simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKepha:ComMyron ܟܡܐ ܥܠܬܐ̈ ܡܫܬܡܗ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܘܪܘܢ ܘܐ̇ܡܪܝܢܢ ܡܛܠ ܫܒܥ ܡܛܠ ܡܕܝܢ ܡܘܪܘܢ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܡܫܘܕܥ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܐ [Ch . 6]
BarKepha:ComMyron ܡܢܐ ܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܡܪܟܒ ܠܗ . ܘܐ̇ܡܪܝܢܢ ܡܛܠ ܕܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܡܛܠ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܕܠܐ ܡܬܬܡܝܫܐ ܐܠܗܘܬܗ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܐ [Ch . 9]
P:Ecclus [AB] ܕܐܫܬܡܗܬ ܒܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܓܘܗ ܕܠܒܟ ܡܠܐ ܢܟܠܐ . ܒܪܝ ܐܢ ܡܛܠ . ܕܠܡܐ ܢܣܓܐ ܡܪܝܐ ܐܣܘܪܝܟ̈ . ܘܒܓܘ ܟܢܘܫܬܐ ܢܪܡܝܟ .
P:Ecclus [AB] ܕܢܐܬܝܢ̈ ܥܠܝܟ ܟܠܗܝܢ ܒܘܪܟܬܗ̈ . ܒܘܪܟܬܗ ܕܐܒܐ ܬܩܝܡ ܡܛܠ ܡܢ ܕܡܝܩܪ ܠܐܡܗ . ܒܪܝ . ܒܥܒܕܐ̈ ܘܒܡܠܬܐ ܝܩܪ ܠܐܒܘܟ .
P:Ecclus [AB] ܕܣܓܝܐܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܘܠܡܟܝܟܐ̈ ܐܪܙܐ̈ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܕܪܒ ܒܥܠܡܐ ܐܙܥܪ ܢܦܫܟ . ܘܩܕܡ ܐܠܗܐ ܬܫܟܚ ܪܚܡܐ̈ .
P:Ecclus [AB] ܕܕܣܓܝ ܡܢܟ ܐܬܚܘܝ ܠܟ . ܕ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܠܟ ܬܘܟܠܢܐ ܥܠ ܟܣܝܬܐ̈ . ܓ ܘܒܫܪܟܐ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ ܠܐ ܬܬܥܣܩ .
P:Ecclus [AB] ܕܡܢ ܫܠܝܐ ܢܦܩ ܪܘܓܙܐ : ܘܠܥܕܢ ܦܘܪܥܢܐ ܐܒܕܢܐ . ܠܐ ܬܬܟܠ ܡܛܠ . ܠܐ ܬܫܬܘܚܪ ܕܬܬܘܒ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܠܐ ܬܬܥܟܪ ܡܢ ܝܘܡ ܠܝܘܡ .
P:Ecclus [AB] ܕܥܠ ܓܢܒܐ . ܐܬܒܪܝܬ ܒܗܬܬܐ . ܘܨܥܪܐ ܒܝܫܐ . ܥܠ ܡܢ ܕܡܗܠܟ ܡܛܠ ܪܡܐ ܠܗܘܢ . ܠܐ ܬܬܩܪܐ ܡܗܠܟ ܒܬܪܬܝܢ . ܘܒܠܫܢܟ ܠܐ ܬܬܩܠ .
P:Ecclus [AB] ܕܠܣܓܝܐܐ̈ ܐܘܒܕ ܕܗܒܐ . ܘܐܦ ܠܒܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܗܘ ܡܫܛܐ . ܠܐ ܡܛܠ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ . ܠܐ ܬܥܢܐ ܥܡ ܡܪܐ ܕܗܒܐ . ܕܠܡܐ ܢܬܩܘܠ ܡܬܩܠܟ .
P:Ecclus [AB] ܕܡܢܗܘܢ ܬܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ : ܒܥܕܢܐ ܕܬܩܘܡ ܩܕܡ ܫܠܝܛܢܐ̈ . ܠܐ ܡܛܠ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܚܟܝܡܐ̈ . ܘܒܡܬܠܝܗܘܢ̈ ܗܘܝܬ ܕܪܫ .
P:Ecclus [AB] ܕܡܢܗܘܢ ܬܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ : ܒܙܒܢܐ ܕܡܬܒܥܐ ܠܡܦܢܝܘ ܦܬܓܡܐ . ܡܛܠ . ܠܐ ܬܬܥܝܩ ܒܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܣܒܐ̈ ܕܫܡܥܘ ܡܢ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ .
P:Ecclus [AB] ܗܢܐ . ܦܪܫ ܐܠܗܐ ܡܟܬܫܝܗܘܢ̈ . ܘܡܚܐ ܐܢܘܢ . ܡܚܘܬܐ ܡܛܠ ܕܚܛܝܬܐ : ܓܐܝܘܬܐ . ܘܙܢܝܘܬܐ : ܡܒܘܥܐ ܕܬܪܬܝܗܝܢ̈ .
P:Ecclus [AB] ܕܩܪܝܒ ܗܘ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܠܡܥܬܪܘ ܠܡܣܟܢܐ ܡܢ ܫܠܝ . ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܡܛܠ ܬܬܕܡܪ ܒܥܒܕܐ̈ ܕܥܘܠܐ . ܐܠܐ ܣܟܐ ܠܡܪܝܐ . ܘܩܘܐ ܒܢܘܗܪܗ .
P:Ecclus [AB] ܕܛܒ ܗܘ ܚܕ ܕܥܒܕ ܨܒܝܢܐ ܡܢ ܐܠܦܐ . ܘܗܘ ܕܡܐܬ ܕܠܐ ܒܢܝܐ̈ ܡܢ ܡܛܠ ܬܬܟܠ ܥܠ ܚܝܝܗܘܢ̈ . ܘܠܐ ܬܗܝܡܢ ܕܗܘܝܐ ܠܗܘܢ ܚܪܬܐ ܛܒܬܐ .
P:Ecclus [AB] ܕܖܚܡܐ̈ ܘܪܘܓܙܐ ܥܡܗ . ܘܡܣܓܐ ܠܡܫܒܩ : ܐܦ ܬܒܥ ܚܛܗܐ̈ . ܡܛܠ ܪܛܘܢܝܗܘܢ . ܐܦ ܚܕ ܐܢ ܢܩܫܐ ܩܕܠܗ : ܗܢܘ ܬܡܗܐ ܐܢ ܢܙܟܐ .
P:Ecclus [AB] ܗܢܐ ܐܣܓܝ ܫܘܒܩܢܗܘܢ . ܖܚܡܐ̈ ܕܒܪܢܫܐ : ܥܠ ܩܪܝܒ ܒܣܪܗ . ܡܛܠ . ܘܐܫܕ ܥܠܝܗܘܢ ܖܚܡܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܕܚܪܬܗܘܢ ܒܝܫܐ ܗܝ .
P:Ecclus [AB] ܕܠܣܓܝܐܐ̈ ܩܛܠ ܕܘܘܢܐ . ܘܐܘܒܕܬ ܐܢܘܢ ܟܪܝܘܬܐ . ܛܢܢܐ ܡܛܠ ܚܝܘܗܝ̈ . ܫܕܠ ܢܦܫܟ : ܘܦܝܓ ܠܒܟ . ܘܟܪܝܘܬܐ ܐܪܚܩ ܡܢܟ .
P:Ecclus [AB] ܕܒܝܫܘܬ ܥܝܢܐ : ܣܢܐ ܐܠܗܐ . ܘܕܒܝܫ ܡܢܗ̇ : ܠܐ ܒܪܐ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܥܬܝܪܐ : ܠܐ ܬܦܬܚ ܓܓܪܬܟ ܥܠܘܗܝ . ܘܠܐ ܬܐܡܪ ܕܠܐ ܣܦܩ ܠܝ .
P:Ecclus [AB] ܗܢܐ ܐܦ ܒܐܚܪܝܬܗܘܢ ܬܚܕܐ . ܘܥܠ ܦܬܘܪܐ ܬܩܒܠ ܐܝܩܪܐ . ܡܛܠ . ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܐܣܬܡ݇ܟ . ܒܟܠ ܣܢܝܩܘܬܗܘܢ ܬܩܢ ܘܪܒܥ .
P:Ecclus [AB] ܕܣܘܓܐܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܥܒܕ ܒܛܠܢܐ . ܚ ܘܐܝܟܢܐ ܕܘܠܐ ܠܗ : ܡܛܠ ܐܪܝܡܬ ܒܪܝܫܗ : ܒܥܐ ܚܪܘܖܐ̈ . ܘ ܙ ܦܠܘܚ ܒܥܒܕܟ ܕܠܐ ܢܡܪܕ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܢ ܬܛܪܦܝܘܗܝ : ܢܦܘܩ ܢܐܒܕ . ܘܒܐܝܕܐ ܐܘܪܚܐ ܬܫܟܚܝܘܗܝ ܡܛܠ ܗܘ ܥܒܕܟ : ܐܝܟ ܐܚܘܟ ܚܫܘܒܝܗܝ . ܘܠܐ ܬܬܟܬܫ ܒܕܡܐ ܕܢܦܫܟ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܦ ܒܗ ܐܝܬ ܒܑܗ ܗܢܝܢܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܙܒܢܐ ܕܒܐܝܕܗ ܡܨܠܚܐ ܡܛܠ ܘܫܘܩܪܐ . ܘܡܢ ܟܠ ܚܛܗܐ̈ ܕܟܐ ܠܒܟ . ܘܐܦ ܠܐܣܝܐ ܗܒ ܐܬܪܐ .
P:Ecclus [AB] ܕܗܕܐ ܗܝ ܚܪܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܙܪܥܐ ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܡܢܬܟ . ܐܬܕܟ݇ܪ ܕܩܕܡܝܐ̈ ܘܐܚܪܝܐ̈ ܠܘܬܟ ܐܢܘܢ .
P:Ecclus [AB] ܕܠܐ ܟܣܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܕܡ . ܘܓܠܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܟܠ ܕܐܬܝܢ ܠܥܠܡܐ . ܡܛܠ ܟܣܝܬܗܘܢ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ : ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܓܠܝܢ̈ ܩܕܡܘܗܝ .
JnSol:OntheSoul ܓܝܪ ܕܠܩܘܠܣܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܐܫܬܥܒܕ ܠܐ ܡܬܦܢܐ ܨܝܕ ܩܘܠܣܐ ܡܛܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܗ̇ܘܝܐ ܠܗ ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܪܚܡ ܥܠ ܡܚܝܠܐ̈ .
JnSol:OntheSoul ܗܢܐ ܚܒܝܒܝ̈ ܢܬܩܪܒ ܠܛܟܣܐ ܫܒܝܚܐ ܕܕܘܒܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܓܘܝܐ ܡܛܠ ܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܒܛܝܒܘܬܗ ܒܗ̇ܘ ܚܘܠܛܢܐ ܕܥܠܡܝ̈ ܫܘܒܚܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܐܦܢ ܡܢ ܠܘܝܐ̈ ܗܘܐ . ܒܪܡ ܠܘ ܡܢ ܙܪܥܗ ܠܡ ܕܐܗܪܘܢ ܐܝܬܘ ܡܛܠ ܕܟܗܢܐ ܐܝܬܘ ܗܘܐ ܥܡܗ ܕܡ̇ܫܚ . ܘܠܘ ܗܘ ܡܫܚ ܗܘܐ . </lemma> [1986]
P:Ecclus [AB] ܗܢܐ ܢܥܫܢ ܛܘܒܗ . ܘܬܫܒܚܬܗ̈ ܢܬܢܝܢ̈ ܟܢܘܫܬܐ̈ . ܒܪܝ ܆ ܐܢ ܡܛܠ ܕܐܫܟܚ ܠܡܛܥܐ : ܘܠܐ ܛܥܐ . ܘܠܡܒܐܫܘ ܠܚܒܪܗ : ܘܠܐ ܐܒܐܫ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܐ ܡܘܟܠ ܡܛܠ ܠܒܗܘܢ ܒܝܫܐ : ܘܒܬܪ ܦܬܟܪܐ̈ ܕܐܠܦܘ ܐܢܘܢ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܐ ܡܝܬܐ ܡܛܠ ܘܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ ܕܝܬܩܐ ܕܝܠܝ : ܕܐܩܝܡܬ ܥܡ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ .
P:Job [AB] ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܒܗܬܬܐ . ܘܥܕ ܩܠܝܠ ܫܩܠ ܗܘܐ ܠܝ ܥܘܫܢܝ . ܒܪܡ ܡܛܠ ܦܬܓܡܐ . ܠܐ ܐܣܒ ܒܐܦܝ̈ ܐܢܫ . ܘܡܢ ܐܦܝ̈ ܐܢܫ ܠܐ ܐܒܗܬ .
P:Isa [AB] ܗܢܐ ܟܪܣܝ ܥܠ ܡܘܐܒ : ܐܝܟ ܟܢܪܐ ܬܡܠܠ . ܘܓܘܝ ܥܠ ܫܘܪܐ ܡܛܠ ܚܡܪܐ ܒܡܥܨܪܬܐ . ܘܠܐ ܢܕܘܫ ܕܝܘܫܐ : ܡܛܠ ܕܠܕܝܘܫܐ ܐܒܛܠ .
P:John [AB] ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܆ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܐܙܠܘ ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܠܟܘܢ : ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܝ ܇ ܐܠܐ ܝܗܝܒ ܠܗ ܡܢ ܐܒܝ .
P:Kings [AB] ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܝܬܒ ܐܠܗܐ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܗܐ ܫܡܝܐ ܘܫܡܝ̈ ܫܡܝܐ ܠܐ ܡܛܠ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܢܬܗܝܡܢ ܦܬܓܡܟ ܕܝܡܝܬ ܠܥܒܕܟ ܕܘܝܕ ܐܒܝ .
P:Ps [AB] ܕܫܡܥܬ ܪܢܝܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ : ܟܕ ܐܬܡܠܟܘ ܥܠܝ ܐܟܚܕܐ : ܡܛܠ . ܐܬܛܥܝܬ ܐܝܟ ܡܝܬܐ ܡܢ ܠܒܐ : ܘܗܘܝܬ ܐܝܟ ܡܐܢܐ ܐܒܝܕܐ .
P:Rom [AB] ܡܢܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܗܘܐ ܒܬܪ ܢܡܘܣܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܆ ܠܢܡܘܣܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܠܐ ܐܕܪܟ .
P:1Macc [AB] ܕܣܓܝ ܙܒܢܬܐ̈ ܗܘܘ ܩܪܒܐ̈ ܒܐܪܥܐ . ܫܡܥܘܢ ܕܝܢ ܒܪܗ ܡܛܠ ܘܕܥܡܐ : ܘܪܝܫܝ̈ ܥܡܐ ܘܕܣܒܐ̈ ܕܐܪܥܐ : ܐܘܕܥܢܟܘܢ .
P:TweProph [AB] ܕܥܕܡܐ ܠܫܠܝܛܢܝܗܘܢ̈ ܡܪܘܕܝܢ : ܘܒܪܘܝܘܬܗܘܢ ܪܘܝܢ : ܡܛܠ : ܕܓܡܘܪܝܐ ܥܒܕ : ܘܠܐ ܢܩܘܡ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܘܠܨܢܐ .
P:Ps [AB] ܕܠܝܬ ܒܦܘܡܗܘܢ ܟܐܢܘܬܐ : ܐܠܐ ܥܘܠܐ ܒܓܘܗܘܢ : ܘܐܝܟ ܡܛܠ ܘܒܙܕܝܩܘܬܟ : ܡܛܠ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܬܪܘܨ ܩܕܡܝ ܐܘܪܚܟ .
P:Ps [AB] ܕܡܟܟܬܢ ܒܐܬܪܐ ܬܢܝܢܐ : ܘܟܣܝܬܢ ܒܛܠܠܝ̈ ܡܘܬܐ . ܘܠܐ ܡܛܠ .   ܘܠܐ ܗܦܟܢ ܠܒܣܬܪܢ : ܘܠܐ ܐܗܦܟܢ ܫܒܝܠܝܢ̈ ܡܢ ܐܘܪܚܟ .
P:Sam [AB] ܕܡܢ ܠܘܩܕܡ ܒܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܗܘܐ ܓܒܪܐ : ܡܐ ܕܐܙܠ ܡܛܠ ܕܡܬܩܠܐ ܕܟܣܦܐ : ܢܬܠ ܠܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܢܚܘܝܢ ܐܘܪܚܢ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܛܡܐ ܗܘ ܥܘܠܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܫܘܥܝܬܗ̈ ܕܡܪܝܐ ܥܡ ܬܪܝܨܐ̈ . ܡܛܠ . ܘܠܐ ܬܛܢ ܒܓܒܪܐ ܥܘܠܐ . ܘܠܐ ܬܨܒܐ ܒܟܠܗܝܢ ܐܘܪܚܬܗ̈ .
P:Ecclus [AB] ܕܒܢܘܪܐ ܡܬܒܩܐ ܕܗܒܐ . ܘܒܪܢܫܐ ܒܟܘܪܐ ܕܡܣܟܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܘܗܘ ܢܗܘܐ ܠܟ ܥܕܘܪܐ . ܣܒܪ ܒܗ ܘܗܘ ܢܬܪܘܨ ܐܘܪܚܬܟ̈ .
P:ApocBar [AB] ܕܒܗܢܐ ܐܬܪܐ ܐܝܟܐ ܕܡܬܓܪܓܚ ܐܢܐ ܗܫܐ . ܡܢ ܩܕܝܡ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܡܛܠ ܓܝܪ ܐܬܬܢܚ ܥܠ ܨܗܝܘܢ . ܘܐܝܟܢܐ ܐܬܐܒܠ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܗܐ ܕܐܢ ܐܢܐ ܕܝܢܟܝ : ܘܡܬܢܩܡ ܐܢܐ ܡܛܠ ܐܫܬܒܝܘ : ܘܕܡܝ ܥܠ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܬܐܡܪ ܐܘܪܫܠܡ .
P:Acts [AB] ܗܢܐ ܐܬܒܣܡ ܠܒܝ ܂ ܘܪܘܙܬ ܬܫܒܘܚܬܝ . ܘܐܦ ܦܓܪܝ ܢܓܢ ܥܠ ܡܛܠ ܗܘܝܬ ܚܙܐ ܠܡܪܝ ܒܟܠܙܒܢ ܆ ܕܥܠ ܝܡܝܢܝ ܗܘ ܂ ܕܠܐ ܐܙܘܥ .
P:Ps [AB] ܗܢܐ ܚܕܝ ܠܒܝ ܘܕܨ ܐܝܩܪܝ : ܘܐܦ ܒܣܪܝ ܢܫܪܐ ܒܫܠܝܐ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܣܡܬ ܠܡܪܝܐ ܠܘܩܒܠܝ ܒܟܠ ܙܒܢ : ܘܗܘܐ ܡܢ ܝܡܝܢܝ ܕܠܐ ܐܙܘܥ .
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܟܐܒ ܗܘ ܬܒܪܟܝ : ܘܚܣܝܢܐ ܗܝ ܡܚܘܬܟܝ . ܡܛܠ ܠܐ ܐܥܒܕ ܓܡܘܪܝܐ : ܘܐܪܕܝܟ ܒܕܝܢܐ ܘܡܙܟܝܘ ܠܐ ܐܙܟܝܟ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܐܬܬܕܝܢ ܥܡܟܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܥܡ ܒܢܝ̈ ܒܢܝܟܘܢ̈ ܡܛܠ ܐܬܢܒܝܘ ܒܒܥܠܐ . ܘܒܬܪ ܡܕܡ ܕܠܝܬ ܒܗ ܝܘܬܪܢ ܐܙܠܘ .
P:Jer [AB] ܕܐܢ ܬܚܪܒܘܢ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܕܡܬܟܬܫܝܢ ܥܡܟܘܢ : ܡܛܠ ܘܬܐܡܪܘܢ ܕܐܙܠܝܢ ܡܢܢ ܟܠܕܝܐ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܙܠܝܢ .
P:Gen [AB] ܕܣܓܝ ܗܘܐ ܩܢܝܢܗܘܢ ܠܡܬܒ ܐܟܚܕܐ : ܘܠܐ ܡܘܦܝܐ ܗܘܬ ܐܪܥܐ ܡܛܠ ܕܟܢܥܢ : ܘܐܙܠ ܠܐܪܥܐ ܕܣܥܝܪ ܡܢ ܩܕܡ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ .
P:Gen [AB] ܕܐܝܟܢܐ ܐܣܩ ܠܘܬ ܐܒܝ : ܘܛܠܝܐ ܠܐ ܗܘܐ ܥܡܝ : ܕܠܡܐ ܐܚܙܐ ܡܛܠ ܥܒܕܟ ܚܠܦ ܛܠܝܐ : ܥܒܕܐ ܠܡܪܝ : ܘܛܠܝܐ ܢܣܩ ܥܡ ܐܚܘܗܝ̈ .
P:ApocBar [AB] ܕܐܡܪܬ ܠܡܢܘ ܘܠܟܡܐ ܗܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ . ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ ܗܘܝܐ ܡܛܠ ܗܟܢ ܡܬܕܝܢܝܢ ܀ ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܝ . ܐܦ ܗܠܝܢ ܐܢܐ ܐܚܘܝܟ .
P:Cor [AB] ܕܒܘܩܝܐ ܒܥܝܬܘܢ ܕܡܫܝܚܐ ܕܡܡܠܠ ܒܝ . ܗܘ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܚܝܠ ܡܛܠ ܕܚܛܘ ܆ ܘܠܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܕܐܢ ܐܬܐ ܬܘܒ ܂ ܠܐ ܐܚܘܣ .
P:Rev [AB] ܗܢܐ ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܢܐܬܝܢ̈ ܥܠܝܗ̇ ܡܚܘܬܐ̈ . ܡܘܬܐ ܘܐܒܠܐ ܡܛܠ . ܕܝܬܒܐ ܐܢܐ ܡܠܟܬܐ ܆ ܘܐܪܡܠܬܐ ܠܝܬܝ . ܘܐܒܠܐ ܠܐ ܐܚܙܐ .
P:Rom [AB] ܕܝܕܝܥܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܓܠܝܐ ܗܝ ܒܗܘܢ . ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܓܠܗ̇ ܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܘܪܘܫܥܗܘܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܗܢܘܢ ܕܩܘܫܬܐ ܒܥܘܠܐ ܐܚܝܕܝܢ .
P:Josh [AB] ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܐܠܗܢ : ܗܘ ܕܐܣܩܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܡܢ ܒܝܬ ܡܛܠ : ܚܣ ܠܢ ܕܢܫܒܘܩ ܠܡܪܝܐ : ܘܢܦܠܘܚ ܠܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ .
P:Job [AB] ܕܗܝ ܚܛܝܬܐ ܗܝ . ܘܗܝ ܥܝܢܐ ܗܝ ܕܨܢܥܬܐ . ܘܢܘܪܐ ܗܝ ܕܥܕܡܐ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܛܚܢܬ ܠܐܚܪܢܝܢ̈ ܐܢܬܬܝ : ܘܐܦܬ ܒܕܘܟܐ ܐܚܪܢܝܐ .
P:Job [AB] ܕܠܒܗܘܢ ܟܣܝܬ ܡܢ ܣܘܟܠܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܬܬܪܝܡܘܢ ܒܦܠܓܘܬܐ . ܡܛܠ ܒܬܬ ܪܘܚܝ . ܣܝܡ ܢܐ ܡܫܟܢܝ ܠܘܬܟ : ܡܢܘ ܗܢܐ ܡܫܠܡ ܐܝܕܝ .
P:Deut [AB] ܕܐܪܝܡܬ ܥܠ ܫܡܝܐ ܐܝܕܝ : ܘܐܡܪܬ ܕܚܝ ܐܢܐ ܠܥܠܡ . ܐܠܛܘܫ ܡܛܠ : ܐܢܐ ܡܚܐ ܐܢܐ ܘܐܢܐ ܡܐܣܐ ܐܢܐ : ܘܠܝܬ ܕܦܠܛ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ .
P:TweProph [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܐܢܬܬܟ ܒܡܕܝܢܬܟ ܬܙܢܐ : ܘܒܢܝܟ̈ ܡܛܠ ܕܠܐ ܬܬܢܒܐ ܥܠ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܠܐ ܬܠܦ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܚܩ .
P:Deut [AB] ܕܡܥܠ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܝܡܝܬ ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ : ܕܡܪܕܝܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܬܗܘܐ ܠܝ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗܕܐ ܠܣܗܕܘܬܐ ܒܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Deut [AB] ܕܦܠܓܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܥܡܗ : ܘܝܥܩܘܒ ܚܒܠܐ ܕܝܪܬܘܬܗ . ܐܫܟܚܗ ܡܛܠ ܐܢܫܐ : ܐܩܝܡ ܬܚܘܡܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܠܡܢܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Ecclus [AB] ܗܢܐ ܒܡܘܡܬܐ̈ ܝܡܐ ܠܗ ܐܠܗܐ ܕܢܒܢܐ ܠܗ ܡܕܒܚܐ . ܘܬܗܘܐ ܠܗ ܡܛܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܕܩܡ ܒܬܘܪܥܬܐ ܕܥܡܗ : ܘܒܥܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Ecclus [AB] ܗܢܐ ܫܒܚܝܗܝ̈ ܢܫܐ̈ ܒܪܒܘܬܐ̈ . ܩܠܝܠ ܐܬܟܬܫ : ܘܬܒܪ ܡܛܠ ܠܓܢܒܪܐ ܕܝܕܥ ܩܪܒܐ : ܠܡܪܡܘ ܩܪܢܐ ܕܥܡܗ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Ezek [AB] ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܡܪܬ : ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܡܠܬܐ ܘܥܒܕ ܐܢܐ ܠܗ̇ : ܡܛܠ ܟܠ ܚܙܘܐ ܕܓܠܐ : ܘܩܨܡܐ ܕܦܠܓܘܬܐ ܒܝܢܬ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Ezek [AB] ܕܠܐ ܨܒܐ ܐܢܐ ܒܡܘܬܗ ܕܡܝܬܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܠܐ ܬܘܒܘ ܡܛܠ ܠܒܐ ܚܕܬܐ : ܘܪܘܚܐ ܚܕܬܐ : ܘܠܐ ܬܡܘܬܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Josh [AB] ܕܬܗܘܐ ܐܬܐ ܗܕܐ ܒܝܢܬܟܘܢ : ܕܟܕ ܢܫܐܠܘܢܟܘܢ ܒܢܝܟܘܢ̈ ܡܢ ܡܛܠ ܓܒܪ ܟܐܦܗ ܥܠ ܟܬܦܗ : ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܒܛܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:TweProph [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܒܥܐܘܢܝ ܠܝ ܘܚܝܘ . ܡܛܠ ܗܘܘ ܡܢܗ̇ ܡܐܐ : ܢܫܬܚܪܘܢ ܒܗ̇ ܥܣܪܐ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:1Chr [AB] ܕܪܒ ܗܘ ܡܪܝܐ ܘܫܒܝܚ ܛܒ . ܘܕܚܝܠ ܗܘ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ . ܡܛܠ ܡܛܠ : ܣܒܪܘ ܟܠ ܝܘܡ ܒܝܘܡ ܦܘܪܩܢܗ . ܐܫܬܥܘ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܐܝܩܪܗ .
P:Ps [AB] ܕܢܬܦܪܩܘܢ ܚܒܝܒܝܟ̈ : ܦܪܘܩܝܢ ܒܝܡܝܢܟ ܘܥܢܝܢ . ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܫܡܝܐ . ܐܬܬܪܝܡ ܥܠ ܫܡܝܐ ܐܠܗܐ : ܘܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܐܝܩܪܟ .
P:TweProph [AB] ܕܚܛܘܦܝܐ ܕܠܒܢܢ ܢܟܣܝܟ : ܘܒܙܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܬܕܠܚܟ : ܡܢ ܕܡܐ ܡܛܠ : ܢܗܦܘܟ ܥܠܝܟ ܟܣܐ ܕܝܡܝܢܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܨܥܪܐ ܥܠ ܐܝܩܪܟ .
P:Job [AB] ܕܗܫܐ ܡܢ ܚܠܐ ܕܝܡܡܐ̈ ܥܫܢ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܦܬܓܡܝ̈ ܟܠܝܢ . ܡܛܠ ܡܛܠ . ܠܘܝ ܕܝܢ ܡܬܬܩܠ ܪܘܓܙܝ : ܘܡܕܡ ܕܗܘܢܝ ܒܡܣܐܬܐ ܐܟܚܕܐ .
P:PsSol [AB] ܕܒܝܫܬܐ ܥܒܕܘ ܐܦ ܗܢܘܢ . ܐܟܚܕܐ ܕܠܐ ܢܫܡܥܘܢܢܝ . ܘܐܬܚܡܬ ܡܛܠ ܡܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܛܠܝܐ̈ ܘܣܒܐ̈ ܘܒܢܝܗܘܢ̈ . ܐܟܚܕܐ .
P:Job [AB] ܕܡܢ ܛܠܝܘܬܝ ܪܒܝܘܢܝ ܟܐܒܐ̈ . ܘܡܢ ܟܪܣܗ̇ ܕܐܡܝ ܬܢܚܬܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܪܡܠܬܐ . ܐܢ ܐܟܠܬ ܠܚܡܝ ܒܠܚܘܕܝ . ܘܠܐ ܝܬܡܐ ܡܢܗ ܐܟܠ .
P:Jer [AB] ܕܐܦ ܢܒܝܐ̈ ܘܐܦ ܟܗܢܐ̈ ܐܬܚܢܦܘ : ܘܐܦ ܒܒܝܬܝ ܐܫܟܚܬ ܡܛܠ : ܘܗܘܐ ܪܗܛܢܗܘܢ ܒܝܫ : ܘܒܓܢܒܪܘܬܗܘܢ ܠܐ ܐܟܫܪܘ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܓܝܪ ܕܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ ܒܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܆ ܐܦ ܗܘ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܡܛܠ ܬܟܝܠ ܥܠܘܗܝ . ܘܬܘܒ . ܗܐ ܐܢܐ ܘܒܢܝܐ̈ ܕܝܗܒ ܠܝ ܐܠܗܐ .
P:Job [AB] ܕܢܐܠܦ ܦܘܡܟ ܚܛܗܐ̈ . ܘܨܒܐ ܐܢܬ ܒܠܫܢܐ ܕܢܟܠܐ . ܢܚܝܒܟ ܡܛܠ . ܐܦ ܐܢܬ ܡܒܛܠ ܐܢܬ ܕܚܠܬܐ . ܘܡܣܓܐ ܐܢܬ ܡܡܠܠ ܩܕܡ ܐܠܗܐ .
P:Job [AB] ܗܢܐ ܐܢܫܝ̈ ܠܒܐ ܫܘܡܥܘܢܝ . ܚܣ ܠܐܠܗܐ ܕܢܥܒܕ ܥܘܠܐ . ܘܚܣ ܡܛܠ ܠܡܗܠܟܘ . ܕܐܡܪܬ : ܕܠܐ ܙܟܐ ܓܒܪܐ ܡܐ ܕܕܚܠ ܡܢ ܐܠܗܐ .
P:Mark [AB] ܗܢܐ ܢܫܒܘܩ ܓܒܪܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ ܂ ܘܢܩܦ ܠܐܢܬܬܗ ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ . ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܕܝܢ ܂ ܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ .
P:PsSol [AB] ܕܦܪܥ ܐܢܬ ܠܥܘܠܐ̈ ܐܝܟ ܥܒܕܝܗܘܢ̈ . ܘܐܝܟ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ . ܒܬܪܝܨܘܬܗ ܕܠܒܝ . ܡܛܠ ܕܒܕܝܢܝܟ̈ ܙܕܝܩܘܬܟ ܐܠܗܐ .
P:Ps [AB] ܕܗܐ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܡܬܪܓܫܝܢ : ܘܣܢܐܝܟ̈ ܐܪܝܡܘ ܪܝܫܐ ܥܠ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܡܢܘ ܕܕܡܐ ܠܟ : ܠܐ ܬܫܬܘܩ ܘܠܐ ܬܫܠܐ ܐܠܗܐ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܐ ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܗܘܢ : ܘܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܐܝܕܝ ܡܛܠ ܗܐ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܥܒܕܝܢ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ̈ : ܘܗܢܘܢ ܠܐ ܗܘܘ ܐܠܗܐ̈ .
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܕܡܠܟܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܠܐ ܢܩܝܡܘܢ . ܘܠܐ ܕܢܒܐܫܘܢ ܘܢܦܪܩܘܢ ܡܛܠ ܠܝܬ ܒܗܘܢ . ܗܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܗܕܐ : ܕܠܐ ܗܘܘ ܐܠܗܐ̈ .
P:Jer [AB] ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܬܒܬ ܐܬܒܝܐܬ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܝܕܥܬ ܐܬܬܢܝܚܬ : ܒܗܬܬ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܟܒܫ : ܐܬܝܒܝܢܝ ܘܐܬܘܒ : ܡܛܠ ܕܐܢܬܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ .
P:Ps [AB] ܕܟܠܗܘܢ ܕܝܢܘܗܝ̈ ܠܘܩܒܠܝ : ܘܢܡܘܣܘܗܝ̈ ܠܐ ܐܥܒܪܬ ܡܢܝ . ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܢܛܪܬ ܐܘܪܚܬܗ̈ ܕܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܐܬܡܪܕܬ ܡܢ ܐܠܗܝ .
P:Ps [AB] ܕܐܡܪܬ ܕܠܐ ܢܚܕܘܢ ܠܝ : ܘܠܐ ܢܬܬܪܝܡܘܢ ܥܠܝ ܒܙܘܥܬܐ ܡܛܠ ܒܦܘܡܗ . ܡܛܠ ܕܠܟ ܣܟܝܬ ܡܪܝܐ : ܘܥܢܝܬܢܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ .
P:Sam [AB] ܕܟܠܗܘܢ ܕܝܢܘܗܝ̈ ܠܘܩܒܠܝ : ܘܢܡܘܣܘܗܝ̈ ܠܐ ܐܥܒܪܬ ܡܢܝ . ܡܛܠ ܠܝ . ܡܛܠ ܕܢܛܪܬ ܐܘܪܚܬܗ̈ ܕܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܐܬܡܪܕܬ ܡܢ ܐܠܗܝ .
P:Deut [AB] ܕܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܪܬ ܐܢܬ ܠܗܘܢ : ܠܙܟܘܪܐ̈ ܘܠܩܨܘܡܐ̈ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܢ ܩܕܡܝܟ . ܗܘܝܬ ܬܡܝܡ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ .
P:Deut [AB] ܕܛܡܐ ܗܘ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܟܠ ܡܢ ܕܥܒܕ ܗܠܝܢ : ܘܟܠ ܡܢ ܕܥܒܕ ܡܛܠ ܬܗܘܐ ܠܟ : ܕܢܣܓܘܢ ܝܘܡܝܟ̈ ܒܐܪܥܐ ܕܝܗܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ .
P:Deut [AB] ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ ܢܘܪܐ ܗܘ ܐܟܠܬܐ : ܘܐܠܗܐ ܗܘ ܛܢܢܐ . ܘܟܕ ܡܛܠ ܨܠܡܐ̈ ܘܕܡܘܬܐ̈ : ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܕܟܘܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ .
P:Lev [AB] ܕܟܠ ܢܦܫܐ ܕܠܐ ܬܬܡܟܟ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ : ܬܐܒܕ ܡܢ ܥܡܗ̇ . ܘܟܠ ܡܛܠ ܕܝܘܡܐ ܗܘ ܕܚܘܣܝܐ : ܠܡܚܣܝܘ ܥܠܝܟܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ .
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܫܒܚܘ ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ ܒܚܕܘܬܐ : ܘܕܘܨܘ ܡܛܠ ܕܐܦܪܝܡ : ܘܢܐܡܪܘܢ : ܩܘܡܘ ܢܣܩ ܠܨܗܝܘܢ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ .
P:Josh [AB] ܕܠܝܬ ܦܠܓܘܬܐ ܠܠܘܝܐ̈ ܒܝܢܬܟܘܢ : ܡܛܠ ܕܟܗܢܘܬܗ ܗܝ ܡܛܠ ܠܘܬܝ ܠܗܪܟܐ : ܘܐܚܘܝܟܘܢ ܡܢܬܐ ܕܓܒܝܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ .
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܕܐܗܦܟܬ ܟܠܗ̇ ܚܡܬܟ ܘܪܘܓܙܟ ܥܠܝܢ . ܐܝܟ ܕܡܠܠܬ ܒܝܕ ܡܛܠ ܡܢ ܩܕܡܝܟ . ܘܪܡܝܢ ܚܢܢ ܬܟܫܦܬܢ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢ ܠܐ ܢܨܒܐ ܠܡܥܕܪܘܬܢ ܒܓܘ ܚܡܫܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܗܘ ܫܠܝܛ ܡܛܠ ܬܣܬܟܠܘܢ . ܠܐ ܐܚܝ̈ . ܠܐ ܬܪܓܙܘܢ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܢ .
P:Num [AB] ܗܢܐ ܡܬܐܡܪ ܒܣܦܪ ܩܪܒܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ : ܫܠܗܒܝܬܐ ܒܥܠܥܠܐ : ܡܛܠ ܬܚܘܡܐ ܗܘ ܕܡܘܐܒܝܐ̈ : ܒܝܬ ܡܘܐܒܝܐ̈ ܠܒܝܬ ܐܡܘܪܝܐ̈ .
P:Isa [AB] ܕܥܒܕܬ ܩܪܝܬܐ ܠܝܓܪܐ : ܘܩܪܝܬܐ ܥܫܝܢܬܐ ܠܡܦܘܠܬܐ . ܢܘܣܐ ܡܛܠ . ܕܥܒܕܬ ܕܘܡܪܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܡܗܝܡܢܬܐ . ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܐܡܝܢ .
P:Ezek [AB] ܕܐܘܪܟܐ ܕܐܟܣܕܪܐ ܕܕܪܬܐ ܒܪܝܬܐ ܚܡܫܝܢ ܐܡܝܢ̈ : ܘܠܘܩܒܠ ܡܛܠ ܘܒܐܣܬܐ ܕܠܒܪ ܕܠܘܩܒܠ ܐܟܣܕܪܐ̈ : ܐܘܪܟܐ ܚܡܫܝܢ ܐܡܝܢ̈ .
P:Ezek [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܕܚܙܝܬܘܢ ܣܪܝܩܘܬܐ ܡܛܠ ܐܡܪܬܘܢ : ܘܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܐܢܐ ܠܐ ܐܡܪܬ .