simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKepha:ComMyron ܟܡܐ ܥܠܬܐ̈ ܡܫܬܡܗ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܘܪܘܢ ܘܐ̇ܡܪܝܢܢ ܡܛܠ ܫܒܥ ܡܛܠ ܡܕܝܢ ܡܘܪܘܢ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܡܫܘܕܥ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܐ [Ch . 6]
BarKepha:ComMyron ܡܢܐ ܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܡܪܟܒ ܠܗ . ܘܐ̇ܡܪܝܢܢ ܡܛܠ ܕܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܡܛܠ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܕܠܐ ܡܬܬܡܝܫܐ ܐܠܗܘܬܗ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܐ [Ch . 9]
JnSol:OntheSoul ܓܝܪ ܕܠܩܘܠܣܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܐܫܬܥܒܕ ܠܐ ܡܬܦܢܐ ܨܝܕ ܩܘܠܣܐ ܡܛܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܗ̇ܘܝܐ ܠܗ ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܪܚܡ ܥܠ ܡܚܝܠܐ̈ .
JnSol:OntheSoul ܗܢܐ ܚܒܝܒܝ̈ ܢܬܩܪܒ ܠܛܟܣܐ ܫܒܝܚܐ ܕܕܘܒܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܓܘܝܐ ܡܛܠ ܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܒܛܝܒܘܬܗ ܒܗ̇ܘ ܚܘܠܛܢܐ ܕܥܠܡܝ̈ ܫܘܒܚܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܐܦܢ ܡܢ ܠܘܝܐ̈ ܗܘܐ . ܒܪܡ ܠܘ ܡܢ ܙܪܥܗ ܠܡ ܕܐܗܪܘܢ ܐܝܬܘ ܡܛܠ ܕܟܗܢܐ ܐܝܬܘ ܗܘܐ ܥܡܗ ܕܡ̇ܫܚ . ܘܠܘ ܗܘ ܡܫܚ ܗܘܐ . [1986]
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܐ ܡܘܟܠ ܡܛܠ ܠܒܗܘܢ ܒܝܫܐ : ܘܒܬܪ ܦܬܟܪܐ̈ ܕܐܠܦܘ ܐܢܘܢ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܐ ܡܝܬܐ ܡܛܠ ܘܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ ܕܝܬܩܐ ܕܝܠܝ : ܕܐܩܝܡܬ ܥܡ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ .
P:Job [AB] ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܒܗܬܬܐ . ܘܥܕ ܩܠܝܠ ܫܩܠ ܗܘܐ ܠܝ ܥܘܫܢܝ . ܒܪܡ ܡܛܠ ܦܬܓܡܐ . ܠܐ ܐܣܒ ܒܐܦܝ̈ ܐܢܫ . ܘܡܢ ܐܦܝ̈ ܐܢܫ ܠܐ ܐܒܗܬ .
P:Isa [AB] ܗܢܐ ܟܪܣܝ ܥܠ ܡܘܐܒ : ܐܝܟ ܟܢܪܐ ܬܡܠܠ . ܘܓܘܝ ܥܠ ܫܘܪܐ ܡܛܠ ܚܡܪܐ ܒܡܥܨܪܬܐ . ܘܠܐ ܢܕܘܫ ܕܝܘܫܐ : ܡܛܠ ܕܠܕܝܘܫܐ ܐܒܛܠ .
P:John [AB] ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܆ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܐܙܠܘ ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܠܟܘܢ : ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܝ ܇ ܐܠܐ ܝܗܝܒ ܠܗ ܡܢ ܐܒܝ .
P:Kings [AB] ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܝܬܒ ܐܠܗܐ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܗܐ ܫܡܝܐ ܘܫܡܝ̈ ܫܡܝܐ ܠܐ ܡܛܠ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܢܬܗܝܡܢ ܦܬܓܡܟ ܕܝܡܝܬ ܠܥܒܕܟ ܕܘܝܕ ܐܒܝ .
P:Ps [AB] ܕܫܡܥܬ ܪܢܝܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ : ܟܕ ܐܬܡܠܟܘ ܥܠܝ ܐܟܚܕܐ : ܡܛܠ . ܐܬܛܥܝܬ ܐܝܟ ܡܝܬܐ ܡܢ ܠܒܐ : ܘܗܘܝܬ ܐܝܟ ܡܐܢܐ ܐܒܝܕܐ .
P:Rom [AB] ܡܢܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܗܘܐ ܒܬܪ ܢܡܘܣܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܆ ܠܢܡܘܣܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܠܐ ܐܕܪܟ .
P:1Macc [AB] ܕܣܓܝ ܙܒܢܬܐ̈ ܗܘܘ ܩܪܒܐ̈ ܒܐܪܥܐ . ܫܡܥܘܢ ܕܝܢ ܒܪܗ ܡܛܠ ܘܕܥܡܐ : ܘܪܝܫܝ̈ ܥܡܐ ܘܕܣܒܐ̈ ܕܐܪܥܐ : ܐܘܕܥܢܟܘܢ .
P:TweProph [AB] ܕܥܕܡܐ ܠܫܠܝܛܢܝܗܘܢ̈ ܡܪܘܕܝܢ : ܘܒܪܘܝܘܬܗܘܢ ܪܘܝܢ : ܡܛܠ : ܕܓܡܘܪܝܐ ܥܒܕ : ܘܠܐ ܢܩܘܡ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܘܠܨܢܐ .
P:Ps [AB] ܕܠܝܬ ܒܦܘܡܗܘܢ ܟܐܢܘܬܐ : ܐܠܐ ܥܘܠܐ ܒܓܘܗܘܢ : ܘܐܝܟ ܡܛܠ ܘܒܙܕܝܩܘܬܟ : ܡܛܠ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܬܪܘܨ ܩܕܡܝ ܐܘܪܚܟ .
P:Ps [AB] ܕܡܟܟܬܢ ܒܐܬܪܐ ܬܢܝܢܐ : ܘܟܣܝܬܢ ܒܛܠܠܝ̈ ܡܘܬܐ . ܘܠܐ ܡܛܠ .   ܘܠܐ ܗܦܟܢ ܠܒܣܬܪܢ : ܘܠܐ ܐܗܦܟܢ ܫܒܝܠܝܢ̈ ܡܢ ܐܘܪܚܟ .
P:Sam [AB] ܕܡܢ ܠܘܩܕܡ ܒܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܗܘܐ ܓܒܪܐ : ܡܐ ܕܐܙܠ ܡܛܠ ܕܡܬܩܠܐ ܕܟܣܦܐ : ܢܬܠ ܠܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܢܚܘܝܢ ܐܘܪܚܢ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܛܡܐ ܗܘ ܥܘܠܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܫܘܥܝܬܗ̈ ܕܡܪܝܐ ܥܡ ܬܪܝܨܐ̈ . ܡܛܠ . ܘܠܐ ܬܛܢ ܒܓܒܪܐ ܥܘܠܐ . ܘܠܐ ܬܨܒܐ ܒܟܠܗܝܢ ܐܘܪܚܬܗ̈ .
P:ApocBar [AB] ܕܒܗܢܐ ܐܬܪܐ ܐܝܟܐ ܕܡܬܓܪܓܚ ܐܢܐ ܗܫܐ . ܡܢ ܩܕܝܡ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܡܛܠ ܓܝܪ ܐܬܬܢܚ ܥܠ ܨܗܝܘܢ . ܘܐܝܟܢܐ ܐܬܐܒܠ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ .