܡܢ ܐܝܡܡܐ .
SevAnt:Epist ܕܠܘ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܣܝܡܢ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܇ ܒܗ̇ ܒܗ̇ܝ ܡܛܠ ܗܝ ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ ܕܛܢܦܘܬܐ ܕܚܒܠܐ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܐܝܬܘܗܝ .
SevAnt:Epist ܗܕܐ ܡܙܡܪܢܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܕܪܒ ܡܪܝܐ̣ ܘܫܒܝܚ ܣܝܓܝ ܆ ܘܠܝܬ ܡܛܠ ܇ ܘܪܒܐ ܡܫܡܗܝܢܢ ܠܗ ܠܐܠܗܐ : ܕܠܥܠ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ .
SevAnt:Epist ܕܘܡܝܐ ܕܬܪܬܝܗܝܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܗܝ ܕܡܫܘܕܥܐ ܥܠ ܬܠܬ ܘܗ̇ܝ ܡܛܠ ܠܗ̇ ܡܬܚܐ . ܘܐܣ̣ܬܒܪܬ ܠܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܕܬܠ-ܪ̣ ܫܬ ܐܝܬܝܗ̇ .
SevAnt:Epist ܟܝܠ ܕܐܠܝܫܒܥ : ܠܘ ܒܚܝܠܐ ܕܟܝܢܐ ܗܘܝܐ ܐܡܐ : ܕܩ̣ܕܡ ܠܗ̇ܘ ܡܛܠ ܆ ܕܒܒܬܘܠܬܐ ¹ܗܘܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܢܬܗ̣ܝܡܢ ܐܝܬܠܗ .
SevAnt:Epist ܕܕܠܐ ܝ ܝ - X ܬܚܘܝܬܐ ܟܠܗܝܢ ܢܣܝܟ X X X X X ܦܚܡܐܐܝܬܘܗܝ̣ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡܢܚܕ ܟܘܢܝܐ ܐܘ ܟܝܬ X XX XX X ܒܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ .
SevAnt:Epist ܕܐܦ ܕܚܠܬܐ ܗܝ ܠܡܦܠ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܡܛܠ ܕܬܝܒܘܬܐ ܡܫܥܒܕܝܢ . ܘܚܛܦܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܕܝܢ̣ܐ ܐܠܗܝܐ .