simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܕܥ ܦܬܓܡܝܗ̇̈ ܕܢܒܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܝܘܡ ܐܝܟ ܫܦܘܪܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܂ ܂ ܂ ܢܐ X [ܕܐܝܟܢܐ]ܝ ܐܝܬܘܗܝ ܕܪܗ̇ ܕܬܫܥܝܬܐ̣ ܂ 0ܐܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܘܟܕ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܬܡܠܠܝ̣̈ 2ܐܡ̣ܪܘ ܠܘܬܗ ܂ ܡܛܠ 1ܣܘܢܗܕܘܣ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܂ ܘܐܙܝܥ ܠܗܘܢ 11ܡܠܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܛܪܐ ܢܚ̇ܬ ܗܘܐ ܘܢܚ̣ܬ ܠܡܣܬܬܪܘ ܒܒܬܝܗܘܢ̈ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܘܐܬܛܒܥܘ ܒܫ̣ܢܬܐ ܝܩܝܪܬ ܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܫܒܩܘ 1ܡܛܪܬܗܘܢ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܣܓܝܐܬܐ ܂ ܕܐܬܝܠܕ ܕܝܢ ܡܢ ܝX ܒܬܘܠܬܐ ܘܡܢ ܡܛܠ ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܫܡܐ ܡܬܩܪܝܢ ܐܒܝܘܢܝܐ̣̈ ܂ 2
Ps-Dion:ChronZuq ܗ̇ܝ ܝ ܕܠܐ ܐܫܬ̣ܡܥܘ 3ܠܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܦ̇ܠܓ ܠܗܘܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܡܛܠ ܆ ܩܪܐ ܐܢܘܢ ܠܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܫ̣ܪܐ 2ܐܢܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܕܠܐ ܪܚܡܐ̈ ܐܢ̣ܘܢ ܃ ܚܪܒܘܗܝ ܠܥܡܐ ܟܠܗ ܒܦܘܡܐ ܕܣܝܦܐ̇ ܂ ܡܛܠ ܂ ܘܗܠܝܢ ܕܦܫ ܠܚܪܬ ܐܫܠܡܘܗܝ ܠܚܣܢܐ ̤ ܗܘܢܝܐ̈ 2ܕܝܢ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܣܓܝܐܐ̈ ܃ ܘܟܕ ܗܢܐ ܠܗܢܐ ܩܠܣ̣ ܂ ܐܬܐ ܐܚܪܢܐ ܘܓܚ ܂ ܘܗܟܢܐ ܡܛܠ ܘܟܕ ܝܬܝܒ ܝܘܡܐ ܘܬܪܝܢ̈ ܆ ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܬܡܠܠܘ 3ܒܝܢܬܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܝܡܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܝ ܛܠܘܡܝܐ ܕܗܘܐ ܥܠ [ܘܚܢܢ ܂ ܡܛܠ ]ܝ ܢܚܬ ܂ ܘܡܠܟܬ ܐ ܡܝܬܬ ܂ ܂ ܘܐܦ ܥܕܬ ܐ ܗܘܐ ܒܗ̇ [ܣܕܩܐ ]ܠܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܪܥܐ ܩܫܝܬܐ ܗ̣ܝ ܠܗܢܟܬܐ ܕܩܢܝܢܐ ܆ ܡܝܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡܛܠ ܘܥܒܕܐ̈ ܘܐܡܗܬܐ̣̈ ܂ ܘܪܟܒ ܗܘܐ ܥܠ ܪܟܫܐ̈ ܛܝܝܐ̣̈ · X
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܙܠܗܙܐ ܗܘ̣ܬ ܂ [ܘܗܐ ]ܟܦܢܝܢܢ ܂ ܟܕ ܣ̇ܒܪܝܢ ܗܘܘ̣ ܂ ܡܛܠ ܐܘܣܦ ܠܢ ܥܠ ]ܣܝܒܪܬܐ · ܗ̇ܝ ܕܐܝ̣ܬܝܬ ܠܢ ܒܪܡܫܐ̣ ܂ ܘܬܐ ܂ X
Ps-Dion:ChronZuq ܕܙ̇ܕܩ ܗܘ ܠܡܫܡܥ ܠܡܠܬܗ ܕܟܬܒܐ ܕܐܡ̇ܪܐ ܃ ܕܡ̇ܢ ܕܡܣܬܟܠ ܡܛܠ ܡܢܐ ܒ̇ܛܢܐ ܐܢܬܝ ܂ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪܝܬܐ̣̈ ܂ ܠܡܫ̣ܬܩ ܦܩܚ ܂ X
Ps-Dion:ChronZuq ܕܥܡܐ ܐܢܘܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ̣ ܘܡܓܘܫܐ̈ ܂ ܘܡܛܠܗܕܐ ܡܛܠ ܡܢ ܩXܡ ܡܪܝܐ̣ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ Xܢܚܢܘܢ ܠܐܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܡ ܙܘܥܐ ܂ ܀ XX
Ps-Dion:ChronZuq ܕܚ̇ܠ̣ܦ ܠܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗܘܢ̣ ܂ ܘܣܓܕܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܐܢܐ̣ ܗ̣ܘ ܐܠXܐ ܐܙܝܥ ܐܢܘܢ ܘܐܦܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܪܥܗܘܢ̣ XX
Ps-Dion:ChronZuq ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܝܟܢܐ Xܢܪܗܛܢ̈ ܟܠXܗܝܢ ܩܘܪܝXܐ̈ ܕܚܕܝܪܢ̣̈ ܂ ܡܛܠ XܡXܝXܠ̣ Xܝܟ ܡܕܝܢܬܐ ܬܬܚܙܐ ܡܫXܝܬܗܘܢ ܗ̇X XXXܝXܦXܐ
Ps-Dion:ChronZuq [ܕܩܢܝܛ ܗܘܐ ]ܕܕܠܡܐ ܐܢܫ ܢܫܬܘܕܥܗ̣ ܂ ܘܢܝܬܝܘܗܝ ܩܕܡ ܡܛܠ ܡܢ ܛܘܪܐ̣ ܂ ܘܪܕܐ ܗܘܐ ܕܢܐܬܐ ܠܡܕܝܢܬܐ̣ ܠܐ ܒܐܘܪܚܐ ܃ ܝ ·
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢܐ ܠܡ ܗܘܐ ܠܒܙܬܐ ܂ ܥܠܘܗܝ ܢܢܗܡܘܢ ܐܪܝܘܬ̈ ܐ̣ ܘܢܪܝܡܘܢ ܡܛܠ ܂ ܓܘܒܐ̈ ܐܪܥܝܥܐ̣̈ 7ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܩܒܐ ܒܗܘܢ ܡ ܐ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܕܚܘܝܢܢ ܥܠ ܟܗܝܢܘܬܐ ܘܗܕܝܪܘܬܐ ܕܐܪܥܐ̣ ܂ ܘܥܠ ܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܕܩܠܢܝܩܣ ܆ ܘܕܡܢ ܗܪܟܐ ܟܠܗܝܢ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܐܬܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܕܨܒ̇ܝܢܢ Xܢܘܕܥ ܥܠ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܣܒ̣ܠܬ ܐܪܥܐ̣ ܂ ܢܘXܥ ܡܛܠ ܟܗܝܢܘܬܐ ܕܐܪܥܐ̣ ܘܥܠ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܡܣܬ̇ܥܪܢ ܝX ܗܘܝ̈ ܒܗ̇ ܀
Ps-Dion:ChronZuq XܓܡܘXܝܐ ܂ ܙ Xܝ X ܘܦܣܝܩܬܐ ܥ̇ܒܕ ܡܪܝܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪXܥܐ ܃ ܡܛܠ ܒܨܘܠܚܐ ܂ ܘXܥܠ ܂ ܫܒܝܐ X ܕܥܒ̣ܕ ܒ̣ܢܝ̈ ܩܘܪܝܣ̈ ܒܚܕܕܐ̈ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ ܒܬܪ ܚܪܫܐ̈ ܘܩܨܘܡܐ̣̈ ܨܠܝܬ ܗܘܬ̣ ܢܦܫܗ ܂ ܘܟܠ ܡܛܠ ܂ ܘܦܫ̣ܛ ܠܩܠܢܝܩܣ ܂ ܥܠ ܒܢܝܢܐ ܕܩܠܢܝܩܣ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܀