simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Treatises ܕܥܕܡܐ ܠܡܐܬܝܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܛܝܬ . XXX ܒܗ̇ܝ ܕܣ̇ܗܕ ܝܥܩܘܒ ܡܛܠ ܕܕܘܝܕ ܡܠܟܐ . ܠܗ ܕܝܢ ܢܛܝܪܐ ܗܘܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܕܘܝܪ . .
Ath:Treatises ܗܢܐ ܓܝܪ ܘܒܐܐܪܐܨܛܠܒ ܦܪܘܩܢ . ܡܛܠ ܕܐܘܪܚܐ ²ܕܦܪܕܝܣܐ ܡܛܠ ܠܟ ܠܒܣܬܪܝ ܣܛܢܐ . Xܢ ܕܠܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܚܦܝܛܝܢܢ ܕܢܣܓܘܪ . .
Ath:Treatises ܕܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܟܕ ܡܥܠ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܠܦܪܕܝܣܐ . ܢܫ̇ܠܚ ܡܢܗ ܡܛܠ . ܟܕ ܕܝܢ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܗܕܐ ܢܣܥܘܪ ܫܠ̣ܚ XXܢܚܬܘܗܝ̈ .
Ath:Treatises ܗܢܐ ܘܡܬܝ ܒܪܗ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܘܝܕ ܡܟܬܒ ܠܗ . ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܒܪܗ ܡܛܠ ܫܡܝܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ܦܓܪܐ . XX ܘܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܢܗܘܐ ܠܒܪ ܡܢ ܐܕܡ .
Ath:Treatises ܗܢܐ ܟܠ ܡܙܝܥ ܘܒܟܠ ܕܘܟ ܡܥܘܐ . ܠܟܠܢܫ ܨ̇ܒܐ ܕܢܓܕ ܡܛܠ . ܘܢܚܪܪ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܬܚܝܬ ܐܝܕܘܗܝ̈ .
Ath:Treatises ܗܟܝܠ ܡܠܬܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܕܒܗ ܘܡܘܬܐ ܡܬܛܠܩX ܬܡܝܗܐܝܬ ܒܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܚܝܕܝܢ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܬܚܕܝܢ ܡܥܠܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ .
Ath:Treatises ܗܢܐ ܚܫ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܕܠܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܢܫܟܢ . ܕܝܠܗ ܡܕܝܢ ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܠܘ ܕܥܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝXX ܐܢܫܝܐ ܐܠܐ ܐܠܗܝܐ .
Ath:Treatises ܕܕܡܠܬܐ ܗܘܐ ܒܣܪܐ . ܘܠܘ X ܕܐܢܫ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ ܗܘܐ . ⁴ܠܘ ܒܣܪܐ ܡܠܬܐ ܗܘܐ . ܕܡܠܬܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܒܣܪܐ ܐܡܝܪܐ .
Ath:Treatises ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܥܠ X ܐܪܥܐ ܢܚܬ ܦܓܪܐ . ܘܠܗ̇ܘ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܡܛܠ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܓܘܫܡܐ . ܘܠܡܢܐ ܗܢܐ ܥܒܕ ܡܫܝܚܐ . ܐܡܪܘ .
Ath:Treatises ܗܢܐ ܡܕܝܢ ܐܡܝܪܐ . ܕܐܬ̣ܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܕܢܫܪܐ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ . ܘܗܟܢܐ ܐܡܠܟ ܡܘܬܐXܝ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ .
Ath:Treatises ܕܥܕܟܝܠ ܪܝܫܝܬܐ ܕܐܬܢܣܒܬ Xܝܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܐ ܐܣܬܠܩܬ ܡܛܠ ܕܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܝܬܝܗ̇X ܗܘܬ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ .
Ath:Treatises ܕܐܘܣܝܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܒܐܒܗܐ̈ ܐܪܡܝ ܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܛܠ ܩܢ̣ܐ ܡܘܠܕܐ . ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܡܨܝܐ ܕܕܠܐ ܓܒܪܐ ܬܒܛܢ ܐܢܬܬܐ .
Ath:Treatises ܡܠܬܐ ܕܚܝܐ̈ . ³ܓܠܝܐ ܗܝ ܗܟܝܠ ܕܟܕ ܒܦܓܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܛܠ . ܗ̇ܘ ܕܫܡܥܢ . ܗ̇ܘ ܕܚ̣ܙܝܢ ܒܥܝܢܝܢ̈ X ܘܓܫܢ ܒܐܝܕܝܢ̈ .
Ath:Treatises ܕܐܦ ܗ̣ܘܐܠܗܐ ܕܝܡܐ ܡܘܡܬܐ ܒܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܚ̇ܙܝܢܢ . ܐܦ ܡܛܠ ܡܘܡܬܐ̈ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܝܡܐ ܠܐ ܡܬܕܡܐ ܒܐܠܗܐ .
Ath:Treatises ܗܢܐX ܩܕܡܬ ܥܪܩܬ ܗܘܝܬ ܠܬܪܫܝܫ . ܡܛܠ ܕܝ̇ܕܥܬ ܕܡܪܚܡܢܐ ܡܛܠ . ܕܐܘ ܡܪܝܐ ܠܘ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܡܠܝ̈ ܟܕ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܒܐܪܥܝ .
Ath:Treatises ܡܢܐ ܘܡܪܢ ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ . ܕܐܢ ⁴ܒܪܐ ܢܚܪܪܟܘܢ . ܒܫܪܪܐ ܒܢܝ̈ ܡܛܠ ܕܝܢ ܘܐܡܠܟ² X ܡܘܬܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ³ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܛܘ ܒܕܡܘܬܐ .
Ath:Treatises X ܗܢܐ ܚܘܒܐ ⁴ܡܢ ܕܚܛܝܬܐ ܒܐܪܥܐ ܥܒ̣ܪ . . ܫܪܝܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܘܒܡܘܬܐ ܐܫܬܪܝܬ . ܒܨܠܡܐ XXX1ܚܕܬܐ ܐܩܝܡܗ̇ ܒܗ .
Ath:Treatises ܕܟܕܐܝܟܕܒܒܪܐܢܫܐܡܡܝܩܝܢ ܗܘܘܒܗܒܡܫܝܚܐ . Xܝܒܗ̇ܝ ܡܛܠ ܡܬܟܫܦܝܢ ܗܘܘ . ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܫܒܝܚܬܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܒܗ .
Ath:Treatises ܕܠܘ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܡܛܠܬܗ ܚܫ . ܐܠܐ ܚܢܢ ܒܗ ܐܝܬܝܢ ܗܘܝܢ ܡܛܠ ܕܠܘܬܢ . ܘܡܫܬܒܗܪܝܢܢ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܒܙܩܝܦܗ .
Ath:Treatises ܕܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܚܫܟܘ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܘܐܬܥܘܪܘ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚܢܢ ܗܘܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܒܗ ܒܝܫܘܥ .