simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] . ܡܛܠ ܕܐܢ ܬܛܪܦܝܘܗܝ :
P:Ecclus [AB] . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܗ ܐܝܬ
P:Ecclus [AB] . ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܗܝ ܚܪܬܐ
P:Ecclus [AB] . ܡܛܠ ܕܠܐ ܟܣܐ ܡܢ
JnSol:OntheSoul . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܩܘܠܣܐ ܕܨܒܘܬܐ̈
JnSol:OntheSoul . ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܒܝܒܝ̈ ܢܬܩܪܒ
BarBahl:SyrLex [1986] ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܡܢ ܠܘܝܐ̈
P:Ecclus [AB] ܐܒܐܫ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܥܫܢ ܛܘܒܗ
P:Jer [AB] ܐܒܗܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Jer [AB] ܐܒܗܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Job [AB] ܐܒܗܬ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ
P:Isa [AB] ܐܒܛܠ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܪܣܝ ܥܠ
P:John [AB] ܐܒܝ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܆
P:Kings [AB] ܐܒܝ . ܡܛܠ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܝܬܒ ܐܠܗܐ
P:Ps [AB] ܐܒܝܕܐ . ܡܛܠ ܕܫܡܥܬ ܪܢܝܐ ܕܣܓܝܐܐ̈
P:Rom [AB] ܐܕܪܟ . ܡܛܠ ܡܢܐ . ܡܛܠ
P:1Macc [AB] ܐܘܕܥܢܟܘܢ . ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܙܒܢܬܐ̈ ܗܘܘ
P:TweProph [AB] ܐܘܠܨܢܐ . ܡܛܠ ܕܥܕܡܐ ܠܫܠܝܛܢܝܗܘܢ̈ ܡܪܘܕܝܢ
P:Ps [AB] ܐܘܪܚܟ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܒܦܘܡܗܘܢ ܟܐܢܘܬܐ
P:Ps [AB] ܐܘܪܚܟ . ܡܛܠ ܕܡܟܟܬܢ ܒܐܬܪܐ ܬܢܝܢܐ