simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܘܡܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܚܨܕܐ ܃ ܒܝܫܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܐܣܒܠ ܡܛܠ ܚܝܠܐ ܂ ܝܝ ܥܡ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܦܪܫܐ̈ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܥܐܠ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܃
Tim1:Epist ܐܒܘܗܝ ܐܒܪܗܡ . ܘܠܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܕܬܩܪܝܘܗܝ ¹X⁶ܥܒ̣ܕܐ ܡܛܠ ܡܛܠ . 2 , 24ܘܠܐܝܫܡܥܝܠ ܡ̇ܢ ¹⁰⁵ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ : ܘܗܕܐ
SevAnt:LuqJul ܕܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܒܚܕܝܘ ܩܢܘܡܝܬܐ . ܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܕܐܝܬ ܡܛܠ ܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܩܪܒܐ ܠܗ ܘܠܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܚܫܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܩܢܐ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ XXX0 0ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܡܛܠ ܚܠܦܝܢ . ⁸ܠܡܢܐ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ . ܠܗ̇ܘ ܪܒܟܝܢܗ
Chron1234 ܐܢܢܩܐ ܕܟܦܘܪܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܝܬ ܒܫܢܕܐ̈ ܀ ܡܒ ܀ ]ܡܠܟܘܬܗ ܡܛܠ ܂ ܕܝ̇ܕܥܝܢ ܓܝܪ ܕܕܝܢܐ ܕܡܣܪܗܒܘܬܗ ܝܗ̣ܒ ܐܡܘܢܝܘܣ ܇ ܘܠܘ
P:Jer [AB] ܕܐܬܬܒܪܬ ܥܝ : ܒܓܢܘ ܟܦܪܘܢܝܗ̇̈ ܕܪܒܬ : ܐܬܟܒ݇ܢܘ ܣܩܐ̈ : ܡܛܠ : ܘܢܐܪܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܝܪܘܬܘܗܝ̈ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܬܝܠܠ ܚܫܒܘܢ
SevAnt:madHym ܫܒܒܘܬܗ ܕܡܝ̣̇ܬܐX ܗ̇ܘ ܕܚ̣ܝX ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܬ̈ ܘܬܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܒܕܦܢܐ ܆ ²ܡܬܒ̣ܠܡ ܘܘܐ ܘܫ̇ܬܩ ܘܝ̇ܢ ܦܘܩܩܗX ܕ ܓ̇ܠܐ ܇
BarBahl:SyrLex ܕܡܨܒܬܐ ܗܘܬ̇ ܐܪܥܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܩܪܗ̇ ܘܫܡܗܗ̇ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܢܫܡܗܘܢܗ̇ ܘܢܩܪܘܢܗ̇ ܦܪܕ . ܘܐܦ ܛܘܒܢܐ ܡܘ̇ܫܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝ̇ܕܥ ܗܘ̣ܐ ܕܟܠܡܕܡ ܝܗ̣ܒ ܐܒܐ ܒܐܝܕ-ܘܗܝ ܆ ܘܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܒܪ ܫܡܥܘܢ ܝ ܣܟܪܘܛܐ ܐܝܟ ܕܢܫܠܡܝܘܗܝ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ
LiberGrad ܙܕܝܩܘܬܐ . ܘܡܛܠ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܕܟܡܐ ܕܩܝܡܐ ܗܘܬ ܚܛܝܬܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܒܟܘܢ : ܦܓܪܐ ܡܝܬ ܗܘ ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ : ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܚܝܐ
JnEph:ActsEastSaints ܘܢܐ ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܟܘܠܗ̇ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܆ ܐܙܕܥܙܥ̣ܬ ܘܡ̣ܛܬ ܡܛܠ ܘܐܫܬܩ̣ܠܘ ܡܝܢ ܒܝܢܬܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ . ܘܠܝܬ ܕܡܣܬܟܠ .
Cyr:ComLuke ܡܫܝܚܐ ܐܡ̇ܪ ܢܒܝܐ ܫܡܥܘܢ ܂ ܗܐ ܗܢܐ ܣܝ̣ܡ ܠܡܦܘܠܬܐ ܡܛܠ ܘܐܝܟ ܕܝܘܢܐ̇ ܂ ܘܕܡܕܡ ܠܐ ܡܫ̣ܚܠܦ ܠXܢܢX ܀ ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܪܐ
P:Ps [AB] ܕܗܘ ܝܕܥ ܓܒܝܠܬܢ : ܘܐܬܕܟܪ ܕܥܦܪܐ ܚܢܢ . ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܡܛܠ . ܘܐܝܟ ܕܡܪܚܡ ܐܒܐ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ : ܡܪܚܡ ܡܪܝܐ ܥܠ ܕܚܠܘܗܝ̈ .
JnEph:EccHist ܥܡܐ ܗ̇ܘ ܛ ܂ ܥܝܐ ܇ 1ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܚܘܡܐ ܡܕܢܚܝܐ ·X X · ܡܛܠ ܕܫܡܗ̣ ܝܘܠܝܢܐ ܂ ܝ ܗ̣ܘ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܆ ܥ̣ܠ ܒܗ ܛܢ̣ܢܐ ܪܘܚܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܛܝܢܘܬܐ ܕܦܓܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܡܠܝܐ ܗܘܬ ܡܢܗܘܢ ܟܠܗ̇ ܂ XX ܂ ܡܛܠ ܂ ܝܒ ܦܓܪܝܗܘܢ̣̈ ܂ ܘܐܬܬܥܝܩܘ 3ܘܕܡ̇ܝܢ ܗܘܘ ܠܫܪܘܪܐ ܝ
P:Sam [AB] ܕܐܢܬ ܦܪܥܬܢܝ ܛܒܬܐ : ܘܐܢܐ ܦܪܥܬܟ ܒܝܫܬܐ . ܘܐܢܬ ܚܘܝܬ ܡܛܠ ܫܐܘܠ ܩܠܗ ܘܒܟܐ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ ܠܕܘܝܕ : ܙܕܝܩ ܐܢܬ ܡܢܝ
ZachSch:ActsSev ܡܝܬܖܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܐܟܙܢܐ ܡܛܠ ܩܕܡܘܗܝ ܠܐܠܝܫܥ ܐܠܝܐ ܗܘ ܬܫܒܝܐ ܗܘ ܕܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ ܡܢܥ
Shub:BookGifts ܕܠܐ ܬܘܒ ܚܣܪܐ ܡܢ ܡܠܝܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܕܒܡܪܢ . ܡܛܠ ܡܒܛܠ . ¹²⁷ܕܠܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܫܬܟܚܐ ܘܠܐ ܟܪܣܐ ܬܒܥܐ .
CaveTreas ¹ܕܥܒܪܬܘܢ ²ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܒܗܝܟܘܢ̈ X . ³ܡܫܬ̇ܕܝܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ²ܣܓܝ ܡܪܦܐ ܠܟܘܢ ܐܠܗܐ X ܒܗܢܐ ܛܘܪܐ ³ܩܕܝܫܐ . X ( 5 ) ܐܠܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܟܝܢܢ ܐܬܝܩܪ ܒܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܠܘ ܐܢܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܡܓܢ ܠܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܐܬܝܗܒ̣ ܂ ܘܠܘ ܠܩܢܘܡܐ ܕܚܕ ܒܪܢܫܐ ܃