simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:TweProph [AB] ܕܥܕܡܐ ܠܫܠܝܛܢܝܗܘܢ̈ ܡܪܘܕܝܢ : ܘܒܪܘܝܘܬܗܘܢ ܪܘܝܢ : ܡܛܠ : ܕܓܡܘܪܝܐ ܥܒܕ : ܘܠܐ ܢܩܘܡ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܘܠܨܢܐ .
P:TweProph [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܐܢܬܬܟ ܒܡܕܝܢܬܟ ܬܙܢܐ : ܘܒܢܝܟ̈ ܡܛܠ ܕܠܐ ܬܬܢܒܐ ܥܠ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܠܐ ܬܠܦ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܚܩ .
P:TweProph [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܒܥܐܘܢܝ ܠܝ ܘܚܝܘ . ܡܛܠ ܗܘܘ ܡܢܗ̇ ܡܐܐ : ܢܫܬܚܪܘܢ ܒܗ̇ ܥܣܪܐ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:TweProph [AB] ܕܚܛܘܦܝܐ ܕܠܒܢܢ ܢܟܣܝܟ : ܘܒܙܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܬܕܠܚܟ : ܡܢ ܕܡܐ ܡܛܠ : ܢܗܦܘܟ ܥܠܝܟ ܟܣܐ ܕܝܡܝܢܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܨܥܪܐ ܥܠ ܐܝܩܪܟ .
P:TweProph [AB] ܕܙܢܝܬ ܐܡܗܘܢ : ܘܒܗܬܬ ܝܠܕܬܗܘܢ : ܘܐܡܪܬ ܐܙܠ ܒܬܪ ܪܚܡܝ̈ ܡܛܠ ܒܨܗܝܐ . ܘܥܠ ܒܢܝܗ̇̈ ܠܐ ܐܪܚܡ : ܡܛܠ ܕܒܢܝ̈ ܙܢܝܬܐ ܐܢܘܢ .
P:TweProph [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܒܬܪ ܐܝܩܪܐ ܫܕܪܢܝ ܥܠ ܥܡܡܐ̈ ܡܛܠ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܐܘ ܨܗܝܘܢ ܐܫܬܘܙܒܝ : ܥܡܘܪܬܐ ܕܒܪܬ ܒܒܠ .
P:TweProph [AB] ܕܝܕܘܥܐ̈ ܡܠܠܘ ܥܘܠܐ : ܘܩܨܘܡܐ̈ ܚܙܘ ܕܓܠܘܬܐ : ܘܚܠܡܐ̈ ܡܛܠ ܪܣܝܣܐ̈ : ܘܡܛܪܐ ܒܟܝܪܝܐ ܢܬܠ ܠܟܘܢ ܕܢܪܒܐ ܥܣܒܐ ܒܕܒܪܐ .
P:TweProph [AB] ܕܗܐ ܐܢܐ ܡܩܝܡ ܐܢܐ ܪܥܝܐ ܒܐܪܥܐ : ܕܐܒܕܢ̈ ܠܐ ܢܦܩܘܕ : ܡܛܠ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ : ܬܘܒ ܣܒ ܠܟ ܡܐܢܐ̈ ܕܪܥܝܐ ܒܘܪܐ .
P:TweProph [AB] ܕܚܡ ܠܒܗܘܢ ܐܝܟ ܬܢܘܪܐ ܒܟܡܐܢܗܘܢ : ܘܟܠܗ ܠܠܝܐ ܥܬܩ ܡܛܠ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܠܡܪܓܙ ܡܢ ܚܡܪܐ : ܢܓܕܘ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܥܡ ܒܝܫܐ̈ .
P:TweProph [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܐܘܠܨܢܐ ܢܚܕܪܝܗ̇ ܠܐܪܥܐ : ܘܢܚܘܬ ܡܛܠ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܚܡܠܝܢ ܚܛܘܦܝܐ ܘܒܙܬܐ ܒܣܚܪܬܗܘܢ̈ .
P:TweProph [AB] ܗܢܐ ܐܗܦܘܟ ܐܣܒ ܥܒܘܪܝ ܒܙܒܢܗ : ܘܚܡܪܝ ܒܙܒܢܗ : ܘܐܣܒ ܡܛܠ : ܘܡܫܚܐ : ܘܣܐܡܐ ܘܕܗܒܐ ܐܣܓܝܬ ܠܗ̇ : ܘܡܢܗ ܥܒܕܘ ܒܥܠܐ .
P:TweProph [AB] ܗܢܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܕܡܫܚ ܒܫܘܝܬܐ : ܘܡܦܠܓ ܒܦܨܐ̈ ܒܟܢܘܫܬܗ ܡܛܠ ܕܥܡܝ ܒܫܘܝܬܐ ܢܦܠܓ : ܘܠܝܬ ܕܡܗܦܟ ܚܩܠܬܢ̈ ܒܫܘܝܬܐ .
P:TweProph [AB] ܗܢܐ ܫܕܐ ܡܨܝܕܬܗ ܒܟܠܙܒܢ : ܘܩܛܠ ܥܡܡܐ̈ ܘܠܐ ܚܐܣ .   ܥܠ ܡܛܠ ܠܓܘܦܗ : ܡܛܠ ܕܒܗܝܢ ܫܡܢܬ ܡܢܬܗ ܘܡܐܟܘܠܬܗ ܓܒܝܬܐ .
P:TweProph [AB] ܕܩܪܝܒ ܗܘ ܝܘܡܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ : ܐܝܟ ܕܥܒܕܬ ܡܛܠ ܠܡܫܘܙܒܘܗܝ̈ : ܘܠܐ ܬܫܠܡ ܣܪܝܕܘܗܝ̈ ܒܝܘܡܐ ܕܐܘܠܨܢܐ .
P:TweProph [AB] ܕܒܝܘܡܐ ܕܦܩܕ ܐܢܐ ܥܘܠܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܘܗܝ : ܐܦܩܘܕ ܥܠ ܡܛܠ ܕܝܥܩܘܒ : ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ ܚܝܠܬܢܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ .
P:TweProph [AB] ܗܢܐ ܬܬܠܝܢ ܫܘܒܩܢܐ ܠܝܪܬܘܬܐ ܕܓܬ : ܒܬܐ̈ ܕܣܪܝܩܘܬܐ ܗܘܘ ܡܛܠ ܠܒܪܬ ܨܗܝܘܢ : ܡܛܠ ܕܒܟܝ ܐܫܬܟܚܘ ܚܛܗܘܗܝ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ .
P:TweProph [AB] ܕܢܐܪܬܘܢ ܫܪܟܐ ܕܐܕܘܡ : ܘܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܬܩܪܝ ܫܡܝ ܡܛܠ : ܘܐܒܢܝܗ̇ ܐܝܟ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܥܠܡ : ܘܐܝܟ ܫܢܝܐ̈ ܕܕܪܕܪܝܢ̈ .
P:TweProph [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܒܟܠܗܘܢ ܫܘܩܐ̈ ܡܛܠ ܕܝܢܐ : ܟܒܪ ܢܪܚܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܥܠ ܫܪܟܗ ܕܝܘܣܦ .
P:TweProph [AB] ܗܢܐ ܢܫܬܒܘܢ ܒܪܝܫ ܫܒܝܬܐ : ܘܢܫܬܩܠ ܪܘܙܐ ܡܢ ܡܛܠ ܪܝܫܝܐ̈ ܡܫܚܝܢ : ܘܠܐ ܒܛܝܠ ܠܗܘܢ ܥܠ ܬܒܪܗ ܕܝܘܣܦ .
P:TweProph [AB] ܕܗܢܘܢ ܐܙܠܘ ܒܒܙܬܐ : ܘܡܨܪܝܢ ܬܟܢܫ ܐܢܘܢ : ܘܡܦܣ ܬܩܒܘܪ ܡܛܠ . ܡܢܐ ܬܥܒܕܘܢ ܠܝܘܡܐ ܕܥܐܕܐ : ܘܠܝܘܡܐ ܕܥܕܥܐܕܗ ܕܡܪܝܐ .