simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܫܘܡ̇ܠܝܐ ܕܚܕܝܘܬ ܐ ܃ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܛܠ ܫܘܘ̇ܕܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܡܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܗܘ̣ܘ 3ܠܘܬܗܘܢ
JnEph:EccHist ܕܚ̣ܙܝܢ ܕܡܢ ܫܠ̣ܝ ܥ̇ܙܝܙܐܝܬ ܘܬ̇ܩܝܦܐܝܬ ܃ ܙܩ̣ܦ ܡܛܠ ܒܫܪܒܝܢ̈ 2ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐ̇ܘ̣ܕܥܢ ܂ ܕܗܫܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܂ X ܙ X
JnEph:EccHist ܡ̣ܬܚܐ ܣܓܝܐܐ ܘܥܘܒ̣ܛܐ ܕܦܬܓܡܐ̈ ܆ ܘܐܦ ܠܗܝܢ ܡܛܠ ܠܗ ܩ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܠܚ̇ܘܝܕܐ ܘܫܘܬ̇ܦܘܬܐ ܂ ܐܝܠܝܢ X0ܕܐܠܘܠܐ
JnEph:EccHist ܚܕܝܘܬܐ ܐܝܬ̣ܝܘ ܐܢܘܢ ܂ ܟܕ ܠܘܩܕܡ ܠܦܘܠܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܆ ܡܢ ܡܛܠ ܂ ܟܕ ܡ̇ܛܝ̣ܝܢ ܒܗܘܢ ܆ ܕܐܝܟ ܕܢܡ̇ܠܠܘܢ Xܥܡܗܘܢ
JnEph:EccHist ܗܟܝܠ ܕܥܠ ܣ̇ܥܘܪܘܬ ܐ ܕܒܫ̇ܘܪܝ ܙܒܢܐ ܕܡ̇ܠܟܘܬܗ ܕܙܟ̇ܝܐ ܡܛܠ XܝܫX XXܝX ܕܥܠ ܫ̇ܘܪܝܗ ܕܝܠܗ ܕܣ̣ܦܪܐ ܀ X XXܝ ·
JnEph:EccHist ܗܟܝܠ ܕܐ ܟ ܥܝ̇ܕܐ ܩܕܡܝܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܐ̇ܚ̣ܝܕܝܢ ܒܗ ܒܩܢܘܢ ܃ ܡܛܠ ܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܘܦܬ̇ܝ̣ܘܗ̇ ܝܝ ܠܗܪܣܝܣ ܕ ܠܗܘ ܛܒ ܀ ܐܟܣܘܪ ܐ ܀
JnEph:EccHist ܓܝܪ ܕܣܘܢܩܠ̣ܝܛܝܩܘ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܩܘܒܩܠܪܐ̈ ܘܫܪܟܐ ܡܛܠ ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܒܗ ܇ ܡܬ̇ܟܬܫܝܢ ܥܡ ܡ̇ܘܬ ܐ ܀
JnEph:EccHist ܗܟܝܠ ܡ̇ܘܬܗ ܕܗܟܢܐ ܚܛܝ̣ܦܐ ܗ̣ܘܐ ܃ ܕܛ ܂ ܘܒܢܐ ܝ̣ܥܩܘܒ ܡܛܠ ܠܡ̣ · X ܂ · ܩܛܠ̣̇ܘܗܝ ܒܟܐܦܐ̈ ܠܣܒܐ ܝܥܩܘܒ̣ ܘܠܕܥܡܗ ܀
JnEph:EccHist ܦܘܠܐ ܆ ܗܝ̇ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܠܘ ܠܐܠܗܐ ܢܫ̣ܦܪ ܃ ܡܛܠ ܚܪ̣ܝܢܐ̈ X0ܠܗܦ̣ܟܐ ܡܬ̣ܕܒܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܠܐ ܛ̇ܟ̣ܣܐ ܀
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܕܣ̣ܘܢܩܢܐ ܐ̣ܝܬܘܗܝ ܆ ܬܫܡ̣ܫܬܐ ܥܕܬܢܝܬܐ̣ ܛ ܂ ܝܒ ܠܢ ܡܛܠ ܟܪܣܛܝܢܐ ܇ ܒܐ̣ ܕܝ̈ ܐܒܐ ܕܝܠܝ ܢ̣̇ܣܝܐ ܂ Xܒ̇ܐ ܠܘܢܓܝܢܐ ܀
JnEph:EccHist ܗܟܝܠ ܕܟܕ ܗ̣ܘܬ ܬܒܥ̣ܬܐ ܕ̣ܢܢܢܦܐ̈ ܃ ܘܒܡܕܝܢܬ ܝ ܡܛܠ ܡ̇ܣܩܬܗ ܕܠܡܪܝܢܬ ܡ̇ܠܟܘ̇ܬܐ ܆ ܘܥܠ ܫܐܠ̣ܬܗ ܘܡܢ ܡ̇ܠܟܐ ܀
JnEph:EccHist ܗܟܝܠ ܛܘ̣ܫܝܗ ܕܦܘܠܐ ܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ̣ ܥܘܗܕܢܐ ܥ̣ܒܕܢ ܐܝܟ ܡܛܠ XܢܢXܫܝX ܘXܪܒXܝẌ ܆ ܕܥܠ ܛܘ̣ܫܝܗ ܕܦܘܠ̣ܐ ܦܛܪ ܪܟܐ ܀
JnEph:EccHist ܠܡ ܕܗ̇ܘ ܕܗܟܢܐ ܠܐ ܡ̇ܘܕܐ ܆ ܗܪܛܝܩܐ ܐ̣ܘܛܘܟܝܢܣܛܐ ܡܛܠ ܡ̇ܘܕܝܢ ܬܟܝ̣ܠܐܝܬ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬ ܐ ܂
JnEph:EccHist ܕܠܐ ܐܬ̇ܢܐ ܠܟܘܢ ܡܥܝܩܢܝܬܐ̈ ܘܐ̇ܘܪ̣ܟܝܗ̇ ܠܐܓܪܬܐ ܆ ܡܛܠ ܘXܠXܝX ܆ ܡ̇ܢܬܐ ܡܢ ܐܓܪܬܗ ܕܠܘܢܓܝܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܀ ܐܠܐ ܂
JnEph:EccHist X ܝܐ ܕܝܢX ܆ ܠܐ ܬ ܐ̣ܨܦܘܢ̇ ܘܐܦ ܟܕ ܠܐ ܨܒ̇ܝܢ ܐܢܬܘ ܂ ܠ ܂ Xܐ ܡܛܠ ܂ ܢܝXXܝ Xܢ 0ܐܣܘܪܝܐ ܕܦܪܙܠܐ̈ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܂
JnEph:EccHist ܕܐܦܠܐ ܡ̣ܬ̣ܚܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܕܫܪܪܐ ܡ̇ܡܠܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܐܦܢ ܡܛܠ ܆ ܕܨܒܝܢܟܘܢ ܘܚܘ̣ܫܒܝܟܘܢ̈ ܆ ܕܠܘ ܕܚܕܝܘܬܐ ܝ ܐܢܘܢ ܂
JnEph:EccHist ܕܠܘ ܘܢܘ̇ܛܪܐ ܕܚܝܝܟܘܢ̈ ܘܕܡ̇ܠܟܘܬܟܘܢ ܀ ܗܝ̇ܕܝܢ ܡܛܠ ܬ ܡܢ ܒܝܬ ܂ X ܙ X0ܪ̣ܗܘܡܝܐ̈ ܆ ܕܬܘܒ ܚܕ ܡܢ̣ܝܐ ܫܩ̇ܠ ܐܢܬ ܂
JnEph:EccHist ܕܬܬ̇ܒܛܠ ܗ̇ܝ ܩܛܬܣܝܣ ܕܝܠܗ ܂ ܕܐܦ ܠܐ ܥܠ ܗܕܐ ܣܗ̇ܕܝܢܢ̣ ܂ ܡܛܠ ܠܣܓܐܐ̈ ܘܐܬ̇ܡ̣ܠܠܬ̇ ܆ ܕܡܬܩ̣ܛܠܘ ܐܬܩ̣ܛܠ ܂
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܕܐܬ̇ܦܩܕܘ ܘܥܒ̣ܕܘܢ ܝX ܪ̤ܫܐ̈ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܬ̇ܘܪܨܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܂ ܘܬܘܒ̣ ܘܐܦ ܡܢ ܕܝܠܗ̇ ܘܚܠܦܝܗ̇ ܫܟܝ̣ܚ ܒܗ ܂
JnEph:EccHist ܕ ܢ ܕܥܠ ܫ̇ܘܪܝܗ̇ ܕܥܠܬܐ ܃ ܕܢܫ̣ܠܡܘܢ ܐܪܡܢܝܐ̈ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܡܛܠ ܫܢܝܢ̈ ܃ ܒܐܪܡܢܝܐ ܕ ܢ ܆ ܕܢܗܘܐ ܩܪܒܐ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܓ̇ܒܐ̈ ܂