simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc . XX -- ⁸ܢܗܝܪܐXX -- ⁶ X X1 X . -- ⁷ܚ̣̇ܝܠܗ̇ X X ܐ ܠܣܛܢܐ ܆ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ¹¹ܐ̇ܡܪܝܢ ܕܡܛܠܗ̇ܝ ܕܐ̣ܡܪdd -- ¹⁰ܡܢXܝܢܐ X X --
BarEbr:CandSanc ܕܠܐ ܨܒ̣ܝܬ ܒܕܒܚܐ̈ ܐܦܠܐ ܒܝܩܕܐ̈ ܐܬܪܥܝܬ . ܣܗܕܘܬܐ ܡܛܠ ⁸ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ . ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ . ܕܘܝܪ . .
BarEbr:CandSanc ܐܒܝܫܠܘܡ X²ܒܪܗ ܘܐܡ̇ܪܐ ܠܗ . ܕܐܝܟ ܚ . . ܢܢ ܕܡܬܐܫܕܝܢ ܡܛܠ ܐܢܬܬܐ Xܗ̇ܝ ܪܕܝ̣ܬܐ ⁸ܕܡܢ ܬܩܘܥ . ܟܕ ܠ . ܗ ܠܡܠܟܐ ܕܘܝܪ . .
BarEbr:CandSanc ܚܝܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܗܠܝXܢ ܝܒܫܝܬܐ̈ ܣܘܓܐܐ . ܘXܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܛܠ ܗܕܐ ܢܕܝܘܬܐX ¹ܒܒܛ̣ܝܠܘܬܐ X ܘܚ̣ܟܡܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗܘܬ . .
BarEbr:CandSanc ܐܒܝܫܠܘܡ . ܣܗܕܘܬܐ ܕܬ̇ܠܬ . ܐܘܐܢܓܠܝܘܢ . ⁹⁹ܠܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ . ⁹⁷ܡܠܬ Xܗ̇ܝ ܐܢܬܬܐX ⁹ܬܩ̣ܘܥܝܬܐ ܕܐܪܬܝ̣ܬ̇ . ܘܝܪ . .
BarEbr:CandSanc ܣܗܕܘܬܐ̈ ܒ̇ܕܝܬܐ̈ ܡܫܪܪܢܝܬܗ̇̈ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ ܀ ܣXܕ ܘܬܐ ܡܛܠ . ܘܠܐ ܐܦ̣ܣܬ̇- ܠܗܘܢ ܪܘܚܗ ܕܝܫܘܥ ܀ ܢܝܫܐ ܬܠܝܬܐ . .
BarEbr:CandSanc ܕܦܪܝ̣ܫܝܢ ܐܢܘܢ ܪܐܙܘܗܝẌ XXXX ܕܐܠܗܐ . ܘܡܛܫܝܢ ܡܢ ܡܛܠ ܡ̇ܨܐ ܐܢ̣ܐ ܚ̇ܝܠܐ ܠܘܬܗ ܀ ܣXܕ ܘܬܐ ܕ ܬܠ : ܬ . ܒܪ ܣܝܪܟ X .
BarEbr:CandSanc · ܬܫܝܥܝܬܐ ܬܪܥܝܬܐ ⁶ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܕܗܢܘܢ X ܏ܕܡܬܚܡܘܬ ܩܨܐ ܡܛܠ XX --ܠܝXܝܝܐ XXX XX --ܘܠܝXܝܘܒ . Xܩ-XXX XX .
BarEbr:CandSanc ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܐܟܘܠ ܡܢX ܡܘܬܐ ܬܡܘܬ· ܘܐܡ̣ܪ ܝ . ܐ ܐܠܗܐ . ܠܐ ܡܛܠ ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܛܒܬܐ ܘܕܒܝܫܬܐ ܠܐ ܬܐܟܘܠ XXXXXXX .
BarEbr:CandSanc ܕܐ̇ܚܘܝܟ ܣܟܠܘܬܝ̈ ܐܬܕܟܐ ܀ ܡܢ ܚܛܗܝ̈ . ⁹⁰ܘܬܘܒ . ܡܛܠ ܥܠ ܣܟܠܘܬܝ̈ . ܘܐܢܬ ܏ܐ . ܢܬ ܠܝ ܟܘܠܗܘܢ ܚܛܗܝ̈ . Xܘܬܘܒ .
BarEbr:CandSanc ܒܥܬܐ̈ ܕܐ̇ܠܨܐ ܝܕܥܬܗܝܢ ܠܘܬ ܝܕܥܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܕܐ . Xܐܝܛܐ ܡܛܠ ܗܕܐ X ܐܠ̣ܨܬ̇ ܕܩܦܐܠܐܐẌ ³ܡܕܡ XX 198 . ܡ . X⁸ܥܠܝܗ̇ .
BarEbr:CandSanc ܕܝܢ ܕܐܬܒ̣̇ܣܪ ܘܐܬܒ̣̇ܪܢܫ . ܘܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܩ̇ܘܝ . ܗ̇ܘ ܡܛܠ . ܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܡܝܐ ²²ܕܐܦܝܬܪܘܢܝܘܢ .
BarEbr:CandSanc ܐܬܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܗ̇ ܢܘ ܢ ܕ . . ܐܡ̣̇ܘ . ܕܫܡܫܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܣܘܡܩܐ ܡܛܠ ܘܣܗܪܐ ܠܐ ܢܘܗܪܗ . ܘܟܘܟܒܐ̈ ܢ̣ܩܠܘܢ ܡܢ ²ܫܡܝܐX .
BarEbr:CandSanc ܕܐܦ ܓܕܫܐ̈ ܒܟܝܢܝܘܬܗܘܢ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ ܠܘܬܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܟܠ ܐܘܣܝܐ XXX XX X X ܟܝܢܐ ܘܠܘ ܟܠ ܟܝܢܐ ¹⁴ܐܘܣܝܐ .
BarEbr:CandSanc X⁶ܕܡ̣̇ܛܝ ܩܨܐ ܠܙܒܢܗ . ܘܬܘܒ . ܠܡܬܒ̣̇ܝܢܘ ܥܕ ܥܕܢ ܩ̣ܨܐ ܡܛܠ ܕܒܪܬ ܗܝܘܢ ܙ ܡ̣̇ܛܝ . ܣܗܕܘܬܐXܕܫܝܬ̈ . ¹⁷⁵ܕܢܝܐܠ .
BarEbr:CandSanc ܟܗܢܘܬܐ ܀ · ܫܬܐܣܬܐ ܫܒܝXܝܬܐ . ܡܛܠ ܫܐܕܐ̈ ܀ X XX X X ܡܛܠ ܀ ܫܬܐܣܬܐ ܚXܝܫܝܬܐ . ܡܛܠ ܡܠܐܟܐ̈ ܀ ܫܬܐܣܬܐ ܫܬ ܬܝܬ ܐ .
BarEbr:CandSanc ܦܪܪ̣ܝܣܐ ܀ ܫܬ ܐܣܬ ܐ ܩܕ ܡܝܬ ܐ ܡXX ܝܕ ܥܬ ܐ ܫܝܐܝܬ̈ ̈ ܘܒܗ̇ ܡܛܠ ܥܩܩܪܝܬ ܐ · ܡܛܠ ܕܝܢܐ ܘܦܘܪܥܢܐ ܀ ܫܬ ܐܣܬ ܐ ܬܪܥXܘܪܝܬ ܐ .
BarEbr:CandSanc ܕܗܢܘܢ ܒ̇ܛܠܘ ܕܝܐܬܝܩܝ ܕܝܠܝ . ¹⁹ܐܦ ܐܢܐ ܒ̇ܣܝܬ ܒܗܘܢ ܡܛܠ ܘܠܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܕܝܐܬܝܩܝ ܚܕܬܐ . ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐ̇ܡܪ .
BarEbr:CandSanc ܛܘܦܣܐ̈ ܟܝܬ ܘܫܪܪܐ ܘܕܝܐܬܝܩܐܣ¹³̈ ܘܡܐܬܝܬܐ ܡܛܠ ܩܘܝܡܐ ܕܝܠܢ ܩܕܡܝܐ . ܘܡܛܠ ܓܒܝܠܬܐ ܕܡܢܕܪܝܫ ܐܚܪܝܬܐ .
BarEbr:CandSanc ܕܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝX X ܐܘ ܐܠܨܝܐ ܗܘ . ܐܘ ܡܬܡܨܝܢܐ ܀ X XX X ܡܛܠ ܟܪ ܠܐ ܐܠܨܝܐ̈ ܐܦܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ .