simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܗܢܐ ܟܪܣܝ ܥܠ ܡܘܐܒ : ܐܝܟ ܟܢܪܐ ܬܡܠܠ . ܘܓܘܝ ܥܠ ܫܘܪܐ ܡܛܠ ܚܡܪܐ ܒܡܥܨܪܬܐ . ܘܠܐ ܢܕܘܫ ܕܝܘܫܐ : ܡܛܠ ܕܠܕܝܘܫܐ ܐܒܛܠ .
P:Isa [AB] ܕܥܒܕܬ ܩܪܝܬܐ ܠܝܓܪܐ : ܘܩܪܝܬܐ ܥܫܝܢܬܐ ܠܡܦܘܠܬܐ . ܢܘܣܐ ܡܛܠ . ܕܥܒܕܬ ܕܘܡܪܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܡܗܝܡܢܬܐ . ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܐܡܝܢ .
P:Isa [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ . ܗܐ ܥܒܕܝ̈ ܢܐܟܠܘܢ : ܘܐܢܬܘܢ ܡܛܠ . ܘܥܒܕܬܘܢ ܕܒܝܫ ܩܕܡܝ . ܘܓܒܝܬܘܢ ܡܕܡ ܕܠܐ ܨܒܐ ܐܢܐ .
P:Isa [AB] ܕܟܠܗܘܢ ܦܬܘܪܐ̈ ܐܬܡܠܝܘ ܬܝܘܒܐ ܘܬܒܬܐ ܡܢ ܒܠܝ ܐܬܪܐ . ܡܛܠ ܡܢ ܚܡܪܐ . ܙܥܘ ܡܢ ܫܟܪܐ . ܛܥܘ ܒܪܘܝܘܬܐ . ܐܟܠܘ ܐܣܘܛܐܝܬ .
P:Isa [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܗܐ ܐܢܐ ܡܬܩܢ ܐܢܐ ܒܨܗܝܘܢ ܡܛܠ ܥܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܣܡܢ ܒܕܓܠܘܬܐ ܬܘܟܠܢܢ : ܘܒܫܘܩܪܐ ܐܣܬܬܪܢ .
P:Isa [AB] ܗܢܐ ܐܬܚܡܬ ܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܥܡܗ . ܘܐܪܝܡ ܐܝܕܗ ܥܠܝܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܘܠܡܐܡܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܐܪܓܙܘ .
P:Isa [AB] ܫܡܝ ܐܘܪܟ ܪܘܓܙܝ . ܘܬܫܒܘܚܬܝ ܐܛܪ ܠܟ : ܘܠܐ ܐܘܒܕܟ . ܗܐ ܡܛܠ . ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܡܕܓܠܘ ܡܕܓܠ ܐܢܬ . ܘܥܘܠܐ ܡܢ ܟܪܣܐ ܐܬܩܪܝܬ .
P:Isa [AB] ܕܥܕܠܐ ܢܕܥ ܛܠܝܐ ܠܡܩܪܐ ܐܒܐ ܘܐܡܐ : ܢܫܩܘܠ ܩܢܝܢܐ ܡܛܠ ܒܪܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ : ܩܪܝ ܫܡܗ ܡܣܪܗܒ ܫܒܐ : ܘܬܟܒ ܒܐܙ .
P:Isa [AB] ܕܡܛܝܒ ܡܢ ܩܕܡ ܝܘܡܬܐ̈ ܡܐܟܘܠܬܗ . ܐܦ ܗܝ ܐܬܛܝܒܬ ܕܬܡܠܟ : ܡܛܠ ܥܠܘܗܝ : ܒܦܠܓܐ̈ : ܘܒܟܢܪܐ̈ . ܘܒܩܪܒܐ ܥܫܝܢܐ ܢܬܟܬܫ ܒܗ .
P:Isa [AB] ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܕܝܢܐ . ܘܡܪܝܐ ܗܘ ܡܒܕܩܢܐ . ܘܡܪܝܐ ܗܘ ܡܠܟܢ : ܡܛܠ ܬܡܠܟ ܡܪܘܬܐ ܕܫܠܝܛܐ . ܘܥܫܝܢܐ ܕܢܫܬܟܚ : ܠܐ ܢܥܒܪ ܒܗ̇ .
P:Isa [AB] ܕܓܡܘܪܝܐ ܘܦܣܝܩܬܐ̈ ܥܒܕ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܡܛܠ : ܫܪܟܐ ܢܬܦܢܘܢ ܡܢܗܘܢ . ܟܪܡ ܘܦܣܩ : ܘܓܪܦ ܒܙܕܝܩܘܬܐ .
P:Isa [AB] ܕܡܢ ܩܪܝܬܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܬܩܪܝܘ : ܘܥܠ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܛܠ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܕܟܪܝܢ : ܠܐ ܒܩܘܫܬܐ ܘܠܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ .
P:Isa [AB] ܕܢܝܪܐ ܕܫܘܥܒܕܗܘܢ : ܘܚܘܛܪܐ ܕܟܬܦܗܘܢ : ܘܫܒܛܐ ܕܡܫܥܒܕ ܡܛܠ ܕܚܕܝܢ ܒܚܨܕܐ : ܘܐܝܟ ܗܢܘܢ ܕܕܝܨܝܢ ܡܐ ܕܡܦܠܓܝܢ ܒܙܬܐ .
P:Isa [AB] ܗܢܐ ܐܬܡܠܝ ܚܨܝ ܙܘܥܬܐ ܘܐܚܕܘܢܝ ܨܘܪܢܐ̈ ܐܝܟ ܨܘܪܢܐ̈ ܡܛܠ ܒܐܙ . ܣܩܝ ܥܝܠܡ ܘܛܘܪܝ̈ ܡܕܝ : ܘܟܠܗܝܢ ܬܢܚܬܗ̇̈ ܒܛܠܬ .
P:Isa [AB] ܕܛܘܪܐ̈ ܢܬܡܟܟܘܢ : ܘܪܡܬܐ̈ ܢܬܪܟܢܢ̈ . ܘܛܝܒܘܬܝ ܡܢܟܝ ܡܛܠ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܗܟܢܐ ܝܡܝܬ ܕܠܐ ܐܪܓܙ ܥܠܝܟܝ : ܘܠܐ ܐܟܐܐ ܒܟܝ .
P:Isa [AB] ܕܬܬܢܝܚ ܐܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܒܛܘܪܐ ܗܢܐ : ܘܢܬܬܕܝܫ ܡܘܐܒ ܡܛܠ . ܗܢܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܕܣܟܝܢ ܠܗ : ܢܕܘܨ ܘܢܚܕܐ ܒܦܘܪܩܢܗ .
P:Isa [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܐ ܕܬܒܬܘܢ ܡܛܠ ܒܗ ܢܘܪܐ ܡܢ ܝܩܕܢܐ : ܘܐܦܠܐ ܠܡܓܪܦ ܒܗ ܡܝܐ̈ ܡܢ ܓܘܒܐ .
P:Isa [AB] ܗܢܐ ܠܫܡܝܐ ܐܪܓܙ . ܘܬܙܘܥ ܐܪܥܐ ܡܢ ܕܘܟܬܗ̇ : ܒܟܐܬܗ ܡܛܠ ܐܡܟܟ . ܐܘܩܪ ܓܒܪܐ ܡܢ ܕܗܒܐ : ܘܐܢܫܐ ܡܢ ܕܗܒܐ ܕܐܘܦܝܪ .
P:Isa [AB] ܗܢܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܥܠ ܕܐܣܠܝܬܘܢ ܡܛܠ . ܘܐܗܦܟܘܢ ܡܢ ܫܒܝܠܐ̈ . ܘܒܛܠܘ ܡܢܢ ܠܩܕܝܫܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Isa [AB] ܥܒܕܝ ܝܥܩܘܒ : ܘܐܝܣܪܐܝܠ ܓܒܝܝ : ܩܪܝܬܟ ܒܫܡܟ ܘܟܢܝܬܟ : ܡܛܠ . ܕܬܕܥ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܕܩܪܝܬܟ ܒܫܡܟ : ܐܠܗܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ .