simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܛܟܣܐ ܘܐܩܠܘܬܝܐ ܕܬܫܥܝܬܐ . ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܦܣܝܩ ܪܝܫܗ̇ ܟܕ ܡܛܠ ܐܡܝܪܐ ܠܗ 5 ܒܪܝܫܗ ܕܟܬܒܐ . ܪܘܒܝܠ ܕܝܢ ܘܫܡܥܘܢ ܥܗ̣ܪ . .
ComGenExod ܕܠܩܝܫܝܝܢ̈ ܗܘܘ . ܗܢܘ ܕܝܢ . ܐܚܪܝܬ ܝܥܘ . ܟܘܢܬܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܡܛܠ ܒܪܕܐ ܘܐܒ̣ܕ ܠܗ . [32]ܚܛܐ̈ ܕܝܢ ܘܟܘܢܬܐ̈ ܠܐ ܐܒܕܘ .
ComGenExod ܕܟܠ ܚܝܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܬܪܝܢ ܣܛܪܝܢ̈ X ܡܚܙܩܐ . ܡܛܠܗܕܐ ܦܩܝܕ ܡܛܠ ܡܢ ܣܛܪܐ ܕܝܡܝܢܐ . ܕܬܬܚܙܐ ܪܦܠܓܐ ܕܚܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ .
ComGenExod ܕܡܠܐܟܐ ܚܠܦ ܐܠܗܐ ܡܡܠܠ ܗܘܐ . ܥܠܗܕܐ ܐܦ ܟܕ 5ܫܐܠܗ ܝܥܩܘܒ ܡܛܠ . [29 ( MXX . 30 ) ]ܡܪܗ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܚܙܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ .
ComGenExod ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܡܬܓܠܐ X ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܠܗܐ . ]ܘ[ܓܠܝܢܗ ܡܛܠ ܕܫܢܘ ܐܚܪܢܐ̈ . ܡܬܩܪܝܢ ܕܝܢ ܒܢܝ̈ ܫܝܬ ܒܢܝ̈ ܐܠܘܗܝܡ .
ComGenExod ܕܗܘܝܘ ܗܘ̣ܐ ܥܠܬܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܒܓܘܗ . ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܛܥܝܢܝ ܘܐܟ̇ܠܬ . ܫܦܝܪ ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܒܚܘܝܐ ܬܠܬ ܐܢܝܢ .
ComGenExod ܗܕܐ ܠܐ ܐܟܠܝܢ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܠܗܢܐ ܓܝܕܐ . ܕܟܠܡܐ ܕܚܙܝܢ ܠܗ ܡܛܠ . ܗܘܝܘ ܗ̇ܘ ܓܝܕܐ ܕܡܢܗ ܢܒ̇ܥ ܗܢܐ ܟܘܪܗܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܐܢܫܝ .
ComGenExod ܕܠܐ ܫܪܝܐ ܗܘܬ ܠܗ ܠܝܘܣܦ ܒܚܘܫܒܢܐ ܒܠܚܘܪ . . ܒܗ̇ܝ ܕܟܐܡܬ ܡܛܠ ܕܡܢ ܐܪܥܬܐ̈ ܕܦܪܥܘܢ . 15ܡܬܐܡܪܐ ܓܝܪ ܡܢ ܐܢܫܝܢ̈ .
ComGenExod ܚܘܣܢܐ ܕܚܘܝ̣ܬ ܠܘܬ ܝܘܣܦ . [5]ܘܒܬܪ ܪܘܒܝܠ ܐܡ̇]ܪ [ܥܠ ܡܛܠ ܡܢ ܬܚܘܬ]ܝܗܘܢ . ⁵[ܐܠܐ ܚܢ̇ܐ ܠܟ ܛܝܒܘܬܐ ܘܡܘܠܕ ܐܢܬ .
ComGenExod ܕܡܢ ܓܒܪܐ ܢܣܝܒܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܡܢܗ ܐܬܢܣܒܬ ܐܬܩܪܝܬ ܡܛܠ ܟܝܢܝ ܐܝܬܝܗ̇ . ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܕ̇ Xܗ̇ܝ ܕܬܬܩܪܐX⁴ X ܐܢܬܬܐ .
ComGenExod ܓܝܪ ܕܠܥܒ̇ܕܐ ܗܢܐ ܐܬܒܪܝܘ . ܐܠܨܐܝܬ ܒܬܢܝܐ ܕܡܠܬܗ ܐܘܕܥ ܡܛܠ . ܘܢܗܘܘܢ ܡܢܗܪܝܢ ܒܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ ܠܡܢܗܪܘ ܥܠ ܐܪܥܐ .
ComGenExod ܗܕܐ ܚܪܒܐ 5ܕܥܒܕܬܘܢ . [35 , 2]ܟܕ ܐܫܩܠ ܕܝܢ ܡܢ ܬܡܢ ܡܛܠ . ܕܢܐܡܪ ܕܒܗܪܬܐ ܘܒܫܚܩܐ ܥܒܕܬܘܢܢܝ ܠܘܬ ܥܡܪܝ̈ ܐܪܥܐ .
ComGenExod ܗܟܝܠ ܕܓܠܝܐܝܬ 5 ܠܡܡܠܠܘ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ . ]ܥܡ ⁵⁵[ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܡܨܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ]ܠܡܩܒܠܘ ܡ̣ܠܟXܗ . ⁵⁴ܠܘܬ ܒܪܢܫܐ ܐܬܩܪܒ .
ComGenExod ܒܝܬܝܘܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܕܠܘܬܐܠܗܐ . ܘܡܠܘܢ ܗ̇ܝX ܕܡܢܗ ܥܬܝܕ ܡܛܠ ܬܢ̇ܐ X ܫܪܒܬܗܘܢ̈ ܠܝܦܬ ܡܩܫܫ . ܫܝܡ ܕܝܢ ܐܬܬܣܝܡ ܒܘܟܪܐ .
ComGenExod ܕܡܢ ܩܕܡ ܕܢܥܘܠ ܠܗ̇ ܠܘܛ . ܐܬܒܠܥܘ ܡܢ ܫܠܝ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ . ܡܛܠ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܨܥܪ ܫܡܐ ܗܘ ܥܒܪܝܐ . ܕܡܬܦܫܩ ܣܘܪܝܐܝܬ ܒܠܥ .
ComGenExod ܓܝܪ ܕܡܢ ܡܛܪܐ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܗܘܐ ܣܘܦܢܗܘܢ . ܚܫܚܬܗ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܝܗ̇ܒ ܐܢܐ ܒܝܢܝ ܘܠܟܘܢ . ܩܫܬܝ ܠܡ ܝܗܒ̇ܬ ܒܥܢܢܐ̈ .
ComGenExod ܕܒܬܪ ܐܒܘܗܝ ܒܗ ܡܬܥܩܒ ܗܘܐ ܓ]ܢܣܐ [ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܡܛܠ ܝܘܒܠܗܘܢ . X ܥܠ ܠܡܟ ܕܝܢ ܕܡܢ ܫܝܬ ܐܡ̇ܕ̇ ܕܐܘܠܕ ܒܪܐ .
ComGenExod ܕܐܡܝܪܐ ܕܪܥ̇ܐ ܗܘܐ ܚܡܪܐ ܕܨܒܥܘܢ . ܟܕ ܐܝܬ ܠܡ ܡܢ ܡܛܠ ܕܗܘ ܩܕܡܝܐ ܐܫܟܚ ܫܟܚܬܐ ܕܟܘܕܢܘܬܐ̈ . ܗܢܘ . ܒܪܕܘܢܐ̈ .
ComGenExod ܕܒܣܘܦܐ̈ ܒܪܝܐ̈ ܠܐ ܡܛܘ ܡܝܐ̈ . ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܐܡ̇ܕ̇ ܪܝܫܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܛܪܗܐܠܗܐ . ܐܘ ܐܘܒܠܗ ܥܕܡܐ ܠܣܘܦܐ̈ ܒܪܝܐ̈ .
ComGenExod ܣܘܢܩܢܗܝܢ ܕܥܠ ܚܕܕܐ̈ . ܘܗܠܝܢ ܕܝܬܝܪ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܛܘܒܢܐ ܡܘܫܐ ܠܒܪܝܬܐ̈ ܚܕܐ ܒܚܕܐ ܐܝܟ ܗܕܡܝ̈ ܓܘܫܡܐ .