simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr 1ܪ . . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܦܪܟܝܘܣ̈ ܐ̇ܬܝܢ
SynWestSyr ܐܚܝܪ . . ܡܛܠ ܕܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ . XXܡܢ
SynWestSyr ܕ܏ܟܪ . . ܡܛܠ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ .
SynWestSyr ܕܡܬܝܠܪ . . ܡܛܠ ܕܟܠܢܫ ܆ ܨܒܝܢܐ
SynWestSyr ܘܚܪ . . ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܒܪXܘܬܗܘܢ ܡܛܠ
SynWestSyr ܘܚܪ . . ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܒܨܒܝܢܐ ܐܘ̇
SynWestSyr ܘܚܪ . . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܥܡܘܕܝܙXܐ ܕܒܝܬ
SynWestSyr ܘܚܪ . . ܡܛܠ ܐܚܘܬܐ̈ ܕܡܬܐܠܨ̈ ܢ
SynWestSyr ܘܢܬܛܪܪ . . ܡܛܠ ܕܡܪܚܐ ܘܫܓܘܫܐ ܐܬܚܙܝ
SynWestSyr ܝܪ . . ܡܛܠ ܡܬܬܪܬܝܢܐ̈ ܕܟܦܪܘ .
SynWestSyr ܝܪ . . ܡܛܠ ܨܒܘܬܐ̈ ܥܕܬܢܝܬܐ̈ ܕܚܠܦ
SynWestSyr ܝܪ . . ܡܛܠ ܡܢܝܢܐ ܝܕܝܥܐ ܕܡܫܡܫܢܐ̈
SynWestSyr ܝܪ . . ܡܛܠ ܠܐ ܫܠܡܘܬܐ ܕܒܕܝ̣ܢܐ
SynWestSyr ܝܪ . . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܣܥ̇ܝܐ ܐܚܪܢܐ
SynWestSyr ܟܪ . . ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝ̇ܕܥܝܢ ܒܚܘܒܠܐ
SynWestSyr ܟܪ . . ܡܛܠ ܡܪܗܛܐ̈ ܕܙ̇ܕܩܝܢ ܠܥܕܬܐ
SynWestSyr ܟܪ . . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܣܓܝܐܐ̈ :
SynWestSyr ܠܡܐܠܪ . . ܡܛܠ ܕܐܬܡܠܝ ܠܗ ܙܒܢܗ̇
SynWestSyr ܠܪ . . ܡܛܠ ܐܪܐܛܝܩܘ̈ ܕܐܣܗܕܘ .
SynWestSyr ܢܗܘܘܢ . . ܡܛܠ ܡܫܡܫܢܐ ܩܪܘܝܐ̈ ܢܣܝܥܘܢ