simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܕܒܗܘܢܐ ܘܒܬܐܘܪܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܦܪܫ ܠܗܠܝܢ ܡܛܠ ܪܫܝܥܐ ܕܚܣܝܐ ܬܐܘܛܘܕܐ ¹0ܩܐܡ ܠܘܩܒܠ ܚܟܝܡ ܛܒ ܩܘܪܝܠܘܣ
SevAnt:LuqJul ܕܢܬܕܟܐ . ¹⁵ܩܡܢܢ X ¹ܥܡܗ ܡܛܠ ܕܡܝܬܢ ܥܡܗ . ܘܐܦ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ¹⁴ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܡܬܒܣܪ ܘܡܐܬ̇ ܡܛܠ ܕܢܚܐ : ܡܝܬܢ ܥܡܗ
SevAnt:LuqJul ܦܓܪܗ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܕܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ : ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܬ ܡܛܠ ܠܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܒܢܐ ܠܗ̇ܘ ܕܫܒܝܚ ܀ ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܬܘܒ :
SevAnt:LuqJul ܕܢܘܟܪܝܘܬܐ ܗ̣ܝ ܕܒܣܪܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܗ̇ܝ ܕܢܚܫ ܚܫܐ̈ . ܡܛܠ ܟܕ ܫܢܐ ܐܡܕ̇ ܟܕ ܠܚܫܐ̈ ܦܪܘܩܝܐ̈ ܠܗܓܓܘܬܐ ܫܢܝ ܐܢܘܢ .
SevAnt:LuqJul ܚܛܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܟܪܗܬ . ²ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܕܬܛܡܐ ܡܥܕ ܠܗܢܘܢ ܕܚܛܝܢ ܡܛܠ ܘܝܠܕ ܕܛܡܐܬܐ ¹ܐܝܬܝܗ̇ ܬܚܡ ܟܕ ܡܘܕܥ ܕܟܝܢܐ ܗ̣ܘ ܐ ܟܕ
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܡܝܬ ܕܠܢ ܢܦܨܐ . - . . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܕܐܡܪܬ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܡܛܠ ܫܢܬܐ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܥܬܝܕ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܢܐܚܘܕ .
SevAnt:LuqJul ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܢܬ ܣ̇ܒܪܐܢܬ : ܕܡ̣ܙܥܩ ܐܢܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܛܘܦܣܐ̈ ܡܛܠ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ : ܗܐ ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܩܠ ܚܛܝܬܗ ܕܥܠܡܐ . X
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܗ̣ܘܐ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܕܢܒܛܠ ܠܡܘܬܐ . ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܡܛܠ : ܟܕ : ܡܢܗ : ܕܐ ]ܓܪܬܐ ⁵ [ܕܠܘܬ XX X 1X1 ܡܠܟܬܐ̈ ܝ⬩⬩ ܡܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ܕܡܢ ܟܝܢܢ ܕܝܠܢ ⁵ܘܓܢܣܢ ܚܫܘܫܐ ܘܡܬܚܒܠܢܐ ܐܬܢܣܒ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܚܠܝܡܬܐ . ܘܠܘ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܬ ܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܕܒܟ .
SevAnt:LuqJul ܣܝܒܘܬܐ ܐܙܠ ܐܢܐ ܨܐܕܘܗܝ . ܐܠܐ ܘܐܦܢ ܕܐܟܬܘܒ ܒܥ̇ܐ ܗܘܝܬ ܡܛܠ ܐܢܐ ܝXXXX ܐܡܠܠ ⁷ܠܗ . ܘܐܢ ܗ̇ܘܐ ܠܝ ܕܒܛܥܢܐ ܐܙܠ ܨܐܕܘܗܝ
SevAnt:LuqJul ܗܢܐ ⁴ܦܘܠܘܣ ܗ̇ܘ ܟܪܘܙܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘ ܕܩܝܡܬܐ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ³ܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇ ܠܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܐ ܠܢ ܗ̣ܘ ܪܫܝܬ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܐܬܥܒܕ ܗ̣ܘܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܬ̣ܐ ܠܗܘܝܐ . ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܡܢ ܡܛܠ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܡܢ ܒܣܪܐ ܗܢܐ ܥܦܪܢܐ ܘܕܬܚܝܬ ܙܒܢܐ
SevAnt:LuqJul ܕܐܦ ܟܕ ܠܗ ܠܫܡܝܐ ܐܣܬܠܩ . ܘܐܘܕܥ ܚܝܠܐ ܕܐܪܙܗ ܡܛܠ ܠܙܥܘܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܢ . ܐܝܟ ܕ ܕܢܚܙܐ ¹⁴ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܬܚܘܝ ܠܗ .
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܩܝܣܐ ܠܘܩܒܠ ܠܘܩܒܠ ܐܝܕܝܐ X ܐܝܕܝܐ̈ . ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܡܡܠܠ ܐܠܗܐܝܬ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕ ܒܪܘܚܐ ܟ̇ܬܒ ܗܟܢܐ . - .
SevAnt:LuqJul ܙܩܝܦܐ ܢܬܕܡܪܘܢ ܡܛܠ ܩܝܡܬܐ . ܕܗܕܐ ܕܝܢ ܣܥ̇ܪ ܗ̣ܘܐ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܥܡܢܘܐܝܠ . ܡܛܠ ܕܢܬܚܝܠ ܐܠܗܐܝܬ . ܡܕܝܢ ܐܢ ܡܬܟܫܠܝܢ
SevAnt:LuqJul ܕܬܘܕܐ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܝܟ ܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ : ܕܒܦܓܪܐ ܚܫܘܫܐ ܡܛܠ ܣܝܥܬܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ . ܠܘܓܝܪ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܐܬܪܫ̣ܝܬ : ܐܠܐ
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܠܬܪܥܝܬܐ ܕܦܘܠܚܢ . ܒܪ ܐ ܫܕܐ . ܒܕܐܡ̣ܪ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܕܦܘܛܝܢܣ ¹²ܫܪܒܐ ¹³ܐܪܝܟܐ ܡܬܟܒܢܐܝܬ ܡ̇ܬܚ . ܐܠܐ ܠܘ
SevAnt:LuqJul ܬܘܩܢܗ ܕܒܪܐܢܫܢ ܟܬ̣ܒ ܗ ܐܝܬ ܠܢ ܕܝܢ ܣܝ̇ܡܬܐ ܗܕܐ ܒܡܐܢܐ ܡܛܠ ܢܣܒܕ̇ ܘܠܝܬ ܠܡܬܕܡܪܘ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܦܘܠܘܣ
SevAnt:LuqJul ܕܐܝܟ ܕܒܚܬܐ ܘܢܟܣܬܐ : ܚܠܦ ܚܛܗܝܢ̈ ܩ̇ܪܒ ܗ̣ܘ ܠܗ ܒܙܩܝܦܐ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܚܛܝܬܐ : ܚܠܦܝܢ ܗ̣ܘܐ ܚܛܝܬܐ :
SevAnt:LuqJul ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܬܪܝܨܬܐ . ܬܗܪܝܢ ܒܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܡܛܠ . ܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘܐ ܡܛܠܬܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐXX XXX