simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܝܬ ܗܘ̣ܐ ܒܗ̇ ܐܢܫ ܕܝܬ̇ܒ ܗܘ̣ܐ ܒܗ̇ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܬܘܬܒܐ̈ ܡܛܠ ܠܛܠܝܐ̈ ܕܒܩܘܪܝܐẌ ܕܒܝܬ ܠܚܡ ܘܕܟܠܗܘܢ ܬܚܘܡܝܗ̇̈ ܂ -·
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܡܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܕܫܐܠܬ ܂ ܐܪܙܐ ܫܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܒܡܕܡ ܕܪܚܝܩ ܡܛܠ ܦܩ̣ܕ ܝܫܘܥܝܗܒ ܃ ܕܒܬܠܬ ܫܥܝܢ̈ ܕܝܘܡܐ ܡܫܪܝܢ ܐܪܙܐ̈ 0ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܦܪܝܐ ܘܫܘܪܬܚ ܟܝܢܐ ܂ ܘܗܢ̇ܘܢ ܐܝܟ ܕܐܬܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܡܛܠ ܡܢ ܩܫܝܫܐ̈ · ·Xܘ X - ܂ ܕܩܒܠ X X - ܂ ܦܪܫܘ X X - ܂ ܠܐ ܂ XXܝ X
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܕܒܚܐ ܕܘܟܬ ܩܒܪܐ ܚܫܝܒ ܂ ܘܫܘܫܦܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܠܚܡܐ ܡܛܠ ܗ̣ܝ ܕܟܗܢܘܬܐ ܕܡܨܠܝܐ ܥܠ ܥܡܐ ܕܢܩܘܐ ܂ ܘܝXܢ ܂ XܘX X
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܪܐ ܕܐܬܬܚܬܝ ܨܝܕ ܥܦܪܢܐ̈ ܂ ܐܘ ܡܛܠ ܪܘܡܪܡܗ ܕܟܝܢܢ ܂ ܡܛܠ ܃ ܘܬܪܝܗܘܢ̈ ܢܛܪܝ̈ ܛܟܣܐ ܐܢܘܢ ܂ ܘܗܕܐ ܣܥܪܝܢ ܂ ܐܘ X
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܢܚܐ ܠܥܠܡܐ ܐܬ̣ܐ ܦܪܘܩܢ ܂ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܕܢ̇ܘܒܕ ܂ ܒܟܠܙܒܢ ܡܛܠ ܐܝܬ̇ܝܗܘܢ ܂ ܗXܢX ܂ XܢܛܣܝX ܂ ܢXܝXܬܐ ܂ ܂ ܫܢܝ̈ ܘ X
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܢܐ ܡܬܝ ܐܡ̇ܪ ܕܡܛܠ · ܕܐܪܟܠܐܘܣ ܗܘ̣ܐ ܡܠܟܐ ܒܝܗܘܕ ܥܡ̣ܪ ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܢܫܐ̈ ܠܒܝܫܝ̈ ܐܠܗܐ ܂ XܝܫX XXܝܘXܪܝX· ܃ ·
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܢܐ ܪܫ ܫܢܬܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܛܟܣ ܐܘܣܒܝܣ ܂ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܝܘܡܢ ܥܐܕܐ ܗ̣ܘ ܕܐܬܐܡܪ ܐܘ ܩܕܡ ܝܘܡܢ ܀ XܝܫX XXXܝX ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܢܐ ܟܕ ܩܘܕܫ ܥܕܬ ܐ ܩܕܝܡ ܠܟܠܗܝܢ ܬܫܡܫܬܐ̈ ܐܦ ܠܥܡܕܐ ܃ ܡܛܠ ܕܝܢܐ ܐܡܝܢ ܀ ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܚܡܝܫܝܐ ܀ ܝ-· XܝXܝX XXܝX ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܘܪܘܚܢܐ̈ ܒܫܡܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܃ ܘܒܪܬ ܩܠܐ ܡܛܠ ܘܡܫܡܫܢẌ ܂ ܢܩܘܡܘܢ X0ܒܩܢܟܐ̈ ܂ ܥܡܐ ܕܝܢ ܒܗܝܟܠܐ ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܒܝܕ ܐܠܗܐ ܬܐܓܘܪܬܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܪܡܫܐ ܐܣܬܝܟܬ ܂ ܘܦܐܪܐ̈ ܡܛܠ ܕܫܬܐ ܃ ܘܐܝܬ ܕܫܒܥܐ ܂ ܘܐܝܬ ܕܫܒܥ ܡܪܡܝܬܐ̈ X ܒܩܠܐ̈ ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܥܒ̣ܪ ܥܠܡܐ ܘܫܪܝ ܕܘܒܪܐ ܚܕܬ ܐ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܢܝܚܬܐ ܡܛܠ ܢܫܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܡܐܡܪܐ ܐܡܪܝܢ ܂ ܘܡܢܐ ܡܛܦܣܐ ܬܫܡܫܬܐ ܕܨܦܪܐ ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕ·ܢ ܕܒܡܘܠܕܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܚܕܘܬܐ ܠܟܠ ܗܟܢܐ ܘܪܫܐ ܡܛܠ ܒܟܠܗܘܢ ܥܐܕܐ̈ ܂ ܘܡܢܘ ܦܘܫܩܐ ܗܢܐ ܕܫܡܐ ܕܩܠܐ̈ ܕܫܗܪܐ ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܪܓܐ̈ ܕܒܥܕܬܐ ܣܓܝ̇ܐܬܐ ܡܠܠܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܡ̣ܢ- -· ܠܒܝܫܝ̈ ܡܛܠ ܠܩܪܘܝܐ ܂ ܘܐܦ ܠܥܡܝܕܐ̈ ܂ ܘܠܡܢܐ ܗܟܢ ܐܬܛܟܣܘ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܕܡܢܢܐ̈ ܬܪܝܢ ܡܩܠܣܐ̈ ܒܥܬܝܩܬܐ ܐܟܚܕ ܝ ܘܒܚܕܬܐ ܐܝܬ ܡܛܠ ܘܠܡ̇ܢ ܬܘܒ ܒܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܂ ܘܒܚܡܫܬܥܣܪ ܘܒܫܘܠܡ ܝܪܚܐ ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܢܐ ܬܘܒ ܒܠܠܝܐ ܥܐܠܝܢ ܠܩܢܟܐ̈ ܘܡܫܡܫܝܢ ܫܬ ܡܪܡܝܢ̈ ܡܛܠ ܐܬܪܐ ܘܕܠܐ ܙܒܢܐ ܀ ܝ ܂ ܪܝܫX XܢܢXܫX XXXܪܝX ܝܫXܝXܝX ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܕܒܟܠܗܝܢ ܬܫܡܫܬܐ̈ ܚܦܝܛ ܛܘܒܢܐ ܗܢܐ ܆ ܝ- ܂ · ܕܢܨܘܪ ܡܛܠ ܃ ܘܬܢܐ ܥܠܝܗܘܢ [ܣܝܡܝܕܐ · ]ܒܪܡܫܐ ܘܨܦܪܐ ܥܕܡܐ ܠܥܡܕܐ ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܓܝܪ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐܝܬ ܚܕ ܥܡ ܝܕܥܢܝܗܝ ܃ ܕܗܘ̣ܝܘ ܡܛܠ ܕܝܢ ܡܕܪܫܐ̈ ܕܐܡܘܪܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܘܟܬ ܢܫܐ̈ ܕܐܡܪܢ̈ ܡܛܦܣ ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܕܥܡܕܗ ܕܝܘܚܢܢ ܐܫܬܡܠܝ ܂ ܘܗܫܐ ܡܫܝܚܐ ܡܥܡܕ ܒܪܘܚܐ ܡܛܠ ܂ ܘܡܢܐ ܡܛܦܣ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܐܚܪܝܐ ܘܟܠܗܝܢ ܕܗܪܟܐ ܡܫܬܡܫܢ̈ ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܢ ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡܘܬܐ ܪܙܙܢܢ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܩܝܡܬܐ ܡܪܙܙܝܢܢ ܂ ܡܛܠ ܡܐܡܪܐ ܐܘ ܦܣܘܩܐ ܂ ܘܟܠܗܝܢ · ܕܗܪܟܐ ܡܫܬܡܫܢ̈ ܢܗܪܝܢܝ ܀