simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܥܒܕܝܟ̈ ܫܒܛܐ ܕܝܪܬܘܬܟ . ܩܠܝܠ ܢܐܪܬ ܥܡܐ ܕܩܘܕܫܟ . ܡܛܠ ܐܛܥܝܬܢ ܡܪܝܐ ܡܢ ܐܘܪܚܟ . ܘܩܫܝܬ ܠܒܢ ܡܢ ܕܚܠܬܟ . ܐܬܦܢܝ
SevAnt:Epist ܗܠܝܢ ܠܘܬܥܡܠܐܪܠܢܘܝܘܬܐ̈ . ܘܒܗܪܐܡܣ̣ܬܒܪܝܢ ܡܛܠ ܪܣܗܕܘܬܐ ܦܓܪܐ ܝܗ̇ܒܝܢ ܇ ܐܘ ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ
BarKoni:ScholUrm Xܕܐܦ ܫܪܟܐ²⁴ ܕܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܐܫܬܘܝ ܠܗܝܢ ܢܫܐ̈ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡܛܠ ܒܟܬܒܐ ܕܝܢ ܠܝܬ . ܘܟܒܪ ܕܗ̣ܘXX ܐܠܗܐ ܦܪܓܠ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܗܕܐ
ThdrMops:ComPs ܕܠܥܠܡ ܬܩܢܬܗ̇ . ܘܐܦ ܠܡ ܓܝܪ ܡܢ ܠܥܠ . ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܡܛܠ ܆ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ ܬܘܒ [1X2]ܡܢ ܩܕܝܡ ܝܕܥ̇ܬ ܣܗܕܘܬܟ ܆
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܟܕ ܠܡܝܬܐ̈ ܡܩ̣ܝܡ ܗܘܐ ܆ ܠܘ ܒܡܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܘ Xܢ ܡܛܠ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܕܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ ܆ ܘܘܝ̇ܝXܣ ܂
SevAnt:LuqGramm ܕܐܝܟ ܡܠܬܐ ܟܗܢܝܬܐ ܗ̇ܝ ܝܝ ܕܒܦܠܐܬܐ̈ ܟܬܝܒܐ ܆ ܢܫܐ̈ ܡܛܠ ܝXܝ ܕܙܕܩ̇ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܢܬܬܘܕܐ ܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܠܐ
P:Rom [AB] ܗܕܐ ܗܘܘ ܡܩܪܒܝܢ ܘܛܥܢܝܢ ܠܚܕܕܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܘܒܚܕ ܦܘܡ ܆ ܬܫܒܚܘܢ ܠܐܠܗܐ ܇ ܐܒܘܗܝ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ .
SilwQard:ScholUrmApp ܕܩܕܡܝܬ ܫܘܠܡܗ̇ ܕܨܒܘܬܐ ܩ̇ܕܡ ²ܐܢܫ ܒܪܥܝܢܗ ܘܟܢ ܡܬܚܫܒ ܡܛܠ ܒܚܘܫܒܐ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ . ܡܬܬܚܡ ܓܝܪ ܫܘܠܡܐ :
SevAnt:LuqGramm ܐܓܪܬܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܂ Xܘܝ̇Xܘܣ ܂ ܚܕ · ܗܟܝܠ ܐܪܐ ܡܛܠ ܕܕܡܝܢ̈ ܠܗܠܝ̣ܢ ܘܒܛܘܡܣܐ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܡܟܬܒܢ̈ ܠܗ
SevAnt:LuqGramm ܗܠܝܢ ܕܢܒܝܐ ܕܘܝܕ ܡܙ̇ܡܪ ܨܝܕ ܐܠܗܐ ܕܟܠ ܇ ܟܐܝ ܒܚܝܘܬ̈ ܡܛܠ ܫܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܒܘܛܘܬ ܐ ܕܩܢܝܐ̈ ܐܘ ܕܥܒܐ̈ ܡܬܛܫܝܢ̈ ܇
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܓܝܪ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܛܡܐܬܐ̈ ܐܬܦܩܕ ܕܢܐܟܘܠ ܟܘ̣ܙ ܘܐܫܬܐܠ ܡܛܠ ܡܛܠ ܠܗ ܛܡܐܐ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ ܝ- ܠܐ ܡܬܘܡ ܐܟ̇ܠܬ ܕܛܡܐ ܃ ܗ̇ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܛܒܐ ܗܘ ܂ ܠܐ ܫ̇ܪܝ ܒܗ ܡܕܡ̣ ܘܠܐ ܡܫ̇ܠܡ ܒܗ ܡܕܡ ܂ ܠܝܬ ܒܗ ܡܛܠ ܒܗ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܗ̇ܒ̣ ܡܛܠ ܕܥܬܝܪܐ ܗܘ ܂ ܠܝܬ ܝ ܒܗ ܕܠܐ ܡܪܚܡ̣
AbbaIs:Ascet ¹¹ܐܢܫ ܕܛܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܒܝܫܐ̣ ²ܕܝܢ ⁵ X ܪܚܝܩܘܬܐ X ³ܗܢܐ ܡܛܠ ܨܒܝܢܐ ܕܒܣܪܐ̣ ܪܚܝܩܬܐ X ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢܗ . ¹0 XX ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ
ThdrMops:ComPs ܕܕܘܒܪܝ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ : ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܒܢܣܝܢܐ ܡܛܠ . ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇ [76]ܢܗܘܘܢ ܪܚܡܝܟ̈ ܡܒܝܐܢܝ̈ . ܐܠܐ ܠܡ
SevAnt:LuqGramm ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܐܒܐ ܗ̇ܘ ܕܫܕܪܢܝ ܪܒ ܗܘ ܡܢܝ ܆ ܃ ܡܛܠ ܡܦܪܫ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܂ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܆ ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ̣
SynWestSyr ܐܝܠܝܢ ܕܥܡ ܚܝܘܬܐ̈ ܐܘ̇ ܥܡ ܕܟܪܐܐܬܛܢܦܘ̈ ܐܘ̇ ܥܕܟܝܠ ܡܛܠ ܚܛܘ ܆ ܒܫܘܠܡܐ ܕܚܝܝܗܘܢ̈ ܢܫܬܘܘܢ ܠܩܘܪܒܢܐ . X0ܝܘ .
SynWestSyr XX . X XXX1ܕܟܕ ܡܙܒܢܝܢ ܠܗ̇ ܒܬܪܥܐ ܕܥܕܬܐ ܠܘ ܓܢܒܐܝܬ . ܡܛܠ ܒܗܕܐ ܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܐܝܬ ܥܝܕܐ . ܘܕܠܐ ܥܕܠܝ ܐܢܘܢ .
DidascApost ܕܐܡ̣ܪ XXX ܡܪܝܐ ܒܢܡܘܣܐ ܆ ܕܠܐ ܬܬܚܙܐ XXܝ ܩܕܡܝ ܡܛܠ ܇ ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܡܐ ܕܡܫܟܚ ܐܢܬ . ܗܘܝܬ X²²ܣܐ̇ܡ ܘܢܛ̇ܪ X ܠܟ .
PhiloxMab:Disc ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܒܕܐ ܕܟܠܗܝܢ ܖܓܝܓܬܐ̈ . ܐܢ ܢܬܬܙܝܥ ܒܗ ܓܝܪ ܡܛܠ ܛܒܬܐ̈ . ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܫܦܝܪܬܐ̈ ܥܣܩܢ̈ ܠܗ ܠܡܫܥܒܕ ܠܟܪܣܗ .
P:Isa [AB] ܕܣܦܬ ܚܛܝܬܐ ܐܝܟ ܢܘܪܐ : ܘܬܐܟܘܠ ܝܥܪܐ ܘܟܘܒܐ̈ . ܘܬܣܦ ܡܛܠ . ܘܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܐ ܗܦܟ ܪܘܓܙܗ . ܘܬܘܒ ܐܝܕܗ ܪܡܐ .