simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܨ̣ܒܐ ܕܐܝܟ ܡܫܘܚܬܐ ܕܪܡ ܗܘܐ ܢܬܡܟܟ ܂ ܢܚ̣ܬ ܠܘܬ ܡܘܫܚܬܐ ܡܛܠ ܪܡ ܘܡܥܠܝ ܟܝܢܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܡܢ Xܝ ܂ X Xܝ ܂ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܂ Xܠܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܡܘܫܐ ܐܬܒܪܝ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ̇ ܐܘ ܡܛܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܡܛܠ ܂ ܕܟܝܢܐ ܒܝܕ ܒܛܢܐ ܠܥܣܘ ܚܘܝ ܩܕܡܝܐ ܂ ܗܟܢܐ Xܘܠܐ ·X X ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗ̇ܝ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܐ ܂ ܕܝܠܗ ܗܘ ܐܦ ܝ ܡܘܠܕܐ ܕܡܢ ܐܡܐ ܂ ܡܛܠ ܡܛܠ ܢܬܚܫܒ̣ ܂ ܐܝܕܝܥܐ̣ ܕܐܦ ܡܘܠܕܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܂ X ܝ ܂ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܢܘ ܟܝܢܗ̇ ܕܝܕܥܬܐ ܕܬܕܥ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܠܫܘܘܕܥܐ ܂ ܡܛܠ ܝ ܒܝܕ ܙܘܥܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܐܠܐ ܒܝܕ ܒܨܬ̣ܐ ܕܡܫܬܘܕܥܢܘܬ ܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܒܪܢܫ ܂ ܘܐܬܗܝܡܢ ܂ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܂ XX X- ܂ ܗܘ̣ܐ ܂ XX ܠܡܘܬ ܡܛܠ ܫܪܝܪܐܝܬ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܂ ܂ X ܙ XX ܂ ܕܣܝܒܪ ܝܠܕܐ ܐ̣ܢܫܝܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܝܟܐ ܕܐܫܬܡܗ ܗܘ̣ ܒܘܟܪܐ ܂ ܬܡܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܬܐܡܪܘ ܠܗ ܡܛܠ ܠܗ ܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ ܐܢ̇ܐ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܡܘܠܕX ܐܝܬܝܝܐ ܝ ܃ ܕܡܢ ܐܒܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܠܐܚܪܢܐ̈ ܗܘ̣ܐ̣ ܘܠܘ ܠܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܢܗܘܐ ܂ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܂ ܗܘ̣ܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܢ ܚܕ ܗܘ ܒܪܐ ܕܠܐ ܥܦܝܦ ܠܘܬ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܘܠܕܐ̈ ܂ ܫܦܝܪ ܡܛܠ ܠܕܡܢ ܐܝܬܘܬ ܐ ܡܢ ܐܢܫܘܬܐ ܂ ܘܠܕܡܢ ܐܢܫܘܬ ܐ ܡ̣ܢ ܐܝܬܘܬܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܠܝܬ ܬܪܥܝܬܐ ܕܡܘܦܝܐ ܠܗ̇ ܂ ܠܟܐ ܡܢܗ ܓܝܪ ܐܬܝܗ̇ ܟܠ ܒܨܬܐ ܡܛܠ ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܡܬܬܚܕܐ ܒܗܘܢܐ ܬ̇ܫܥܝܬܗ ܂ ܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܐܝܬܘܬܗ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܠܝܢ ܕܡܢ ܨܒܝܢܗ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ̈ ܝX ܕܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܒܪܝܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܒ̣ܪܐ ܨܒܝܢܗ ܡܢ ܟܝܢܗ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܟܠܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒܪܢܫ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܘܟܠܗ ܐܠܗܐ ܂ ܘܠܘ ܚܕ ܡܬ ܡܛܠ ܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܘ̇ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܐܠܗܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܘ ܂ ܕܒܝܕ ܝ ܫܘܚܠܦܐ ܗ̇ܘܝܢ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܥܡ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘ̇ܠܐ ܕܬܬܦܚܡ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܝܟ ܕܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܬܐܡܪܬ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܝܠܕ ܗ̇ܘܐ ܝܝ ܡܛܠ ܂ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܪܪܐ ܐܦ ܗܕܐ ܕܡܬܬܘܕܝܐ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܠܐ ܠܘܩܕܡ ܐܬܒܣܪ ܡܢܗ̇ ܗ̇ܘ ܕܝܠܕܬ ܂ ܘܐܢ ܬܘܒ ܠܒܣܪܐ̇ ܡܛܠ ܕܒܬܘܠܬܐ̣ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗ̇ܝ ܕܝܠܕܬ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗ̇ܝ ܕܐܘܠܕ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܥ̇ܡܪ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܐ̣ܠܗܐ ܂ ܠܡܘܠܕܐ ܡܛܠ ܙܒܢ ܠܢܒܝܐ̈ ܘܠܙܕ ܩܐ ܇ ܐܬܐܡܪ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܠܟܠ ܝܕܝܥܐ ܂ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܚܪܘ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܂ ܗܠܝܢ ܕܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܂ ܕܒܝܕ ܡܠܬܐ ܢܫܘܕܥ ܠܐ ܐܠܨܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܟܠ ܒܪܐ ܕܡܬܝܠܕ ܂ ܐܠܨܐ ܕܐܒܐ ܘܐܡܐ ܢܗܘܐ ܩ̣ܢܐ ܂ ܘܐܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܐ ܂ ܕܝܠܗ ܗܘ ܐܦ ܝ ܡܘܠܕܐ ܕܡܢ ܐܡܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܟܠ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܬܪܒܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬܝܗܒܬ ܂ ܘܟܘܠ ܡܛܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܣܩܢ ܒܠܚܘܕ ܐ̣ܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܘܬܗ̇ ܢܬ ܐܡܪܢ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘܐ ܂ ܠܢܦܫܗ ܗ̇ܘܐ ܠܘܩܕܡ ܡܛܠ ܘܝܡܡܐ̈ ܘܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ̇ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܬܩܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܢ ܬܪܢ̈ ܢܣܬܒܪܘܢ ܕܐܬܝܠܕܘ ܂ ܕܚܕ ܒܫܪܪܐ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܚܫܒ ܡܛܠ ܬܬܚܫܒ ܒܬܘܠܬܐ̇ ܂ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܒܪ ܝܝ ܐܢܫܐ ܂