simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܟܬܒܐ ܠܡ ܗܢܐ ܕܐܝܪܬܐܘܣ . ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܪܫܝܡ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܗܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܣܥ̇ܪܝܢ . XXX ܫܘܐܠܐ ܕܚܡܫܐ .
SynWestSyr ܗܢܘܢ ܕܦ̇ܠܚܝܢ ܠܡܠܐܟܐ̈ . ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܠܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܢܗܘܘܢ ܡܚܪܡܝܢ ܗܢܘܢ ܕܐܙܠܝܢ ܠܘܬܗܘܢ . ܠܗ .
SynWestSyr ܩܝܡܬܐ . ܒܫܦܪܐ ܡܫܒܚܢܐܝܬ ܥܡ ܡܙܡܘܪܐ̈ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪX⁰ ܡܛܠ . ܒܦܠܓܗ ܕܝܢ ܕܠܠܝܐ ܡܫܒܚܢܐܝܬ ܘܡܩܠܣܢܐܝܬ ܢܩܘܡܘܢ
SynWestSyr ܕܫܘܪܝܐ ܗܘܐ ܕܣܒܪܬܐ . ܐܘ̇ ܟܕ ܠܟܢܘܫܝܐ ܕܥܡܐ ܩ̇ܪܐ ܡܛܠ ܗܘܬ ܗܕܐ ܕܬܗܘܐ . ܐܘ̇ ܕܡ ܥܕܬܐ̈ ܐܝܬ ܗܘܝ̈ ܒܒܬܝܗܘܢ̈ .
SynWestSyr ܒܣܝܡܘܬ ܪܝܚܐ . ܐܘ̇ ܒܐܦܘܒܐܠܣܡܘܢ Xܐܓܘܦܛܝܐ ܡܛܠ ܡܛܠ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܬܩܕܫܚܪܦܝܢܢ ܠܗ ܟܡܐ ܕܣ̇ܦܩܐ ܒܐܝܕܝܢ̈
SynWestSyr ܕܐܪܕܫܝܪ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܨܒܐ ܒܚܣܢܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܬܓܪܝܬ . ܡܛܠ . ܕܐܬܬܠܡܕܘ ܒܐܝܕܝ̈ ܡܪܝ ܡܪܘܬܐ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܆
SynWestSyr ܣܗܕܘܬܐ ܀ ܦܙ . ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܓܠ ܬܚܝܬ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܡܛܠ ܀ ܦܘ . ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܠܣܗܕܐ̈ ܆ ܕܢܫܬܚܩܘܢ ܘܠܪܘܚܩܐ ܢܬܢܓܕܘܢ
SynWestSyr ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܫܡܫܢܝܬܐ ܕܡܕܒܚܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܐܠܐ ܕܢܫܐ̈ ܡܛܠ ܕܩܘܕܫܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܫܡܫܢܐ . XX ܝܥܩܘܒ . ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܗ̇ .
SynWestSyr ܩܠܝܪܘܣ̈ ܐܘ̇ ܥܠܡܝܐ̈ ܕܗ̇ܘܝܢ ܒܟܠܝܢܐ . ܐܢ ܐܢܫ ܡܢ ܡܛܠ ܘܕܠ̇ܚ ܥܕܬܐ ܆ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܠܒܪ ܢܬܪܕܐ ܐܝܟ ܕܠܘܚܐ . ܘ .
SynWestSyr ܗܟܝܠ ܕܣ̣ܠܩ ܡܫܝܚܐ ܚܬܢܐ ܡܢܗܘܢ . ܘܐܬ̣ܐ ܪܘܚܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ . ܟܕ ܢܫܬܩܠ ܡܢܗܘܢ ܚܬܢܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܢܨܘܡܘܢ .
SynWestSyr ܣܓܝܐܘܬܗ ܕܥܡܐ ܆ ܟܠ ܐܝܟ ܕܡܫܟܚܐ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܦܪܢܣܘܗܝ ܡܛܠ : ܐܝܟܐ ܕܚ̣ܙܘ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܬܦܪܫܘܢ ܐܪܬܐܕܘܟܣܘ̈
SynWestSyr ܕܠܐ ܢܦ̇ܩ ܬܘܡܢܐ ܡܢ ܝܒ . ܒܗ̇ܝ ܕܗܘ̇ܐ ܚܕܐ ܘܦܠܓܗ̇ . ܘܡܢ ܡܛܠ ܪܘܒܥܐ : ܘܐܚܪܢܐ ܣܘܕܣܐ : ܬܬܦܠܓܝ ܝܪܬܘܬܐ ܠ܏ܟܕ ܡܢܘܢ̈ .
SynWestSyr ܕܢܪܚܩ ܡܢ ܐܪܝܟܘܬܐ ܕܡܠܬܐ . ܘܐܦ ܡܛܠ ܕܓܠܝܢ ܘܝܕܝܥܝܢ ܡܛܠ ܠܟܠܗܘܢ ܘܟܬܒܢܢ ܬܢܢ . ܘܟܕ ܛܒ ܐ̇ܠܨܐ ܥܠܝܗܘܢ ܣ̇ܓܝ .
SynWestSyr ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܬܚܡܘ ܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܐܒܗܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܪܝܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܚܣܝܐ̈ ܥܠܝܗܘܢ . X ܩܢܘܢܐ ܕ܏ܟܪ . .
SynWestSyr ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܐܢ ܐܡ̇ܪܐ ܕܟܕ ܡܬܚܠܡܐ ܫܪܝܐ ܢܦܫܗ̇ ܡܢ ܙܘܘܓܐ ܡܛܠ ܬܙܕܘܓ ܠܬܪܝܢ̈ ܐܚܝܢ̈ ܆ ܬܫܬܕܐ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ . ܒܪܡ ܒܡܘܬܐ
SynWestSyr ܗܢܘܢ ܕܙܘܘܓܐ ܠܘܬ ܐܪܐܛܝܩܘ̈ ܥܒܕܝܢ . ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܠܘܬ ܡܛܠ ܟܪܝܣܛܝܢܐ . ܗܢܐ ܓܝܪ ܥܕܠܝܐ ܩܕܡܝܐ ܠܘܬ ܚܢܦܐ̈ . ܠܐ .
SynWestSyr ܗܝܡܢܘܬܐ . --ܕܢܝܩܝܐ ܗ̇ܘ ܏ܝܐ ܕܐܢܩܘܪܐ ܏ܐ ܏ܒ ܏ܓ ܕ ܏ܗ ܘ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܢܚ ܕܦܐܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ⁸ܕܪܫܝܡ ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܡܬܪܕܦܝܢ̈
SynWestSyr ܥܠܬܐ ܗܕܐ . ܐܝܬ ܗܘܐ ܗܟܝܠ ܒܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ . ܓܒܪܐ ܚܕ ܡܛܠ . ܦܫܬ X0 ܥܕܬܐ ܡܘܠܝܐ ܕܥܣܪ ܫܢܝܢ̈ ܕܠܐ ܦܐܛܪܝܪܟܐ .
SynWestSyr ܦܝܣܬܗ ܡܦܣ ܠܗ ܟܗܢܐ . ܫܠܝܛ ܗܘ ܠܗ ܓܝܪ ܠܟܗܢܐ . ܕܟܕ ܚ̇ܙܐ ܡܛܠ . ܘܢܒܥܐ ܕܢܣܒ ܩܘܪܒܢܐ . ܠܘ ܕܠܐ ܡܦܣܢܘܬܐ ܢܣܒ . ܐܠܐ ܟܕ
SynWestSyr ܐܢܫܝܢ̈ ܗXܢܘܢ ܕܡܥܒܪܝܢ ܕܝ̣ܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܛܠ ܡܪܓܙܬ̈ ܠܐܠܗܐ ܥܒ̇ܕܝܢ ܀ ܝ . ܐܫܬܡܥܬ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ