simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs . . . ܘܚܠܦ . . . ܕܝܠܗ . . . ܒܥܠܪ . . . ܥܠܝ . . . XXX | ܡܛܠ ܕܐܗܦܟܬ . . . ܠܚܕܘܬܐ . . . . ²¹ܐܢܐ ܐܡܪܬ . . . ܪܚܡ ܥܠܝ . . .
Ath:ExposPs ܗ̇ܝ |ܕܡܣܬܒܪ ܗܘܐ ܕܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܒܚܒܝܒܘܗܝ̈ XX 7 . . . ܡܛܠ . . . ܕܐܟܠ ܠܚܡܝ . . . ܥܠܝ ܥܩܒܐ . . . . ܕܫܝܢܐ ܠܝܗܘܕܐ . . .
Ath:ExposPs ܡܟܬ . . . ܐܚܪܢܬ ܫ . . . ܕܗܪܛܝܩܘ̈ . . . ܒܢܝܡܝܢ ܙܥܘܪܐ ܒܬ . ܡܛܠ . . . ܠܐܠܗܐ ܡܠܝ̈ ܬܫܒܘ . . . ܡܐ ܕܡܦܨܐ ܠ . . . ܗܕܐ ܕܝܢ ܐ . . .
Ath:ExposPs . . . ܩܒܠܘ . . . XXXXXXXXXX . . . 5|ܘܥܠ ܒܝܫܐ̈ . ܡܛܠ ܘܕܣܒܐ . . . ܢܩܪܒܘܢ . . . ܟܠܗܘܢ . . . ܟܠܗܘܢ . . . ܠܗ . . .
Ath:ExposPs ܕܒ̇ܢܐ ܡܪܝܐ ܠܨܗܝܘܢ . ܘܡܬܚܙܐ ܒܫܘܒܚܐ . ܡܠܟܐ̈ ܚܠܦ ܡܛܠ . . X . . . 31 XXX11XXXb1ܘܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܠܫܘ . . .
Ath:ExposPs ܕܫ̇ܡܥ . . . ܩܠܐ ܕܒܥܘܬܝ . . . ܡܪܝܐ ܦܨܗ̇ ܠܢܦܫܝ . ܡܪܚܡܢܐ ܡܛܠ ܠܡܪܝܐ . . . | ܡܥܠܝܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . . . ܘܐܦ ܡܢ . . . ܗܘܐ . . .
Ath:ExposPs ܕܦܨܝ ܠܢܦܫܝ |ܡܢ ܡܘܬܐ . ܠܥܝܢܝ̈ Xܝ XX ܡܢ ܕܡܥܐ̈ . ܡܛܠ ܐܡ̇ܪ ܠܐܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ . . . ܐܓܪܐ ܕܐܓܘܢܐ . . .
Ath:ExposPs . . . ܫܡܗ . . X48X⁰ܘܕܝܬܗ |ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܥܠ ܫܡܝܐ . ܘܢܪܝܡ ܡܛܠ . . . ܘܬ ܐܪܥܐ . . ܡܫܘܬܦܘܬܐ . ܬܕܥܝܬܐ . . . ܢܫܒܚܘܢ . . .
Ath:ExposPs ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܕܘܝܪ . . ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܟܟܗ ܕܥܠ ܐܦܝܢ̈ ܡܛܠ ܡܢ ܣܛܢܐ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܡܫܬܡܗ ܓܒܝܐ ܕܐܬܪܡܪܡ ܐܦ ܕܘܝܪ . .
Ath:ExposPs ܕܒܡܙܡܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܠܥܠ ܠܡܣܬܠܝܢܘܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܠܦ . ܡܛܠ . ܐܡܬܝ ܕܒܝܬܐ ܡܬܒܢܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܫܒܝܐ . ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܕܘܝܪ . .
Ath:ExposPs ܕܥܘܕܪܢܐ | ⁴¹ܕܡܐܬܝܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܐ ܒܗ̇ ܒܡܠܬܐ . ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܗܘ ܢܬܠ ܚܝܠܐ ܘܥܘܫܢܐ ܠܥܡܗ . ܒܪܝܟ XX 12ܐܠܗܐ .
Ath:ExposPs ܗܢܐ ܡܥܝܢܐ̈ ܕܕܡܥܐ̈ ܐܚܬܝܢ̈ ܥܝܢܝ̈ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܛܠ ܕܝܢܘܗܝ̈ . ܘܠܟܠܢܫ ܦܘܪܥܢܘܬܐ ܕܫ̇ܘܐ ܠܗ̇ ¹⁵⁸ܡܗܠܟ .
Ath:ExposPs ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܘ X 38X⁰ܒܚܙܘܢܐ̈ |ܠܕܢܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܘܩܪܐ ܡܛܠ . ܘܠܢܒܝܝ̈ ܠܐ ܬܐܒܫܘܢ ܡܫܝܚܐ ܘܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܬ ܐܒܪܗܡ .
Ath:ExposPs ܡܬܝܐ ܐܡ̇ܕ̇ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܬܚܫܒ ܚܠܦܘܗܝ ܒܦܨܬܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܐܝܬ ܠܗ . ܘܠܐܦܣܩܦܘܬܗ ܢ̇ܣܒ ܐܚܪܢܐ .
Ath:ExposPs ܗܕܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܘܬ ܡܥܝܢܐ̈ ܪܗ̇ܛ . ܨܗܝܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܠܚܝܘܬܐ ܗܕܐ ܐܝܬܝ ܢܒܝܐ ܠܡܨܥܬܐ . ܨܗܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܠܐ .
Ath:ExposPs ܕܟܠ ܥܒ . . . ܕܐ ܕܝܠܟ . ܘܡܛܠ ܕܐ ܐܢܐ ܕܝܠܟ ܠܡ ܐܝܬܝ . ܥ̇ܒܕܐ ܡܛܠ . ܘܕܐܢܬ ܫܬܐܣܬ ܠܐܪܥܐ ܘܡܩܘܝܐ . ܘܕܒܦܘܩܕ ܡܩܘܐ ܐܝܡܡܐ .
Ath:ExposPs ܗܢܐ ܢܗܦܘ ܥܡܝ ܠܗܪܟܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܐܬܬܪ ܡܛܠ . ܘܗܠܝܢ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘ ܚܠܫܐ̈ ܘܠܫܢܗܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ .
Ath:ExposPs XX 5ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܫܬܥܐ ܦܘܪܩܢܐ ܕܥܡܐ |ܘܕ ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܡܛܠ ܐܢܘ ܕܝܢܘܗܝ̈ . ¹³ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܕܕܡ̇ܝܐ ܠܗ̇ ܐܝܬܝܗ̇ .
Ath:ExposPs ܗ̇ܝ ܕܦ̣ܪܩ ܠܒܢܝ̈ ܘܡܟܟ ܠܥܫܘܩܐ . ܗ̇ܘ ܟܕ ܩܕܡ ܫܡܫܐ ܡܛܠ . ⁸⁶ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܐܦ ܛܘܪܐ̈ ܬܠܠܐ̈ ܫܠܡܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܟܪܙܘ .
Ath:ExposPs ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܥ̇ܒܪ ܢܡܘܣܐ ܛ̇ܥܐ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܪܝܡܘܢ ܠܡܪܘܡܐ ܩܪܢܐ . ܘܢܡܠܠܘܢ ܥܘ̣ܠܐ X ܐܠܗܐ .