simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܠܘܬܗ ܗܘ̣ܘ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܡܢ ܙܪܥܗ ܕܕܘܝܕ ܢܕܢܚ ܡܫܝܚܐ ܀ ܡܛܠ ܡܩܪܒܢ̈ ܘܡܥܕܪܢ̈ ܢܦܫܬܗܢ̈ ܀ ܒܒܝܬܗ ܕܕܘܝܕ ܥܒ̣ܕܗ ܃ ܗ 0ܝ
BarṢal:ComGosp ܕܠܐ ܦܩܚܢ̈ ܐܝܠܝܢ X ܂ X ܕܫܐ̇ܠܝܢ ܂ Xܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܕܫܐ̣ܠ ܡܛܠ ܫܐܠܬܗܘܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫ̇ܘܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܐ̇ܠܝܢ ܂ 1ܐܘ̇
BarṢal:ComGosp ܚܘܒܐ ܕܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܂ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܚܒܪܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܡܢ ܡܛܠ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕܐܘ̇ ܡܛܠ ܐܚܝ̇ܢܘܬܗܘܢ ܡܣܗܕ ܥܠܘܗܝ ܂ 3ܐܘ̇
BarṢal:ComGosp ܫܡܝ ܃ ܒܬܪܟܢ ܡܠܒܒ ܠܗܘܢ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܫܡܐ ܕܝܠܝ ܚ̇ܫܝܢ ܡܛܠ ܘܡܪܝܪܐ ܂ ܘܡܙܝܥܐ ܠܫܡܘܥܐ̈ ܂ ܕܟܠܢܫ ܣ̇ܢܐ ܠܟܘܢ ܀ X
BarṢal:ComGosp ܕܬܐܠܕܝ ܠܡܫܝܚܐ ܕܟܣܐ ܗܘܐ ܒܝܗܘܕܐ ܂ ܘܝܕ ܥܐ ܗܕܐ ܡܢ ܗܝ̇ ܡܛܠ ܂ X ܘܝܕܝܥ ܐ ܂ ܡܢ ܗܝ̇ ܕܐܡ̣ܪ ܝܗܘܕܐ ܂ ܕܙܟܝܐ ܗܝ ܡܢܝ ܂ ܐܠܐ X
BarṢal:ComGosp ܕܡܪܝܐ ܥܐܠ ܒܗ ܀ ܬܚܘܡܐ ܂ ܘܠܐ ܡܬܚܡܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܀ ܬܘܒ ܗܝ̇ ܡܛܠ ܠܒܬܘܠܐ̈ ܂ ܘܕܠ̇ܐ ܐܢܫ ܢܥܘܠ ܘܢܦܘܩ ܒܗ ܐܡ̇ܪ ܂ X X - ܫܪܐ X
BarṢal:ComGosp ܗܟܝܠ ܕܥܒ̇ܪܝ̈ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܆ ܨܒ̇ܝܢ ܗ̇ܘ̣ܘ ܠܡܚܘܝܘ ܡܛܠ ܩ̇ܪܐ ܠܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܫ̣ܠܡܘܗ̇ ܇ ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܂ ܂ [ XX
BarṢal:ComGosp ܕܟܕ ܡܬܚ̇ܡܬ ܐܢܫ ܡܢ ܥܠܬܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܗ̣ܝ ܂ ܘܒܥܐ ܕܢܡܚܐ ܡܛܠ ܀ ܥܝܢܐ ܚܠܦ ܥܝܢܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܕܢܟܠܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܂ Xܝ
BarṢal:ComGosp ܝܗܘܕܐ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ܘ ܚܙܘܐ ܂ ܕ ܓ ܂ · ܃ ܠܣܗܕܘܬܐ ܡܛܠ ܡܣܠܐ ܂ ܐܠܐ ܚܕܐ ܡ̇ܢ̣ ܡܛܠ ܚܘܒܗܘܢ ܣܓܝܐܐ ܕܠܘܬܗ ܂ ܕ ·ܒ ·
BarṢal:ComGosp ܕܫܘܪܝܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܝ ܝ̤ ܥܡ̇ܕܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐ·ܬܘܗܝ ܂ ܐܝܟ ܡܛܠ ܂ X ܐܣܒܪܘ ܠܡ ܕܣܩܘܒܠܝܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܀ XܝܫX ܂ XܠXܠX ܂ · ܃ ·
BarṢal:ComGosp ܡܦܘܠܬܗ ܕܣܛܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܟܐܦܐ ܡܢ ܪܝܫ ܛܘܪܐ ·ܬܬܦܪ ܂ ܡܛܠ ܂ ܗܝ̇ ܕܒܪܘܚܐ ܕܦܘܡܗ ܐܬܥ̇ܒܕܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܀ XܝX ܂ Xܢ ܂ · ܃ ·
BarṢal:ComGosp ܡܘܢ 1ܐܬ̇ܒܪܝ ܒܪܢܫܐ ܃ ܘܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܕܠܐ ܦܐܝܐ ܗܘܬ̇ ܡܛܠ ܢܚ̣ܬܘ ܠܥܘܡܩܐ ܕܚ̣ܛܝܬܐ ܀ ܝ XܝXܝX ܂ Xܢܢ ܂ · ܃ ·
BarṢal:ComGosp ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܗܝܡܢܘ ܟܕ ܚܙܘ ܐܬܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܚ̇ܙܝܢ ܗܘܘ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܣܥܪ ܗܘܐ ܘܠܐ ܗܝܡܢܘ ܂ ܕ·ܒ ·
BarṢal:ComGosp ܬܪܬ̈ ܢ ܂ ܐܟܙܢܐ ܕܐܪܡܠܬܐ ܓܠܝܙܐ ܡܢ ܥܘܕܪܢܐ ܕܓܒܪܐ ܂ ܡܛܠ ܐܢܫܘܬܐ ܂ ܟܝܢܢ ܕܘܝܐ ܂ ܂ ܐܪܡܠܬܐ ܩ̇ܪܐ ܠܐܢܫܘܬܢ ·XXXܝ·
BarṢal:ComGosp ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܒܝܐ ܢܐܒܕ ܠܒܪ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܃ ܗ ܂ ܕܟܠܗ ܕܡܐ ܡܛܠ ܀ ܘܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܐ̇ܙܠ ܃ ܗ ܂ ܠܘܬ ܚܫܐ ܘܡ̇ܘܬܐ X0ܒܨܒܝܢܝ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܝܘܡܐ ܗܫܐ ܪܟܢ ܠܗ ܃ ܥܝ̇ܕܐ ܗܘ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܟܕ 0ܝ ܡܫܪܐ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܃ ܗ ܂ ܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܠܐܬܪܐ ܪܚܝܩܐ ܐܙ̇ܠ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܡܕܒܪܢܟܘܢ ܡܫܝܚܐ ܃ ܗܝ̇ ܕܚܕ ܘܫܪܟܐ ܂ ܠܐ ܡ̇ܦܩܐ ܡܛܠ ܂ ܗܘ̇ ܕܗ̣ܘ ܐ ܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܒܗܐ̈ ܝ ܘܡܠܦܢܐ̈ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܃ ܗ̇ ܂ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܡܛܠ ܕܐܬܗܝܡܢܘ ܂ ܘܥܠܗ̇ܝ ܒܛܘܫܝܐ ܫܐܠܘܗܝ ܘܠܘ ܩܕܡ ܟܢܫܐ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܡܘܡܬ̈ ܐ ܘܣܡܝܟܐ̈ ܃ ܙ̇ܕܩ ܗܘ̣ܐ ܠܥܘ̇ܠܐ ܂ ܕܡܢ ܥܘ̣ܠܐ ܡܛܠ ܠܗ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܙܕܝܩܘܬܗ ܕܓܒܪܐ ܐܥܒ̣ܕܬ̇ ܒܗ ܕܬܟ ܪܐ ܠܗ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܃ ܐܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܗ ܗܝ̣ ܂ ܡܕܝܢ ܣܛܢܐ ܡܛܠ ܝ ܢܨܠܐ ܕܢܬܦܨܐ ܡܢ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܕܒܝܫܐ ܡܥܝܪ ܥܠܝܢ ܀ ܀