simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܕܒܓܘ ܠܒܐ ܘܪܥܝܢܐ ܟܣܝܐ ܡܫܬܡܠܐ . ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܠܢܡܘܣܐ ܡܛܠ ܛܟܣܐ ܕܬܠܬܐ ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܩܛܝܪܗ ܘܕܚܠܬܗ ܕܢܡܘܣܐ ܐܝܬܘܗܝ .
PhiloxMab:Disc ܕܐܦ ܗܝ ܚܛܝܬܐ ܚܕܐ ܗܝ . ܐܦܢ ܡܦܠܓܐ ܒܐܣܟܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܕܡܢܗ ܟܠܗܘܢ ܚܫܑܐ̈ ܫܘܚܝܢ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ .
PhiloxMab:Disc ܕܗܝ ܩܛܝܢܬܐ ܗܝ ܘܡܠܝܠܬܐ . ܘܟܡܐ ܕܪܚܡܐ ܗܝ ܐܬܪܐ ܥܠܝܐ ܡܛܠ ܒܝܕ ܩܠܝܠܘܬܗ . ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܝܩܝܪ ܘܥܒܐ ܣܩܘܒܠܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ .
PhiloxMab:Disc ܕܒܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ : ܘܠܗ̇ ܦܠܚ ܟܝܢܐܝܬ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܓܡܝܪܐ ܡܛܠ ܕܟܝܢܗ . ܐܘ ܗܝ ܗܝ ܕܡܫܬܕܪ ܘܡܫܡܫ ܠܨܒܝܢܝ̈ ܐܝܬܘܬܐ .
PhiloxMab:Disc ܗܝ ܕܠܐ ܢܬܓܠܙ ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܢܝܚܘܗܝ̈ ܘܦܘܢܩܘܗܝ̈ . ܘܕܚܠܬܐ ܡܛܠ ܠܟܠܗܝܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܥܩܬܐ̈ ܘܕܕܚܠܬܐ . ܥܩܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ .
PhiloxMab:Disc ܕܣܪܝܩܐ ܘܒܛܝܠܐ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܟܝܢܗ̇ . ܫܪܝ ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܡܛܠ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܥܒܕܐ ܒܟ . ܘܟܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܟ ܆ ܐܝܟ ܗܘ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ .
PhiloxMab:Disc ܨܒܝܢܢ ܇ ܘܫܕܠܐ̈ ܕܒܥܠܕܒܒܝܢ̈ . ܢܫܠܡ ܗܟܝܠ ܒܨܒܝܢܢ ܡܛܠ ܕܙܟܘܬܐ ܕܟܝܢܢ ܗܝ . ܗܝ ܕܝܢ ܕܢܚܘܒ ܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܢ ܐܝܬܝܗ̇ .
PhiloxMab:Disc ܕܪܘܚܐ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܗܘܒܗ ܕܢܡܘܣܐ ܆ ܠܢܡܘܣܐ ܠܐ ܡܫܥܒܕ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܪܘܚܐ ܚܝܬܐ ܡܬܬܙܝܥܐ ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܐܝܬܝܗ̇ .
PhiloxMab:Disc ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܟܡܐ ܕܠܗܠܝܢ ܕܠܚܡܢ̈ ܠܗ̇ ܡܫܪܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܝ ܆ ܡܛܠ ܥܒܝܕܐ̈ . ܘܩܪܘ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ ܆ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ .
PhiloxMab:Disc ܕܛܘܦܣܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܗܝ ܥܕܬܐ ܕܒܘܟܪܐ̈ ܕܡܬܟܬܒܝܢ ܒܫܡܝܐ ܇ ܡܛܠ ܒܢܝܢܗܘܢ . ܐܠܐ ܪܘܚܢܐܝܬ̈ ܠܥܠ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ .
PhiloxMab:Disc ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܐܦ ܒܥܠܕܪܐ ܗܠܝܢ ܡܟܢܫ ܘܠܩܘܒܠܟ ܣܕܪ ܆ ܡܛܠ ܘܠܐ ܢܫܚܠܦܘܢܟ ܗܢܘܢ ܕܡܡܠܠܝܢ ܥܠܝܟ ܆ ܕܬܗܘܐ ܐܟܘܬܗܘܢ .
PhiloxMab:Disc ܕܟܠ ܥܕܢ ܒܟܪܣܗ ܪܢܐ . ܘܛܟ ܐܦ ܟܕ ܕܡܝܟ ܆ ܕܐܟܠ ܚܙܐ ܒܚܠܡܗ . ܡܛܠ ܠܘ ܟܠܥܕܢ ܒܡܐܟܘܠܬܗ̇ ܪܢܝܐ . ܝܥܢܐ ܕܝܢ ܒܟܠ ܥܕܢ ܐܟܠ .
PhiloxMab:Disc ܕܢܩܝܦܐ ܗܝ ܟܝܢܐܝܬ ܕܚܠܬܐ ܠܫܒܪܘܬܐ . ܘܫܒܪܐ̈ ܕܚܠܝܢ . ܡܛܠ ܇ ܕܡܢܗ̇ ܬܘܒ ܕܦܫܝܛܘܬܐ ܡܬܝܠܕܐ ܐܦ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ .
PhiloxMab:Disc ܕܢܡܘܣܐ ܥܠ ܕܚܠܬܐ ܫܠܝܛ ܆ ܘܠܘ ܥܠ ܚܘܒܐ . ܚܘܒܐ ܓܝܪ ܠܥܠ ܡܢ ܡܛܠ ܐܡܪ ܗܕܐ . ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ ܢܡܘܣܐ . ܘܠܘ ܕܬܕܚܠ ܡܢ ܐܠܗܐ .
PhiloxMab:Disc ܕܠܝܬ ܠܗ ܚܝܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܠܒܪ ܡܢܗ̇ . ܥܘܗܕܢܗ̇ ܓܝܪ ܡܩܠ ܡܛܠ ܘܒܬܫܡܫܬܗ ܆ ܕܘܟܪܢܗ ܛܥܝܢ ܒܟܠ ܥܕܢ . ܒܗ̇ ܪܢܐ ܐܡܝܢܐܝܬ .
PhiloxMab:Disc ܕܛܥܝܬ ܡܐܟܘܠܬܗ ܕܠܚܡܝ . ܘܡܢ ܩܠܐ ܕܬܐܢܚܬܝ̈ ܕܒܩ ܒܣܪܝ ܡܛܠ ܠܡ ܐܬܟܪܗ̇ ܡܢ ܨܘܡܐ ܆ ܘܒܣܪܝ ܢܚܒ ܡܢ ܡܫܚܐ . ܘܬܘܒ ܐܡܪ .
PhiloxMab:Disc ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܓܘܐ ܗܘܐ . ܘܫܘܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡܛܠ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܡܪ ܗܘܐ ܥܠ ܢܟܣܐ̈ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ܕܕܝܠܗ ܐܢܘܢ .
PhiloxMab:Disc ܕܐܦ ܗܝ ܪܓܬܐ ܆ ܡܢ ܟܝܢܐ ܡܩܒܠܐ ܙܘܥܐ . ܢܩܝܐ ܓܝܪ ܘܚܝܪܐ ܠܗ ܡܛܠ ܙܘܥܝܗ̇̈ ܕܪܓܬܐ . ܕܟܝܢܐ ܕܝܢ ܬܩܦܚ ܘܬܫܠܐ ܐܢܘܢ .
PhiloxMab:Disc ܕܐܬܪܗܘܢ ܫܡܝܐ ܗܘ . ܘܡܢ ܪܘܡܐ ܐܬܪܗܘܢ ܠܓܘ ܐܪܥܐ ܢܚܬܝܢ ܡܛܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܠܫܡܝܐ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܢܚܬܝܢ ܗܘܘ ܡܠܐܟܐ̈ ܐܢܘܢ .
PhiloxMab:Disc ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܢܣܝܒ ܘܡܪܟܒ ܒܢܝܢܗܘܢ . ܐܠܐ ܪܘܚܢܐܝܬ̈ ܠܥܠ ܡܢ ܡܛܠ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܘ . ܗܝܟܠܐ̈ ܓܝܪ ܕܒܝܬ ܨܠܘܬܢ̈ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܢܘܢ .