simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܦX ܩܕܡ ܝܘܡܐ ܆ ܠܒܫܘ ܝܘܐ̈ ܕܡܘܬܗܝܢ̈ ܘܐܬܘ ܠܘܬܗ̇ ܐܝܟ ܡܛܠ ܟܕ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܠܢ ܥܡܗ̇ ܆ ¹ܗܝ̇ܡܢܬ ܕܗܢ̣ܢ̈ ²ܐܝܬܝܗܝܢ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܛܠܝܐ ܝ . ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܐܢܬܝ ܝܘܩܪܐ̈ ¹¹ܘܥܡܠܐ̈ ܠܡܛܥܢ . ܡܛܠ ܣܒܬܐ ܗ̇ܝ . ܕܐܢܬܝ ܒܪܬܝ ܗܪܟܐ ܠܐ Xܡܨܝܐ ܐܢܬܝX ¹ܠܡܥܡܪ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܦ ܠܐ ܣܦ̇ܩ ܐܢܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܐ̇ܠܨ ܐ ܕܐܛ̇ܒܥ ܡܛܠ ܦܩܘܕܘܢ ܠܝ ܕܒܠܚܘܕ ܒܫܘܠܛܢܟܘܢ ܒܒܝܬܝ̣ ܒܫܠ̣ܝܐ ܐ̇ܬܒ .
JnEph:ActsEastSaints ⁵ܕܒܝܕ ܗܢܐ ܨܒ̇ܝܐ ܐܢܬܝ ܠܡܢܣܝܘܬܝ ⁶ܘܠܡ̇ܒܙܚܘ ܒܝ . ܘܟܕ ܡܛܠ ܠܪܘܚܩܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ ܆ ܕܟܣܦܟܝ . ܥܡܟܝ ܢܐܙܠ ܐܐܒܕܢܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܪܚܡܢܐ ܗܘ̣ ܘܡ̇ܩܒܠ ܘܘ ܠܟ . X ܘܟܕX ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܠܠܘܢ ܡܛܠ ܠܗ . ܕܫܦܝܪX ܐܒܘܢ̈ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܐܢ . ܬܐܒ ܐܢܬ ܠܝܘܬ ܐܠܗܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܚܕ ܫܘܦܪܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܡܨܡܚܝܢ ܕܘܒܪܘܘܝ̈ ܇ ܡܛܠ ܐܢܐ ܆ ܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܘܕܠܐ ܕܚܠܬܐ ܘܕܐ ܣ̇ . ܥܪ ܐܢܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܡܢܐ ܡ̇ܨܥܪ ܐܢܬ ܠܝ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܩܕܝܫܐ ܗܢܐ ܫܢܝܐ̈ ܒܗ̇ ܡܛܠ . ܕܐܢܐ ܠܡ ܐܚܝ ܠܐ ܨܥܪܬܟ̣ ܘܠܐ ܡܕܡ ܕܒܝܫ̇ ܥܒܕܬ ܠܟ . ܐܢܬ .
JnEph:ActsEastSaints ܡܢܐ ܐܠܝܨ ܐܢܬ . ܩܠܝܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܒܡܕܒܪܐ ܆ ܘܗܐ ܐܦ ܘܪܟܐ ܡܛܠ ܐܦ ܕܬ̇ܨܠܐ . ܘܬܦܠܘܚ̣ ܟܠ XoX XX ܟܡܐ X ܕ̇ܨܒܐ ܐܢܬ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܣܝܥܬܐ ܗ̇ܘܝܢ ܪܒܬܐ . ܘܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ̈ ܝܕܝܥܐ̈ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܛܠ ܟܕ ܡܫܡܫܝܢ ܩܠܝܪܘܣ̈ ܇ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܡܫܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܥ : ܒܕ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܣܓ̇ܝ ܡܬܐܠܝܨ ܘܘܐ ܒܗܘܢ . ܘܝ̇ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܣܪܓܝܣ ܡܛܠ ܡܛܠ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܥܛܘܒܢܐ ܢܦܐܫܐ ܩܠܝܠ ܒܟܘܪܚܘܘܝ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܨܒܝܢܢX ܬܚܝܬ ܛܥܝܘܬܐ ܟܕܝܢ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܦܘܡܝ ܒܟܐܦܐ ܡܛܠ X ܥܝܠܬܐ̈ ܘܬܐܬܐ ³ܡܠܬܐ ܇ ܐܦܢ ܟܡܐ ܢܙܕܗܪ ܐܢܫ ܒܢܦܫܗ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܟܠܢ ܒܗܕܐ ܚܕܝܢܢ . ܘܐܢ ܠܐ ܢܚܬ ܐܢܬ . ܟܠܢ ܠܬܡܢ ܣܠܩܝܢܢ . ܡܛܠ ܣܝܡܐ ܠܟ XܚܘܬX ܘܠܘܩܕܡ ܒܝܐܐ ܠܢ XܘXܡܚܕܐ ܣܩ ܒܫܠܡܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܒܐܣܟܝܡܐ ܝܩܝܪܐ ܕܐܒ̣ܝܠܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܘܘ ܗ̣ܘ̣ ² ܘܐܦ ܡܛܠ ܟܘܠܗ̇ ܫܘܚܬܐ ܕܒܝܫܘܬܘܘܢ ܆ ܐܦ ܣܥܪܐ ܕܢܙܝܪܘܬܘ ܓ̣ܪܥܘ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܢ : ܣܝܬ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܐܝܟ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܇ ܘܒ : ܥܝܬ ܐܬ . ܐ . ܡܛܠ ܟܠ ܕܦ̇ . ܩܕ . ܟܕ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܆ ܕܘܕܐ ܓܕܫܬܟ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܦ ܚܢܝܢ ܕܐܝܬܝܢ ܒܫܡܐ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܆ ܒܠܚܘܕ . ܡܣܬܪܘ̈ ܡܛܠ . ܘܡܟܝܠ ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܡܠ ܆ ܐܠܐ ܕܢ̣ܒܟܐ ܥܠ ܫܦܠܗ ܕ ܓܢܣܢ .
JnEph:ActsEastSaints ܗܠܝܢ ܘܟܝܠ ܆ ܟܕ ܐܦ ܡܢ ܫܡ̣ܥܐ ܕܡܠܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܇ ܕܒܓܙܪ ܡܛܠ ܩܠܐ ܕܡ̣ܠܐ ܚܝܐ̈ ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܕܬܘ ܥܘܠܘ ܒܪܝܟܘܗܝ̈ ܕܐܒܝ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܗܢܐ ܠܘ ܒܠܝܚܘܪ ܐܝܟ ܢܣܛܘܪܝܘܣ̇ ܓܕܦ ܆ ܐ . ܠܐ . ܐܦ ܥ̣ܒܪܗ ܡܛܠ . ܘ̇ܘ ܕܘܘ̣ܐ ܒܙܒܢ ܬܡܢ ܡܕܒܪܢܐ ܇ ܕܥܕܬܐ ܕܐܘܪܘܝ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܦ ܚܝܠܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܘܟܬܒܐ̈ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܗ̇ܘ̣ ܠܐ ܡܛܠ ܕܡܢܐ ܢܣܥܘܪ ܆ ܩܘX ܒܠܠܝܐ ܘܟ̇ܢ̣ܫ ܟܠܡܕܡ ܕܐܫܟ̣ܚ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܦ ܒܥܘܬܪܐ ܆ ܒܬܐ̈ ܘܩܘܪܝܐ̈ ܘܐܪܥܬܐ̈ ܆ ܘܥ̣ܒܕܐ̈ . ܡܛܠ ܗܘܘ ܠܗ ܠܥܠܝܡܐ ܢܟܦܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܥܠ ܥܠܡܐ ܘܥܠ ܟܠ ܕܒܗ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܦ ܠܐ ܗ̣ܘ ܣܒܐ ܪܚܝܩ ܘܘܐ ܡܢ ܬܟܬܘܫܐ ܕܥܡܗܘܢ . ܟܕ ܛܒ ܠܗ̣ ܡܛܠ ܆ ܐܬܘ̣ ܟܕ ܫܩܝܠܝܢ ܚܝܠܐ̇ ܠܡ̇ܬܟܬܫܘ ܥܡܗܘܢ ܕܛܘܒܢܐ̈ .