simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܚܡܬ ܡܗܪܐ ܐܬܝܗܒܬ̇ ܠܚܬܗ ܕܡܠܟ · XX·ܝ ܐܠܫܪܦ ܂ Xܘܟܕ ܡܛܠ ܐܠܫܪܦ ܕܢܐܙܠ ܢܕܚܘܩ ܠܒܪ ܕܕܗ ܡܠܟ ܐܠܛܐܗܪ ܡܢ ܚܡܬ ܂ 0ܝ
Chron1234 ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܗܢܕܘܝܐ̈ ܀ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܝX ܕܗܢܐ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܟܠܗܘܢ ܫܪܒܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܂ ܘܠܫܪܒܐ ܕܨܘܡܐ ܘܦܨܚܐ ܘܣܛܪ ܀ 1
Chron1234 ܡܦ̇ܩܬܗ ܕܫܐܘܪ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܀ ܘܒX ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܙܥܘܪܐ ܆ ܬܘܒ ܡܛܠ ܇ ܘܐܚܕ ܦܘܩܕܢܐ ܘܦܘܪܢܣܐ ܕܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܡܨܪܝܢ ܀ ܬܡܗ ܀ [
Chron1234 ܡܦܩܬܐ ܕܪܘܟܢ ܐܠܕܝܢ ܣܘܠܛܢ ܕܐܝܩܐܢܘܢ ܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܡܛܠ ܠܗ ܡܒܘX ܇ ܘܚܣܢܐ ܕܥܠ ܦܪܬ ܕܡܬܩܪܐ ܩܠܥܗ ܢܓܡ ܀ ܬܨܗ ܀ [
Chron1234 ܫܠܡܘܢ ܐܘܪܗ̣ܝܐ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܢܫ ܕܝܪܝܐ ܕܫܡܗ ܫܠܡܘܢ ܆ ܡܛܠ ܂ ܟܠܝ ·X ·ܝ ܠܠܥܙܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܫܓܘܫ ܘܠܚܒܪܘܗܝ̈ ܀ 0ܩܠܛ ]
Chron1234 ܡܘܢܕܪ ܡܠܟܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܛܝܝܐ̈ ܀ ܒܗ̇ܘ ܝ ܙܒܢܐ ܆ ܟܕ ܐܫܬܕܪ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܕܪܐ ܥܕܡܐ ܠܡܫܩܠܐ ܗܢܐ ܫܢܝܐ̈ ·ܥܒ· ܀ · ܣܙ ܀ ]
Chron1234 ܡܘܬܗ ܕܩܘܣܛܘܣ ܂ ܘܡܛܠ ܡܙܝܙܝ ܐܪܡܢܝܐ ܕܐܡܠܟ ܣܪܝܩܐܝܬ ܀ ܡܛܠ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܬܚܢ̇̇ܩܘ ܒܗ̇ ܐܠܦܝܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ ܩܠܛ ܀ ]
Chron1234 ܥܝܪܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܕܡܬܢܐ ܗ̣ܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܀ ܠܘ ܡܛܠ ܒܐܬܪܗܘܢ ܂ ܗܝܕܝܢ ܫܪܢܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܗܦܟܢܢ ܠܕܡܫܩ ܀ ܩܡܒ ܀ ]
Chron1234 ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܕܒܬܐܢܝܣ ܕܒܐܬܪܐ ܕܡܨܪ ܢ ܀ ܡܟܝܠ ܕܠܥܒܕܐܠܗ ܡܛܠ ܡܕܡ ܂ ܘܗܘܘ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܒܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܀ ܪܗ ܀ ]
Chron1234 ܢܘܢXX ܕܐܬܓܠܝ ܒܝܡܐ ܀ ܬܘܒ ܡ̇ܟܬܒ ܗ̣ܘ ܦܐܛܪܝܪ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܂ ܘܠܕܪܓܐ̈ ܘܡܘܫܚܬܐ̈ ܕܥܠܘܗܝ ܪܫܝܡܢ̈ ܛܟܣ ܀ ܪܙ ܀ ]
Chron1234 ܡܘܬܗ ܕܬܐܘܦܝܠܐ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܝܬ ܡܛܠ ܕܥܘܠܐ ܘܐܚܝܕ̈ ܐ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܀ ܪܟ ܀ ]
Chron1234 ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܢܣܒܝ̈ ܡܕܝ̇ܢܬܐ̈ ܘܗܘܝ̈ ܠܬܘܪܟܝܐ̈ ܂ ܘܡܛܠ ܡܛܠ ܟܐܢܐܝܬ ܫܒ̣X ܐܠܗܐ ܐܝܕܝܐ̈ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܀ ܪܠܢ ܀ ]
Chron1234 ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܐܚܝܕܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܀ ܒܡܘܨܠ ܕܝܢ ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܡܛܠ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܬܝܗܒܘ ܠܗ ܆ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢܢ ܀ ܬܦܚ ܀ ]
Chron1234 ܡܫܪܝܬܐ ܕܥܠ ܡܪܕܝܢ ܂ ܘܡܛܠ ܡܘܬܗ ܕܡܠ̣ܟ ܐܠܥܙ ܙ ܂ ܘܥܠ ܡܛܠ ܦܪܢܓܝܐ̈ ܫܢ ܐ ܕܝܥܬܐ̈ ܂ ܘܐܫܩܠ ܘܐܬܐ ܠܐܘܪܗܝ ܀ ܝ ܬܨܐ ܀ ]
Chron1234 ܩܛܠܗ ܕܣܘܠܛܢ ܟܣܪܘܒ ܫܗ ܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܢܟܒ· ܐܬܥܬܕ ܡܛܠ ܕܡܠܟ ܐܠܥܕܠ ܝ ܗܘܐ ܫܝܢܐ ܃ ܘܐܫܩܠ ܣܘܠܛܢ ܠܐܬܪܗ ܀ ܬܩܝܐ ܀ ]
Chron1234 ܡܘܬܗ ܕܡܠܟ ܠܘܚܕ ܐܚܝܕܐ ܕܟܠܛ ܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܢܟܓ· ܡܛܠ ܘܙܝܢܐ ܘܕܗܒܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܂ ܘܗܦܟܘ ܟܕ ܚ̇ܕܝܢ ܀ · ܬܩܝܒ ܀ ]
Chron1234 ܡܘܬܗ ܕܡܪܘܢ ܚܐܟܡ ܂ ܘܡܛܠ ܡܠܟܘܬ̣ ܐ ܕܥܒܕ ܐܠܡܠܟ 2ܒܪܗ ܀ ܡܛܠ ܡܪܘܢ ܕܢܥܘܠ ܠܡܝܪܝܢ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫ̇ܠܡܐ ܗܘܬ̇ ܠܗ ܀ ܝ X ܩܡܗ ]
Chron1234 ܐܘܪܗܝ ܇ ܘܡܛܠ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܣ̇ܝܪܝܢ ܗܘܘ XX ܒܢX ܥXܬܐ ܘܒܢܝ̈ ܡܛܠ ܂ ܘܐܦ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܛܠܝܐ ܒܪ ܣܘܠܛܢ ܒܟܣܝܐ ܐܘܒܕܘܗܝ ܀ Xܟܐ ܀ X
Chron1234 ܪܘܡܝ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܡܛܠ ܪܘܡܠܐܘܣ ܡܠܟܐ ܗܘ̇ ܕܗܘ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܕܐܬܩܪܝܘ ܦܛܠܘܡܐܘܣ ܠܐ ܟܬܒܢܢ ܡܛܠ ܡܬܝܚܘܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܀ X
Chron1234 ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܕܬ ܐܓܪܝܬ ܘܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫܝ̈ ܒܗ ܒܬܐܓܪܝܬ ܡܛܠ ܝ · ܐܢܘ ܒܐܬܪܗܘܢ ܂ ܆ ܕܠܐ ܂ ܐܘ ܢܦܩܘܢ ܡܢ ܬܡܢ ܂ ܠܗ ܀ X