simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ̈ . -- ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܗ̇ܘܐ ܕܠܕܝܩܝܐ ܘ ܏ܛ ܝ ܟܛ ܡܛܠ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܗ ܆ ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܠܥܕܬܐ ܬܥܠܘܢ
SynWestSyr ܡܬܬܪܬܝܢܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ ܡܬܬܪܬܝܢܐ̈ ܆ ܬܗܘܐ ܡܛܠ ܬܘܪܓܡܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܇ ܩܕܡܐܝܬ ܨܠܘܬܐ ܝܕܝܥܬܐ ܬܫܬܡܠܐ
SynWestSyr ܫܘܟܢܐ̈ . ܐܢ ܐܢܫ ܡܬܚܙܐ ܒܥܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܟܢܐ ܕܐܣܝܘܬܐ : ܡܛܠ ܒܒܘܝܐܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡܨܠܝܢ ܢܬܥܢܘܢ . ⁴²
SynWestSyr ܗܢܘܢ ܕܡܬܪܕܦܝܢ̈ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ . --ܕܢܝܩܝܐ ܗ̇ܘ ܏ܝܐ ܡܛܠ . -- ܕܫܠܝܚܐ̈ ܗ̇ܘ ܢܚ ܕܦܐܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ⁸ܕܪܫܝܡ