simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܕܫܩܠܗ̇ ܠܠܘܛܬܐ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܐܬܥܒܕ ܚܛܝܬܐ ܕܡܣܬܒܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܂ X ܝX X ܕܢܣ̣ܒ ܒܣܪܐ ܡܣܟܠܐ ܂ ܘܐ ܟ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܠܘܛܬܐ ܝ ·
Babai:BookUnion ܓܝܪ ܕܒܫܪܝܗ̇ ܕܗܕܐ ܛܘܥܝܝ ܃ ܕܗܐ ܐܚܕܬ ܢܘܡܐ̈ ܒܟܠܗ ܡܛܠ ܕܐܬܟܢܫܘ ܂ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܦܘܠܓܐ ܡܩܒܠܐ ܀ · Xܝ · ܡܟܬܒܢܐ ܀
Babai:BookUnion ܗܟܝܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܒܠܐ ܙܗܝܪܘܬܗܘܢ ܘܒܠܐ ܝ ܡܕܪܫܘܬܗܘܢ ܃ ܡܛܠ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܃ ܘܡܢܐ ܡܫܘܕܥ ܠܢ ܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܀
Babai:BookUnion ܒܛܝܠܘܬܗ ܘܝܨܝܦܘܬܗ ܘܦܘܪܢܣܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܒܩܢܘܡܐ ܐܟܘܬܗ ܂ ܐܠܐ ܒܗܕܐ ܡܫܬܡܗ ܗܘܐ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܒܐ ܂
Babai:BookUnion ܡܘܠܕܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܒܥܡܕܐ ܂ ܟܕ ܛܒ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܛܠ ܢܩ̇ܦ ܃ ܝ ܐܘ ܦܪܨܘܦܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܓܡ̇ܪ ܂ ܐܠܐ ܚܕܐ ܪܘܚ ܐܡ̣ܪ ܂
Babai:BookUnion ܓܝܪ ܕܫܘܡܗܐ ܕܒܪܐ ܦܪܨܘܦܐ ܗܘ ܕܚܕܝܘܬܐ ܂ X ܂ ܝܝ ܡܢ ܣܘܒܪܗ ܡܛܠ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܂ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܝܟ ܕܥܠ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܐܡܝܪܐ ܂
Babai:BookUnion ܚܫܐ̈ ܕܣܒ̣ܠ ܂ ܘܦܘܪܩܢܐ ܕܝܗ̣ܒ ܘܐܦܨܚ ܠܢ ܂ ܘܐ·ܟ ܡܠܬܗ ܡܛܠ ܕܒܡܫܝܚܐ ܥܡܕܘ ܆ ܠܡܫܝܚܐ ܠܒܫܘ ܀ ܐܬܟܢܝ ܬܘܒ ܝX ܐܦ ܐܡܪܐ ܂
Babai:BookUnion ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܥܡ̇ܪ ܒܗ ܡܢ ܫܘܪܝ ܓܒܝܠܬܗ ܂ ܐܠܗܐ ܐܣܬܓܕ ܡܛܠ ܒܗ̇ ܒܚܕ ܘܬܐ ܂ ܘܡܣܬܓܕ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܡܓܘܫܐ̈ ܒܗ̇ ܒܚܕܝܘܬܐ ܂
Babai:BookUnion ܕܠܐ ܥܛܠ ܠܐܠܗܐ ܡܕܡ ܂ ܘܕܫܪܟܐ ܂ ܡܢܐ ܒܢܩܦܐ ܗܘܬ ܗ ܕܝܟ ܂ ܝ ܡܛܠ ܘܗܐ ܠܡ ܐܠܝܫܒܥ ܐܚܝܢܬܟܝ ܃ ܐܦ ܗ̣ܝ ܒܛܢܐ ܒܪܐ ܒܣܝܒܘܬܗ̇ ܂
Babai:BookUnion ܚܘܒܝ · ܕܠܘܬ ܒܣܪܢܐ̈ ܃ ܘܐܢܐ ܗ̣ܘ ܕܡ̇ܐܬ ܐܢܐ ܟܕ ܠܐ ܡ̇ܐܬ ܡܛܠ ܃ ܘܡܟܝܠ ܡܬܚܫܒܐ ܥܠܝ ܐ ܟ ܗ̇ܘ ܕܐܢܐ ܗ̣ܘ ܕܗܘ̇ܝܬ ܒܣܪܐ ܂
Babai:BookUnion ܓܝܪ 0ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܡܝܢ̈ ܕܠܐ ܢܦܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܒܥܘܒܐ ܡܛܠ ܂ ܘܢܝܬܐ ܩܕܡܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܐܪܙܗ ܕܟܝܢܐ ܕܣ̣ܡ ܒܗ ܒܪܘܝܐ ܂
Babai:BookUnion ܗܕܐ ܙܕܩ̇ ܗܘܐ ܃ ܕܒܟܠܡܕܡ ܝܝ ܢܬܕܡܐ ܠܐܚܘܗܝ̈ ܂ ܐܝܟ ܡܛܠ ܂ XX ܂ ܐܦ ܚܢܢ ܐܚܐ̈ ܒܒܣܪ ܂ ܡܢ ܒܣܪܗ ܚܢܢ ܠܡ ܘܡܢ ܓܪܡܘܗܝ̈ ܂
Babai:BookUnion ܚܕ·ܘܬܐ ܘܢܩܝܦܘܬܐ ܕܗܘ̣ܬ ܠܗ ܡܢ ܓܘ ܡܪܒܥܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡܛܠ ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܕܒܢ·ܢܫܐ ܂ ܐܦܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܛܟܣܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܂
Babai:BookUnion ܚܕܝܘܬܐ ܕܗܘ̣ܬ ܠܗ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡܢ ܓܘ ܡܪܒܥܐ ܃ ܒܚܕܐ ܡܛܠ ܂ ܝX ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܕܘܝܕ ܒܟܝܢܐ ܂ ܡܪܝܐ ܕܝܢ ܡܪܗ ܕܕܘܝܕ ܂
Babai:BookUnion ܕܗ̣ܘ ܡܪܢ ܒܦܘܩܕܢܐ ܘܒܩܠܐ ܕܪܫ ܡܠܐܟܐ̈ ܃ ܘܒܩܪܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܕܚܝܝܢܢ̈ ܂ ܠܐ ܢܕܪܟ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܡܟܘ ܂
Babai:BookUnion ܗܢܐ ܐܠܗX ܐܣܓܝ ܪܡܪܡܗ ܂ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܟܠ ܡܛܠ ܂ ܘܡܟܟ ܢܦܫܗ ܘܐܫܬܡܥ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܂ ܝ ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܙܩܝܦܐ ܂
Babai:BookUnion ܗܢܐ ܐܠܗܐ ܕܒܗ ܐܣܓܝ ܪܡܪܡܗ ܂ ܝ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܟܠ ܡܛܠ ܂ ܝ X ܬܗܝܪܐ ܂ ܐܬܡܟܟ ܠܡ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܃ ܡܘܬܐ ܕ ܢ ܕܙܩܝܦܐ ܂
Babai:BookUnion ܕܡܝܘܬܐ ܥܒܝܕ ܗܘܐ ܂ ܘܢܦܫܗ ܠܐ ܡܝܬܬ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܡܛܠ ܘܕܐܢ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܥܒܝܕ ܗܘܐ ܝX ܐܕܡ ܂ ܕܗܐ ܣܗ̇ܕ ܦܓܪܗ ܕܡܝܬ ܂
Babai:BookUnion ܗܕܐ ܐܡ̣ܪ ·ܘܚܢܢ ܃ ܕܗ̣̣ܘ ܢܥܡܕܟܘ̣ܢ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܛܠ ܃ ܕܝܘܚܢܢ ܓܝܪ ܠܐ ܝܗܒܐ ܗܘܬ ܗ̇ܝ ܕܝܗܒܐ ܗܘܬ ܗ̇ܝ ܕܡܪܢ ܂
Babai:BookUnion ܗܕܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܠܦܪܨܘܦܗ ܢܣܒܗ ܃ ܘܐܝܬܘܗܝ ܨܠܡܐ X ܡܚܝܕܐ ܡܛܠ ܚܕ ܒܪܗ ܕܥܠܝܐ ܃ ܘܠܘ ܟܝܢܐܝܬ ܒܪܐ ܘܝܚܝܕܝܐ ܒܪܗ ܕܥܠܝܐ ܂