simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܕܡܢ ܠܘܩܕܡ ܒܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܗܘܐ ܓܒܪܐ : ܡܐ ܕܐܙܠ ܡܛܠ ܕܡܬܩܠܐ ܕܟܣܦܐ : ܢܬܠ ܠܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܢܚܘܝܢ ܐܘܪܚܢ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܛܡܐ ܗܘ ܥܘܠܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܫܘܥܝܬܗ̈ ܕܡܪܝܐ ܥܡ ܬܪܝܨܐ̈ . ܡܛܠ . ܘܠܐ ܬܛܢ ܒܓܒܪܐ ܥܘܠܐ . ܘܠܐ ܬܨܒܐ ܒܟܠܗܝܢ ܐܘܪܚܬܗ̈ .
P:Ecclus [AB] ܕܒܢܘܪܐ ܡܬܒܩܐ ܕܗܒܐ . ܘܒܪܢܫܐ ܒܟܘܪܐ ܕܡܣܟܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܘܗܘ ܢܗܘܐ ܠܟ ܥܕܘܪܐ . ܣܒܪ ܒܗ ܘܗܘ ܢܬܪܘܨ ܐܘܪܚܬܟ̈ .
P:ApocBar [AB] ܕܒܗܢܐ ܐܬܪܐ ܐܝܟܐ ܕܡܬܓܪܓܚ ܐܢܐ ܗܫܐ . ܡܢ ܩܕܝܡ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܡܛܠ ܓܝܪ ܐܬܬܢܚ ܥܠ ܨܗܝܘܢ . ܘܐܝܟܢܐ ܐܬܐܒܠ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܗܐ ܕܐܢ ܐܢܐ ܕܝܢܟܝ : ܘܡܬܢܩܡ ܐܢܐ ܡܛܠ ܐܫܬܒܝܘ : ܘܕܡܝ ܥܠ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܬܐܡܪ ܐܘܪܫܠܡ .
P:Acts [AB] ܗܢܐ ܐܬܒܣܡ ܠܒܝ ܂ ܘܪܘܙܬ ܬܫܒܘܚܬܝ . ܘܐܦ ܦܓܪܝ ܢܓܢ ܥܠ ܡܛܠ ܗܘܝܬ ܚܙܐ ܠܡܪܝ ܒܟܠܙܒܢ ܆ ܕܥܠ ܝܡܝܢܝ ܗܘ ܂ ܕܠܐ ܐܙܘܥ .
P:Ps [AB] ܗܢܐ ܚܕܝ ܠܒܝ ܘܕܨ ܐܝܩܪܝ : ܘܐܦ ܒܣܪܝ ܢܫܪܐ ܒܫܠܝܐ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܣܡܬ ܠܡܪܝܐ ܠܘܩܒܠܝ ܒܟܠ ܙܒܢ : ܘܗܘܐ ܡܢ ܝܡܝܢܝ ܕܠܐ ܐܙܘܥ .
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܟܐܒ ܗܘ ܬܒܪܟܝ : ܘܚܣܝܢܐ ܗܝ ܡܚܘܬܟܝ . ܡܛܠ ܠܐ ܐܥܒܕ ܓܡܘܪܝܐ : ܘܐܪܕܝܟ ܒܕܝܢܐ ܘܡܙܟܝܘ ܠܐ ܐܙܟܝܟ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܐܬܬܕܝܢ ܥܡܟܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܥܡ ܒܢܝ̈ ܒܢܝܟܘܢ̈ ܡܛܠ ܐܬܢܒܝܘ ܒܒܥܠܐ . ܘܒܬܪ ܡܕܡ ܕܠܝܬ ܒܗ ܝܘܬܪܢ ܐܙܠܘ .
P:Jer [AB] ܕܐܢ ܬܚܪܒܘܢ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܕܡܬܟܬܫܝܢ ܥܡܟܘܢ : ܡܛܠ ܘܬܐܡܪܘܢ ܕܐܙܠܝܢ ܡܢܢ ܟܠܕܝܐ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܙܠܝܢ .
P:Gen [AB] ܕܣܓܝ ܗܘܐ ܩܢܝܢܗܘܢ ܠܡܬܒ ܐܟܚܕܐ : ܘܠܐ ܡܘܦܝܐ ܗܘܬ ܐܪܥܐ ܡܛܠ ܕܟܢܥܢ : ܘܐܙܠ ܠܐܪܥܐ ܕܣܥܝܪ ܡܢ ܩܕܡ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ .
P:Gen [AB] ܕܐܝܟܢܐ ܐܣܩ ܠܘܬ ܐܒܝ : ܘܛܠܝܐ ܠܐ ܗܘܐ ܥܡܝ : ܕܠܡܐ ܐܚܙܐ ܡܛܠ ܥܒܕܟ ܚܠܦ ܛܠܝܐ : ܥܒܕܐ ܠܡܪܝ : ܘܛܠܝܐ ܢܣܩ ܥܡ ܐܚܘܗܝ̈ .
P:ApocBar [AB] ܕܐܡܪܬ ܠܡܢܘ ܘܠܟܡܐ ܗܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ . ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ ܗܘܝܐ ܡܛܠ ܗܟܢ ܡܬܕܝܢܝܢ ܀ ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܝ . ܐܦ ܗܠܝܢ ܐܢܐ ܐܚܘܝܟ .
P:Cor [AB] ܕܒܘܩܝܐ ܒܥܝܬܘܢ ܕܡܫܝܚܐ ܕܡܡܠܠ ܒܝ . ܗܘ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܚܝܠ ܡܛܠ ܕܚܛܘ ܆ ܘܠܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܕܐܢ ܐܬܐ ܬܘܒ ܂ ܠܐ ܐܚܘܣ .
P:Rev [AB] ܗܢܐ ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܢܐܬܝܢ̈ ܥܠܝܗ̇ ܡܚܘܬܐ̈ . ܡܘܬܐ ܘܐܒܠܐ ܡܛܠ . ܕܝܬܒܐ ܐܢܐ ܡܠܟܬܐ ܆ ܘܐܪܡܠܬܐ ܠܝܬܝ . ܘܐܒܠܐ ܠܐ ܐܚܙܐ .
P:Rom [AB] ܕܝܕܝܥܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܓܠܝܐ ܗܝ ܒܗܘܢ . ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܓܠܗ̇ ܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܘܪܘܫܥܗܘܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܗܢܘܢ ܕܩܘܫܬܐ ܒܥܘܠܐ ܐܚܝܕܝܢ .
P:Josh [AB] ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܐܠܗܢ : ܗܘ ܕܐܣܩܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܡܢ ܒܝܬ ܡܛܠ : ܚܣ ܠܢ ܕܢܫܒܘܩ ܠܡܪܝܐ : ܘܢܦܠܘܚ ܠܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ .
P:Job [AB] ܕܗܝ ܚܛܝܬܐ ܗܝ . ܘܗܝ ܥܝܢܐ ܗܝ ܕܨܢܥܬܐ . ܘܢܘܪܐ ܗܝ ܕܥܕܡܐ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܛܚܢܬ ܠܐܚܪܢܝܢ̈ ܐܢܬܬܝ : ܘܐܦܬ ܒܕܘܟܐ ܐܚܪܢܝܐ .
P:Job [AB] ܕܠܒܗܘܢ ܟܣܝܬ ܡܢ ܣܘܟܠܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܬܬܪܝܡܘܢ ܒܦܠܓܘܬܐ . ܡܛܠ ܒܬܬ ܪܘܚܝ . ܣܝܡ ܢܐ ܡܫܟܢܝ ܠܘܬܟ : ܡܢܘ ܗܢܐ ܡܫܠܡ ܐܝܕܝ .
P:Deut [AB] ܕܐܪܝܡܬ ܥܠ ܫܡܝܐ ܐܝܕܝ : ܘܐܡܪܬ ܕܚܝ ܐܢܐ ܠܥܠܡ . ܐܠܛܘܫ ܡܛܠ : ܐܢܐ ܡܚܐ ܐܢܐ ܘܐܢܐ ܡܐܣܐ ܐܢܐ : ܘܠܝܬ ܕܦܠܛ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ .