simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܠܩܠܝܪܝܩܘ̈ ܕܡܝܡܣܐܐܘ̇̈ ܚܙܘܢܐ̈ ܪܫܥܝܐ̈ ܡܛܠ ܐܘ̇ ܢܚܫܡܘܢ ܐܘ̇ ܢܫܬܪܘܢ ܐܝܟ ܕܦܐܐ ܠܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ . ܢܪ . .
SynWestSyr ܣܝܡ ܒܘܪܟܐ . Xܡܛܠ ܕܐܝܬܐܢܫܝܢ̈ ܕܒܚܕܒܫܒܐ ܘܒܝܘܡܬܐ̈ ܡܛܠ ܠܗܝܢ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܡܕܡ ܆ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܒܥܠܡܝܬܐ̈ ܢܬܚܫܒܢ̈ . .
SynWestSyr ܣܝܡ ܒܘܪܟܐ . Xܡܛܠ ܕܐܝܬܐܢܫܝܢ̈ ܕܒܚܕܒܫܒܐ ܘܒܝܘܡܬܐ̈ ܡܛܠ ܠܗܝܢ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܡܕܡ ܆ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܒܥܠܡܝܬܐ̈ ܢܬܚܫܒܢ̈ . .
SynWestSyr ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܕܪܝܫ ܢܗܘܘܢ . ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܟܐܢܐܝܬ . ܒܗ̇ܝ ܡܛܠ . X¹ ܠܐ ܕܝܢ . ܛܥܝܐ ܠܢ ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܝܪܐ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܦܩܪ . .
SynWestSyr ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܘ ܕܢܙܢܘܢ ܘܐܬܟܠܝܘ . ܐܢ ܐܢܫ ܟܕ ܪܐܓ ܐܢܬܬܐ ܡܛܠ ܕܕܘܒܪܝܗܘܢẌ ܘܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܆ ܡܙܥܪܝܢ ܠܗ ܠܙܒܢܐ . ܪ . .
SynWestSyr ܗܢܘܢ ܕܟܕ ܥܒܝܕܐ ܩܬܐܪܣܝܣ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܡܡܪܚܝܢ ܕܢܟܗܢܘܢ . ܡܛܠ ܓܘܢܝܬܐ ܆ ܐܟܡ̇ܢ ܕܫ̇ܪܐ ܢܡܘܣܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ . X ܪ . .
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܪܚܐܝܬ ܘܠܐ ܝܠܝܦܐܝܬ ܆ ܟܕ ܒܥܒܪ . ܢܡܘܣܐ ܡܛܠ . ܕܢܫܡܫ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܗܢܘܬܐ ܐܘ̇ ܕܡܫܡܫܢܘܬܐ ܀ ܪ . .
SynWestSyr ܕܐܦ ܠܐ ܦܠܚܐ ܡܢ ܐܦܣܘܢܝܬܗ̈ ܡܬܩܢ ܠܗ ܙܝܢܐ ܠܩܪܒܐ . ³ X ܡܐ ܡܛܠ . . ܕܗܢܘܢ ܕܒܡܕܒܚܐ ܐܡܝܢܝܢ Xܢ ܡܕܒܚܐ 10ܢܬܬܪܣܘܢ .
SynWestSyr ܙܕܩܐ̈ ܙܕܩܝܐ̈ ܘܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܟܗܢܐ̈ ܘܩܘܝܡܐ ܕܥܕܬܐ̈ ܡܛܠ ܠܗ ܣܟ . ܠܡܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܘ ܪܫܝܥܐ ܡܪܘܕܐ . ]ܩܢܘܢܐ [ܕܠܛ .
SynWestSyr ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܒܬܪ ܡܢܘܬ܏ܗ ܕܐܢܫ ܕܡܓܙܝ XX ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܘܐܪܙܝܗ̇̈ . ]ܩܢܘܢܐ[ܕ܏ܠܘ .
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܐܚܝܢ̈ ܐܙܕܘܓܘ ܆ ܐܘ̇ ܡܙܕܘܓܝܢ ܠܬܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ ܡܙܢܐ ܐܘ̇ ܓܐܪ ܢܫܬܕܐ ܝܬܝܪܐ ܘܢܐܬܐ ܠܬܝܒܘܬܐ . X0ܒ .
SynWestSyr ܐܝܠܝܢ ܕܥܡ ܚܝܘܬܐ̈ ܐܘ̇ ܥܡ ܕܟܪܐܐܬܛܢܦܘ̈ ܐܘ̇ ܥܕܟܝܠ ܡܛܠ ܚܛܘ ܆ ܒܫܘܠܡܐ ܕܚܝܝܗܘܢ̈ ܢܫܬܘܘܢ ܠܩܘܪܒܢܐ . X0ܝܘ .
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܕܙܕܩܢ̈ ܕܢܙܕܡܪܢ̈ ܘܢܬܩܪܝܢ̈ ܒܥܕܬܐ . ܕܠܐ ܙܪ . ܩ ܡܛܠ ܕܒܒܬܐ̈ ܩܘܪܒܢܐ ܢܗܘܐ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܘ̇ ܩܫܝܫܐ . X0ܢܛ .
SynWestSyr ܐܝܠܝܢ ܕܗܘ̣ܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܘܠܐ ܐܬܩܒܠܘ . ܐܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܛܠ ܆ ܠܗܠܝܢ ܦܩ̣ܕܘ ܆ ܕܥܡ ܗܠܝܢ ܕܡܬܢܣܝܢ ܠܘܢ· XXXܝܙ .
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܗ̇ܘ ܕܚܘܝܗ̇ ܠܢ ܬܘܒ ܫ̇ܩܠܗ̇ ܆ ܘܐܝܟ ܢܝܫܐ ܡܕܡ ܡܛܠ ܗܘ̇ܝܬ ܪܣ̇ܦܩ ܗ̇ܘܝܬ ܠܡܥܕܪܘ ܐܢܬ ܠܟ . ܐܦ XX XXXܠܫܪܪܐ .
SynWestSyr ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܕܢܛܪܝܢ ܫܒܐ̈ ܐܘ̇ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܕܝܘܕܐܝܬ ܡܛܠ ܆ ܘܠܓܘ ܒܗ ܒܒܝܬܐ ܠܡܐܟܠ ܇ ܘܣܡܟܐ̈ ܠܡܫܘܝܘ . ²0ܟܛ .
SynWestSyr ܛܠܝܐ ܚܕ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܐܢܫ . ܕܐܝܢ ܐܫܬܘܝ X ܠܡܘܗܒܬܐ ܡܛܠ ܡܢ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ¹ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܠܒܝ ²ܕܐܝܣܘܪܝܐ .
SynWestSyr ܕܫܐܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܗ̣ܘ ܝܘܚܢܢ . ܬܪܝܢ̈ ܠܡ ܓܒܪܝܢ̈ ܐܠܒܫ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬ ܝܘܚܢܢ ܣܟܘܠܣܛܝܩܐ ¹ܒܘܣܛܪܝܐ .
SynWestSyr ܐܝܠܝܢ ܕܦ̇ܣܩܝܢ ܐܘ̇ ܡܣܪܣܝܢ ܢܦܫܗܘܢ . ܐܢ ܐܢܫ ܡܛܠ ܡܛܠ . X ܒܝܪܚ ܚܙܝܪܢ . ܘܬܚܡܘ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܡܢ ܠܬܚܬ . ܐ .
SynWestSyr ܩܫܝܫܐ̈ ܕܕܒܚܘ . X1 ܩܫܝܫܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܕܒܚܘ ܘܒܬܪܟܢ ܡܛܠ ܕܝܠܗ̇ ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܪܒܬܐ ܘܩܕܝܫܬܐ ܕܒܢܝܩܝܐܐ . ܐ .