simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnSol:OntheSoul ܓܝܪ ܕܠܩܘܠܣܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܐܫܬܥܒܕ ܠܐ ܡܬܦܢܐ ܨܝܕ ܩܘܠܣܐ ܡܛܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܗ̇ܘܝܐ ܠܗ ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܪܚܡ ܥܠ ܡܚܝܠܐ̈ .
JnSol:OntheSoul ܗܢܐ ܚܒܝܒܝ̈ ܢܬܩܪܒ ܠܛܟܣܐ ܫܒܝܚܐ ܕܕܘܒܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܓܘܝܐ ܡܛܠ ܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܒܛܝܒܘܬܗ ܒܗ̇ܘ ܚܘܠܛܢܐ ܕܥܠܡܝ̈ ܫܘܒܚܐ .
JnSol:OntheSoul ܕܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܥܠ ܪܥܝܢܢ ܣܠܩܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܥܢܝܢܐ ܡܛܠ ܕܐܪܓܫ ܒܗܝܢ ܢܩܒܠ ܐܦ ܗܕܐ ܕܠܐ ܐܣܬܟܠ . ܐܘܛܪܦܝܣ ܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܕܙܒܢܬܐ̈ ܐܡܪܬ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܥܝܢܗ ܡܢ ܫܦܝܘܬܐ ܡܛܠ ܗܘܝܘ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܟܠܡܕܡ . ܐܘܛܪܦܝܣ ܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܕܐܡܪ ܚܘܒܟ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܪܓܫܘ ܒܣܒܪܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܐ ܡܨܝܢ ܡܛܠ ܒܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܬܢܢ ܐܠܐ ܒܕܘܒܪܗ ܕܬܡܢ . ܐܘܛܪܦܝܣ ܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܡܢܐ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܣܐܡ ܠܗ ܐܠܗܐ ܩܕܡ ܫܪܟܐ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܗܐ ܡܛܠ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟ ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܢܦܫܟ . ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܐܝܕܐ ܟܕ ܒܐܚܪܢܐ̈ ܟܗܝܢܐ ܒܝܫܘܬܐ ܒܗܢܐ ܒܨܝܪܐ . ܝܚܝܕܝܐ ܡܛܠ ܕܡܬܚܙܝܢ ܠܐ ܣܓܝܐܐ ܒܗܘܢ ܒܝܫܘܬܐ . 32 ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܕܟܝܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܪܡ ܗܘ ܡܢ ܥܒܕܐ̈ \ܒܝܫܐ̈ ܘܡܢ ܡܪܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܒܗܢܐ ܫܡܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܫܥܒܕ ܠܚܫܘܗܝ̈ . 14 ܐܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܕܐܝܢܐ ܕܢܦܫܢܐ ܗܘ ܒܕܘܒܪܐ ܠܐ ܣܓܝ ܒܗ ܚܫܐ ܕܪܚܡܬ ܥܘܬܪܐ ܡܛܠ ܘܠܐ ܕܙܐܦܐ . ܠܐ ܕܙܐܦܐ ܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܕܡܬܚܙܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܘܒܪܗ ܚ̇ܣܡ ܠܗ ܣܛܢܐ ܒܥܒܕܘܗܝ̈ . ܡܛܠ . ܐܘܛܪܘܦܝܣ ܐ̇ܡܪ . ܡܢ ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ . ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܕܗܘܬ ܪܘܚܬܐ ܕܢܝܚܐ ܠܙܘܥܐ̈ ܕܚܡܬܗ ܒܡܦܩܢܐ ܕܡܠܐ̈ ܠܐ ܡܛܠ ܕܐܡ̇ܪܬ . ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ . ܕܐܝܟܢ ܐܝܟܢ . ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܕܟܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ܩܛܝܢ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܓܘܫܡܝܢ̈ ܘܒܚܝܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܡܢ ܡܛܠ ܕܥܠ ܟܐܒܝܗ̇̈ ܕܢܦܫܐ ܠܝܬ ܝܨܝܦܘܬܐ . ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܕܪܚ̇ܡ ܬܫܒܘܚܬܐ ܫܦܝܥܐ ܗܘ ܒܡܘܗܒܬܗ̈ . ܘܒܝܕ ܕܚܐܪ ܕܡܢ ܡܛܠ ܒܐܚܪܢܐ̈ ܟܗܝܢܐ ܒܝܫܘܬܐ ܒܗܢܐ ܒܨܝܪܐ . ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܕܠܐ ܫ̇ܒܩܐ ܠܗ ܗܝ ܪܚܡܬ ܬܫܒܘܚܬܐ . ܕܒܝܕ ܡܟܝܟܘܬܐ ܕܡܚܘܐ ܡܛܠ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܠܐ ܡܬܓܘܙܠ ܒܚܡܬܐ . ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܕܠܘ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܒ̇ܥܝܢ ܕܢܫܬܒܚܘܢ ܕܐܢ ܡܬܚܙܝܢ ܡܛܠ ܕܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ . ܕܠܐ ܢܬܚܙܘܢ ܪܓܝܙܐ̈ . ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܕܬܪܥܝܬܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܫܒܝܐ ܘܠܐ ܪܢ̇ܝܢ ܥܠ ܫܘܚܠܦܐ ܡܛܠ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܐܝܓܘܢܐ ܠܘܩܒܠ ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ . ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܕܟܝܢܐ ܫܦܝܪܐ ܕܒܗܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܠܐ ܢܚܘܐ ܚܝܠܗ ܒܗ̇ܝ ܡܛܠ ܟܕ ܠܡܟܝܟܘܬܐ ܡܩܠܣܝܢ ܒܗܘܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ . ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܕܡܨܥܝܐ ܗܘ ܪܥܝܢܗ ܕܚܐܪ ܠܘܬ ܡܘܠܟܢܐ̈ ܘܠܘܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܡܛܠ ܠܗ ܐܓܘܢܐ ܠܘܩܒܠ ܚܫܐ ܕܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ . ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܕܦܓܪܐ ܟܠܗܝܢ ܩܢܐ ܕܢܚܙܐ ܘܢܫܡܥ ܘܢܓܘܫ ܘܢܗܠܟ ܥܡ ܫܪܟܐ . ܡܛܠ ܠܡܫܝܚܐ ܦܓܪܐ ܘܠܩܕܝܫܐ̈ ܗܕܡܘܗܝ̈ . ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܕܐܦ ܗܝ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܐܬܣܝܡܬ ܕܬܗܘܐ ܛܘܦܣܐ ܠܗ̇ܘ ܡܘܠܕܐ ܡܛܠ ܕܫܪܪܐ ܕܒܪܢܫܢ ܕܫܪܪܐ ܡܢ ܫܦܝܘܬܐ ܘܠܥܠ ܐܝܬܘܗܝ .