simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܝ ܂ X X ܝ̇ ܛܒܐ̈ ܕܐ̇ܫܬܡܥܘ ܒܐܕܢܝܢ̈ ܡܢ ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬ ܐ ܃ ܡܛܠ ܠܕܝܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܒܣ̇ܐ ܠܩܪܝܬܐ ܐܒܝܬܒܘ ܃ 1ܘܐܬܡ̇ܠܟܢܢ
MiaphysiteDocs [ܩܬܪܣXܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܪܫܝܥܐ ܘܕܝܘܠܦܢܘܗܝ̈ ܫܟܝܪܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܥܡ ܪܘܚܐ ܂ ܬܚܡܬܗ ܬܘܒ ܐܦ ܗ̣ܝ ܕܒܐܦܣ[ܘܣ 3]ܐܬܟܢ̣ܫܬ
MiaphysiteDocs ܕܠܐ ܩ̇ܒܠ ܠܗܠܝܢ ܩܦܠܐܐ̈ ܃ ܐܣܠܝܘܗܝ ܗ̇ܢܘܢ ܠܘܬ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܛܠ ܐ̣ ܂ ܐܦ ܠܝ ܐܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܕܚܩܘ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܠܡܪܝ ܕܘܡܢܐ X
MiaphysiteDocs ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܘܡܛܠ ܡܛܠ ܃ · ܢܬܒܩܐ ܕܡܢܐ ܡܫܬܥܐ ܣܘܙܝܡܢܘܣ ܡܟܬܒܢܐ ܥܕܬܢܝܐ ܂ ·
MiaphysiteDocs ܒܥܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܬܬܙܝܥܬ ܡܛܠ ܩܕܝܫܬܐ ܡܛܠ XܝܠX ܟX XܝܠX XXܢܘܢẌ ܂ XXܝX X XܝXܘXܘܘXܝܘܘX · ܃ ·
MiaphysiteDocs ܪܘܫܥܐ ܡܕܝܢ ܘܓܘܕܦܐ ܕܕܐܝ ܟ ܗܟܢܐ ܝ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܫ̇ܠܡܝܢ ܠܗܘܢ ܂ ܐܢܐ ܓܝܪ ܩ̇ܪܝܬ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ ̤
MiaphysiteDocs ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܕܢܒܥ̣ܬ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܫܘܬܦܘܬܐ ܡܛܠ ܬXܘܕܘܣܝܘܣ ܝ ܝXXܪXX XXܠܪܝܪܟX XXܘXܘܘXܝܘܘ̣X ܂
MiaphysiteDocs ܡܢܐ ܓܝܪ ܟܝ ܡܩܪܛܡܐܝܬ ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܛܪܟܢܐܝܬ ܃ ܗܟܢܐ ܣ̣ܡ ܡܛܠ 0ܝ ܗܘ̣ܝܢ ܥܠܘܗܝ ܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܚ̇ܛܝܢ ܗܘ̣ܝܢ ܒܠܚܘܕ ܂ ܂
MiaphysiteDocs ܡ̇ܢ ܗܝܒܐ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܐܬܬܙܝܥ ܩܕܡܝܢ ܒܟܬܒܬܐ ܃ ܡܛܠ ܡܛܠ ܗܘ̣ܘ ܃ ܕܡܢܐ ܕܢܘ ܡܛܠ ܗܝܒܐ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܐܡܪܘ ܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈ ܂ ܂
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܕܗܫܐ ܠܡ ܐܙܠܘ ܐܢܫܝܢ ܥܡ ܐܦܝܦܢܝܘܣ ܗ̇ܘ ܕܒܝܬ ܐܘܣܒܐ ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܬܘܒ ܡܛܠܬܗ̇ ܫܡܫܐ ܬܐܘܕܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡܝܪ ܂ ܂
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܕܐ ܫ̣ܐܠܬܘܢ̇ ܕܬܐܠܦܘܢ ܡܢ ܒܨܝܪܘܬܝ ܃ ܕܐܢ ܝ ܡܛܠ ܒܪܬ ܩܠܐ ܚܝܬܐ ܐ̇ܕܢܚܬ ܩܕܡ ܚܘܒܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܒܟܘܢ ܂ ܂
MiaphysiteDocs ܓܝܪ ܕܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ ܒܒܣܪܐ ܘܕܡܐ̣ ܂ ܐܦ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ ܡܛܠ ܡ̇ܙܥܩ ܦܘܠܘܣ ܗ̇ܘ ܝ- · ′ 4ܟܪܘܙܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܂ ܂
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܕܪܒܘܬܟ ܂ X ܐܝܬܝܬ ܠܡܨܥܬܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܫܠ̣ܚܬ ܃ ܡܛܠ ܣܐܘܪܐ ܡܢ ܐܓܪܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܟܬ̣ܒ ܠܘܬ ܗܓܡܘܢܐ ܕܨܘܪ ܂ ܂
MiaphysiteDocs ܕܝܢ X · Xܝ · ܕܐܝܟܢܐ ܕܡܦܣܐ ܚܣܝܘܬܟ ܃ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܡܛܠ ܐܦ ܝܝ ܗܠܝܢ̤ ܡܢܬܐ ܡܢܗ ܕܐܢܛܘܠܝܩܘܢ ܕܬܐܘܕܘܪܐ ܂ ܂
MiaphysiteDocs ܠܡ ܚܘܒܝܢ̈ ܕܚ̣ܛܝܢ ܘܐܪܫܥܢ ܂ ܙ ܝܝ ܩܕܡܝܟ ܃ ܘܐܪܚܩܢ ܡܢܟ ܡܛܠ ܘܪܓܝܓܐ̈ ܕܒܝܬ ܚܢܢܝܐ ܂ ܕܒܩܠܐ ܪܡܐ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܂ ܂
MiaphysiteDocs ܕܙ̇ܕܩ ܒܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܪܝܫܢܘܬܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܢ̇ܫܠܡ ܘܕܠܘ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܐܦܣܩܦܐ ܕܛܪܣܘܣ ܂ ܟܕ ܒܡܠܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܦܣ̣ܩ ܗܟܢܐ ܂ ܂
MiaphysiteDocs ܕܣܓܝܐܐ̈ ܟܕ ܨܒ̇ܝܢ ܕܠܛܟܣܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܢܒܠܒܠܘܢ ܡܛܠ ܩܢܘܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܒ̣ܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈ ܗܟܢܐ ܂ ܂
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܝܝ ܕܡܪܚܡܢܐܝܬ ܐܬܬ̣ܙܝܥܬ ܣܘܢܗܘܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܃ ܡܛܠ ܣܘܢܗܘܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܃ ܡܛܠܬܗ ܕܡܠܝܛܝܘܣ ܟܪ ܐܡܪܐ ܗܟܢܐ ܂ ܂
MiaphysiteDocs ܗܟܝܠ ܕܕܐܠܗܐ ܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܒܪܘܚܐ ܒܦܘܡܐ ܢܒܝܝܐ ܡܛܠ ܫܘܪܝܗ ܃ ܡܛܠ ܕܝܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܂ ܗܟܢܐ ܂ ܂
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܕܗܫܐ ܐܙܠܘ ܐܢܫܝܢ ܥܡ ܐܦܝܦܢܝܘܣ ܗ̇ܘ ܕܒܝܬ ܐܘܣܒܐ ܃ ܡܛܠ ܕܠܘܬܗ · -· ܕܚܣܝܐ ܠܘܢܓܝܢܐ ܟܕ ܡܦܝܣ ܐܦ ܗܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܂